Procedura : 2015/2760(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0686/2015

Teksty złożone :

B8-0686/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0270

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 147kWORD 81k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE565.664v01-00
 
B8-0686/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP))  
B8‑0686/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) i 2216 (2015), podkreślające konieczność pokojowego, uporządkowanego, prowadzonego z udziałem wszystkich stron i pod jemeńskim kierownictwem procesu przemian w Jemenie,

–       uwzględniając sprawozdanie przedstawione przez specjalnego doradcę ONZ ds. Jemenu Jamala Benomara na 741. posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w dniu 22 marca 2015 r.(1),

–       uwzględniając komunikat końcowy 26. szczytu Ligi Państw Arabskich z dnia 29 marca 2015 r. dotyczący rozwoju sytuacji w Jemenie, w którym podkreślono między innymi konieczność wznowienia jemeńskiego procesu przemian politycznych z udziałem wszystkich stron w Jemenie zgodnie z inicjatywą Rady Współpracy Państw Zatoki i mechanizmem jej wdrożenia oraz wynikami wszechstronnej konferencji dialogu narodowego,

–       uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie kryzysu w Jemenie wydane przez wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federikę Mogherini i komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosa Stylianidesa w dniu 3 lipca 2015 r.,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie(2),

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że proces przemian politycznych zapoczątkowany w wyniku arabskiej wiosny w 2011 r. przyniósł ograniczone rezultaty oraz mając na uwadze, że strukturalne problemy kraju, takie jak korupcja i nierówność, nie zostały rozwiązane;

B.     mając na uwadze, że korzenie konfliktu tkwią w poczuciu zaniedbania, nierówności i ubóstwa, które nasiliło głębokie rozłamy międzyplemienne i regionalne dzielące społeczeństwo jemeńskie; mając na uwadze, że Iran pogłębia te podziały plemienne, ingerując w wewnętrzne sprawy Jemenu;

C.     mając na uwadze, że w dniu 4 lipca 2015 r. mija 100 dni, od kiedy prezydent Abd Rabu Mansur Hadi przebywa na wygnaniu i od rozpoczęcia przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej ataków lotniczych przeciwko stale postępującym siłom Hutich i siłom popierającym A. Saleha w Jemenie;

D.     mając na uwadze, że w dniu 2 lipca 2015 r. ONZ umieściła Jemen w wykazie kryzysów humanitarnych najwyższego stopnia (kryzys trzeciego stopnia), gdyż kraj ten stoi w obliczu katastrofy humanitarnej – 21 milionów ludzi, czyli 80% populacji, potrzebuje pomocy humanitarnej i zagraża im poważny kryzys żywnościowy;

E.     mając na uwadze, że porozumienie w sprawie pokoju i partnerstwa narodowego, zaaranżowane przez ONZ i podpisane w dniu 21 września 2014 r., nie spowodowało stabilizacji Jemenu, jednak pozostaje jedyną realną opcją zaprzestania wojny i ustabilizowania kraju;

1.      potwierdza swoje silne zaangażowanie w sprawę jedności, suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej Jemenu oraz zobowiązanie do wsparcia narodu jemeńskiego;

2.      potwierdza swoje poparcie dla prawowitego prezydenta Jemenu Abd Rabu Mansura Hadiego;

3.      domaga się, aby wszystkie strony w Jemenie, w szczególności Huti, powstrzymały się od dalszych jednostronnych działań, które mogłyby podważyć przemiany polityczne w Jemenie, oraz by w pełni wdrożyły rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 2201(2015), tzn. aby:

–       zaprzestały stosowania przemocy i wycofały swoje siły ze wszystkich zajętych terenów, w tym ze stołecznego miasta Sana;

–       zwróciły wszelką dodatkową broń przejętą od instytucji wojskowych i instytucji sił bezpieczeństwa, w tym systemy rakietowe;

–       zaprzestały wszelkich działań, które pozostają w wyłącznej gestii prawowitego rządu Jemenu i powstrzymały się od jakichkolwiek prowokacji lub gróźb wobec państw ościennych;

–       bezpiecznie zwolniły wszystkich więźniów politycznych i wszystkie osoby przebywające w areszcie domowym lub arbitralnie zatrzymane;

–       skończyły z rekrutacją i wykorzystywaniem dzieci oraz zwolniły ze swoich szeregów wszystkie dzieci;

4.      przypomina o swoim poparciu dla obecnych wysiłków ONZ mających na celu doprowadzenie do trwałego, przewidywalnego i stabilnego zawieszenia broni ze względów humanitarnych, aby umożliwić pilne dostawy pomocy humanitarnej i niezbędnych środków, w tym paliw, żywności i podstawowych artykułów; przypomina również, że w związku z tym konieczna jest dalsza poprawa dostępu statków żeglugi handlowej do Jemenu;

5.      wzywa Iran do zaprzestania ingerencji w wewnętrzne sprawy Jemenu oraz zaprzestania szkolenia i finansowania bojówek Hutich;

6.      uważa, że reforma instytucji państwowych powinna obejmować reformę służby cywilnej, poprawę i uproszczenie zasad proceduralnych w administracji państwowej oraz reformę sądownictwa, oprócz usprawnienia usług publicznych, takich jak służba zdrowia, szkolnictwo, dostawa wody i bezpieczeństwo;

7.      podkreśla ponadto konieczność zajęcia się problemem nieudolnego zarządzania przez państwo zasobami, co nie tylko powoduje dalsze pogłębianie się kryzysu gospodarczego, ale ma również poważne konsekwencje polityczne;

8.      uważa, że obawy społeczności międzynarodowej w związku z sytuacją geopolityczną w Jemenie powinny dotyczyć przede wszystkim dwóch głównych kwestii: (1) Jemen jako bastion Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego (AQAP) i w coraz większym stopniu ISIL/ Daisz oraz (2) cieśnina Bab al-Mandab jako skrzyżowanie najważniejszych światowych szlaków żeglugowych, wykorzystywanych między innymi do transportu około 4% światowych dostaw ropy naftowej;

9.      podkreśla, że wszystkie strony mają obowiązek dbania o przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, zgodnie z zasadami bezstronności, neutralności i niezależności, co obejmuje ochronę ludności cywilnej i powstrzymanie się od bezpośrednich ataków na infrastrukturę cywilną;

10.    apeluje o zapewnienie organizacjom humanitarnym pracującym w terenie bezpiecznego i nieograniczonego dostępu; wzywa zatem wszystkie strony, by ułatwiły jak najszybsze dostarczenie pomocy humanitarnej do wszystkich części Jemenu oraz by ułatwiły podmiotom świadczącym pomoc humanitarną szybki, bezpieczny i nieograniczony dostęp do osób potrzebujących pomocy humanitarnej, w tym pomocy medycznej;

11.    przypomina, że wolność wyznania to jedno z praw podstawowych i stanowczo potępia wszelkie formy przemocy lub dyskryminacji ze względu na religię w Jemenie;

12.    wyraża poważne zaniepokojenie wykorzystywaniem religii przez sprawców zamachów terrorystycznych w Jemenie; potępia instrumentalizację religii w rozmaitych konfliktach w Jemenie;

13.    wzywa do przeprowadzenia w Jemenie dokładnego, sprawnego, bezstronnego i skutecznego dochodzenia w celu zidentyfikowania osób odpowiedzialnych za godne potępienia akty terroryzmu i postawienia przed wymiarem sprawiedliwości ich sprawców i organizatorów oraz wspierających ich finansistów i sponsorów;

14.    ponownie wyraża poparcie dla wszelkich inicjatyw mających na celu wspieranie dialogu i wzajemnego szacunku między wspólnotami religijnymi i innymi; wzywa wszystkie władze religijne do propagowania tolerancji i podejmowania inicjatyw przeciwko nienawiści oraz naznaczonej przemocą i ekstremizmem radykalizacji postaw;

15.    podtrzymuje swoje stanowisko, że nie ma innej drogi wyjścia z obecnego kryzysu niż prawdziwy dialog i pluralistyczny proces polityczny pod auspicjami ONZ oraz że jedynie szeroki konsensus polityczny w oparciu o kryteria ustalone w rezolucji 2216 Rady Bezpieczeństwa ONZ może zapewnić trwałe rozwiązanie kryzysu i poradzenie sobie z zagrożeniem ze strony grup terrorystycznych oraz zapobiec dalszej niestabilności w regionie;

16.    wzywa strony konfliktu w Jemenie do udziału w przyszłych rozmowach oraz podjęcia ich bez stawiania warunków wstępnych i w dobrej wierze, w tym do rozwiązania sporów w drodze dialogu i konsultacji, odrzucenia aktów przemocy służących osiągnięciu celów politycznych, powstrzymania się od prowokacji i wszelkich jednostronnych działań mogących podważyć przemiany polityczne;

17.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw człowieka, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Bezpieczeństwa ONZ sekretarzowi generalnemu ONZ oraz odpowiednim szefom delegatur UE.

(1)

S/PV.7411.

(2)

Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 81.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności