Procedūra : 2015/2760(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0686/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0686/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0270

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 164kWORD 78k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE565.664v01-00
 
B8-0686/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā (2015/2760(RSP))  
B8‑0686/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 2014 (2011), Nr. 2051 (2012), Nr. 2140 (2014), Nr. 2201 (2015) un Nr. 2216 (2015), kurās uzsvērta nepieciešamība nodrošināt Jemenā miermīlīgu, netraucētu, iekļaujošu pašas Jemenas vadītu pārejas procesu,

–       ņemot vērā ziņojumu, ko 2015. gada 22. martā ANO Drošības padomes 7411 sanāksmē sniedza ANO īpašais padomnieks Jemenas jautājumos Jamal Benomar(1),

–       ņemot vērā Arābu valstu līgas 26 sammita 2015. gada 29. marta galīgo paziņojumu presei par situācijas attīstību Jemenā, kurā cita starpā tika uzsvērta nepieciešamība atjaunot Jemenas politiskās pārejas procesu, iesaistot tajā visas Jemenas puses atbilstīgi GCC iniciatīvai un tās īstenošanas mehānismam un visaptverošās Nacionālā dialoga konferences rezultātiem,

–       ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida 2015. gada 3. jūlija kopīgo paziņojumu par krīzi Jemenā,

–       ņemot vērā 2011. gada 7. aprīļa rezolūciju par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā(2),

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā politiskās parejas process, kas sākās pēc Arābu pavasara 2011. gadā, nav devis būtiskus rezultātus un tā kā valsts strukturālās problēmas, piemēram, korupcija un nevienlīdzība, vēl nav atrisinātas;

B.     tā kā šis konflikts ir spēcīgi iesakņojies aizspriedumos, nevienlīdzībā un nabadzībā, kas vēl vairāk palielināja starp ciltīm un reģioniem pastāvošās nesaskaņas, kas šķeļ Jemenas sabiedrību; tā kā Irāna, iejaucoties Jemenas iekšējās lietās, vēl vairāk pastiprina šīs cilšu savstarpējās nesaskaņas;

C.     tā kā 2015. gada 4. jūlijā paies 100 dienas kopš prezidents Abd-Rabbu Mansour Hadi tika izsūtīts trimdā un Saūda Arābijas vadītā koalīcija sāka gaisa uzbrukumus, lai Jemenā apturētu Houthi grupējuma un bijušajam prezidentam Saleh lojālo spēku uzbrukumus;

D.     tā kā 2015. gada 2. jūlijā ANO iekļāva Jemenu to valstu sarakstā, kurās pastāv augstākā līmeņa ārkārtas humanitārā krīze (3. līmeņa krīze), jo šai valstij draud humanitārā katastrofa, 21 miljonam cilvēku (80 % iedzīvotāju) nepieciešama humānā palīdzība un ir paredzama smaga pārtikas krīze;

E.     tā kā Miera un nacionālās partnerības nolīgumus, ko atbalstīja ANO un kas tika parakstīts 2014. gada 21. septembrī, nespēja stabilizēt situāciju Jemenā, bet joprojām ir tikai dzīvotspējīga iespēja pārtraukt karu un stabilizēt šo valsti,

1.      atkārtoti pauž stingru atbalstu Jemenas vienotībai, suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai integritātei un apliecina savas saistības atbalstīt Jemenas iedzīvotājus;

2.      atkārtoti pauž atbalstu Jemenas prezidenta Abd-Rabbu Mansour Hadi leģimitātei;

3.      pieprasa visām Jemenas pusēm, jo īpaši Houthi grupējumam, atturēties no turpmākām vienpusējām darbībām, kas varētu apgrūtināt politisko pāreju Jemenā, un pilnībā īstenot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2201(2015), t.i., lai tās:

–       pārtrauktu vardarbību un atvilktu savus spēkus no sagrābtajām teritorijām, tostarp no galvaspilsētas Sānas;

–       atteiktos no visa papildu bruņojuma, ko tie sagrābuši no militārajām un drošības struktūrām, tostarp raķešu sistēmām;

–       pārtrauktu visas darbības, kuras tiesīgas veikt ir vienīgi Jemenas likumīgā valdība, un atturētos no jebkādām provokācijām pret kaimiņvalstīm, kā arī neizteiktu tām draudus;

–       drošos apstākļos atbrīvotu visus politiskos ieslodzītos un visas privātpersonas, kas tiek turētas mājas arestā vai nelikumīgā apcietinājumā;

–       izbeigtu bērnu vervēšanu un izmantošanu un ļautu bērniem–kareivjiem atgriezties mājās,

4.      atkārtoti pauž atbalstu pašreizējiem ANO centieniem panākt ilgstošu, paredzamu un stabilu humanitāro pamieru, lai nekavējoties varētu sniegt humāno palīdzību un piegādāt būtiskākos resursus, cita starpā degvielu, pārtiku un pirmās nepieciešamības preces; atgādina arī, ka tādēļ svarīgi vēl vairāk atvieglot komerciālajiem kravu piegādātājiem piekļuvi Jemenai;

5.      aicina Irānu pārtraukt iejaukšanos Jemenas iekšējās lietās un izbeigt Houthi paramilitāro grupējumu apmācīšanu un finansēšanu;

6.      uzskata, ka valsts iestāžu pārveidē ir jāiekļauj civildienesta reformas, jāuzlabo un jāvienkāršo valsts administrācijas procesuālā kārtība, jāveic tiesu sistēmas reforma, līdztekus uzlabojot tādus sabiedriskos pakalpojumus kā veselības aizsardzība, izglītība, ūdens apgādes un drošība;

7.      turklāt uzsver nepieciešamību risināt problēmu saistībā ar valsts nespēju pārvaldīt resursus, kas ne tikai pastiprina ekonomikas krīzi, bet arī būtiski pasliktina politisko stāvokli;

8.      uzskata, ka starptautiskajai sabiedrībai uzmanību saistībā ar ģeopolitisko situāciju būtu jāpievērš diviem galvenajiem jautājumiem: 1) Jemena kā Al-Qaeda un arvien vairāk arī ISIL/Da’esh cietoksnis Arābijas pussalā un 2) Bābelmandeba šaurums kā pasaulē svarīgākais kuģniecības ceļu krustpunkts, caur kuru veic arī apmēram 4 % no pasaules naftas piegādēm;

9.      uzsver, ka visām pusēm ir pienākums ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības saskaņā ar objektivitātes, neitralitātes, un neatkarības principu, tostarp aizsargājot civiliedzīvotājus un atturoties no tiešiem uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai;

10.    aicina nodrošināt Jemenā strādājošajām humānās palīdzības organizācijām un drošu un netraucētu piekļuvi; tādēļ mudina visas puses atbalstīt steidzamas humānās palīdzības piegādi visā Jemenas teritorijā, kā arī nodrošināt humānās palīdzības sniedzējiem steidzamu, drošu un netraucētu piekļuvi cilvēkiem, kuriem nepieciešama humāna palīdzība, tostarp medicīniskā palīdzība;

11.    atgādina, ka reliģijas brīvība ir viena no pamattiesībām, un stingri nosoda jebkādu Jemenā īstenotu vardarbību vai diskrimināciju, pamatojoties uz reliģisko piederību;

12.    pauž nopietnas bažas par reliģijas ļaunprātīgu izmantošanu, ko īsteno terorisma aktu pastrādātāji Jemenā; nosoda reliģijas kā instrumenta izmantošanu dažādos Jemenā pastāvošajos konfliktos;

13.    prasa Jemenā veikt rūpīgu, tūlītēju, objektīvu un efektīvu izmeklēšanu, lai atklātu un sauktu pie atbildības šo nosodāmo terorisma aktu pastrādātājus, organizētājus, finansētājus un atbalstītājus;

14.    atkārtoti pauž savu atbalstu visām iniciatīvām, kuru mērķis ir veicināt dialogu un savstarpējo cieņu starp reliģiskajām un citām kopienām; aicina visas reliģiskās autoritātes veicināt toleranci un uzņemties iniciatīvu, lai nepieļautu naida kurināšanu, vardarbību un ekstrēmistu radikālisma pieaugumu;

15.    atkārtoti pauž savu nostāju, ka nav cita veida, kā pārvarēt pašreizējo krīzi, tikai ar ANO vadībā veiktu patiesu dialogu un iekļaujošu politisko procesu, un ka tikai plašs politisks konsenss, kas pamatojas uz ANO Drošības padomes rezolūcijā Nr. 2216 noteiktajiem parametriem, var sniegt šīs krīzes ilgtspējīgu risinājumu, novērst teroristu radītos draudus un turpmāko nestabilitāti šajā reģionā;

16.    aicina Jemenas puses piedalīties turpmākajās sarunās un godprātīgi, bez jebkādiem priekšnosacījumiem iesaistīties tajās, tostarp risinot savas nesaskaņas ar dialoga un apspriežu palīdzību, noraidot vardarbības aktus politisku mērķu sasniegšanai, un atturoties no provokācijām un visām vienpusējām darbībām nolūkā kavēt politisko pāreju;

17.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO Drošības padomei, ANO ģenerālsekretāram un attiecīgajiem ES delegāciju vadītājiem.

 

(1)

S/PV.7411.

(2)

OV C 296 E, 2.10.2012., 81. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika