Förfarande : 2015/2760(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0686/2015

Ingivna texter :

B8-0686/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0270

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 137kWORD 69k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE565.664v01-00
 
B8-0686/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Jemen (2015/2760(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen (2015/2760(RSP))  
B8-0686/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) och 2216 (2015), i vilka behovet framhävs av en fredlig, välordnad och inkluderande förändringsprocess i Jemen, som leds av Jemen,

–       med beaktande av rapporten från FN:s särskilda rådgivare för Jemen, Jamal Benomar, vid FN:s säkerhetsråds 7411:e möte den 22 mars 2015(1),

–       med beaktande av slutkommunikén från Arabförbundets 26:e toppmöte av den 29 mars 2015 om utvecklingen i Jemen, i vilken man bland annat betonar behovet av att återuppta Jemens politiska förändringsprocess med deltagande av alla jemenitiska parter i enlighet med initiativet från Gulfstaternas samarbetsråd och dess genomförandemekanism och resultaten från den övergripande konferensen för nationell dialog,

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 3 juli 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om krisen i Jemen,

–       med beaktande av sin resolution av den 7 april 2011 om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen(2),

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den politiska förändringsprocess som inleddes efter den arabiska våren 2011 har endast lett till begränsade resultat, och landets strukturella problem, exempelvis med korruption och ojämlikhet, har inte lösts.

B.     Konflikten är djupt rotad i försummelse, ojämlikhet och fattigdom – en situation som har förvärrat de djupa splittringar mellan stammar och regionala splittringar som delar det jemenitiska samhället. Iran förvärrar dessa splittringar mellan stammar genom sin inblandning i Jemens inre angelägenheter.

C.     Den 4 juli 2015 är det 100 dagar sedan president Abd-Rabu Mansur Hadi gick i exil och luftangreppen inleddes från den saudiarabiskt ledda koalitionen mot den fortsatta framfarten för huthi-rebellerna och Saleh-vänliga styrkor i Jemen.

D.     Den 2 juli 2015 förde FN upp Jemen på listan över humanitära nödsituationer på allra högsta krisnivå (nivå 3) eftersom landet står inför en humanitär katastrof, med 21 miljoner människor (80 procent av befolkningen) i behov av humanitärt bistånd och en allvarlig förestående livsmedelskris.

E.     Avtalet om fred och nationellt partnerskap, som främjats av FN och undertecknades den 21 september 2014, har misslyckats med att stabilisera Jemen men är fortfarande det enda trovärdiga alternativet för att få ett slut på striderna och stabilisera landet.

1.      Europaparlamentet bekräftar sitt starka engagemang för Jemens enhet, suveränitet, oberoende och territoriella integritet, och sitt åtagande att bistå Jemens folk.

2.      Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för legitimiteten för Jemens president, Abd-Rabu Mansur Hadi.

3.      Europaparlamentet uppmanar alla jemenitiska parter, särskilt huthierna, att avstå från ytterligare ensidiga utspel som skulle kunna undergräva den politiska förändringen i Jemen, och att fullt ut genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 2201 (2015), det vill säga att de ska

–       upphöra med användningen av våld och dra tillbaka sina styrkor från alla områden som de har intagit, däribland huvudstaden Sana,

–       överlämna alla ytterligare vapen som beslagtagits från militära institutioner och säkerhetsinstitutioner, däribland missilsystem,

–       upphöra med alla handlingar som uteslutande faller inom Jemens legitima regerings auktoritet och avstå från alla provokationer eller hot mot grannländer,

–       frige, på ett säkert sätt, alla politiska fångar och alla andra människor som sitter i husarrest eller är godtyckligt frihetsberövade,

–       upphöra med rekryteringen och användningen av barn samt frige alla barn som finns i deras led.

4.      Europaparlamentet påminner om sitt stöd för FN:s nuvarande insatser för en varaktig, förutsägbar och hållbar humanitär vapenvila så att det snabbt kan levereras humanitärt bistånd och grundläggande förnödenheter, däribland bränsle, livsmedel och basvaror. Parlamentet erinrar också om att det därför är viktigt att tillträdet för yrkesmässig sjöfart till Jemen underlättas ytterligare.

5.      Europaparlamentet uppmanar Iran att upphöra med sin inblandning i Jemens inre angelägenheter och med att träna och finansiera huthi-milisen.

6.      Europaparlamentet anser att en reformering av de statliga institutionerna bör medföra att den offentliga förvaltningen reformeras, att förfarandena inom den statliga administrationen förbättras och förenklas samt att rättsväsendet reformeras. Dessutom bör de offentliga tjänsterna förbättras, till exempel hälso- och sjukvård, utbildning, vattenförsörjning och säkerhet.

7.      Europaparlamentet betonar dessutom behovet av att åtgärda statens ineffektivitet när det gäller resursförvaltningen, eftersom detta inte enbart medför att den ekonomiska krisen förvärras utan även får allvarliga politiska konsekvenser.

8.      Europaparlamentet anser att det internationella samfundets oro över den geopolitiska situationen i Jemen framför allt bör inriktas på två centrala punkter, nämligen för det första att Jemen är ett fäste för al-Qaida på Arabiska halvön och i allt större utsträckning även för Islamiska staten/Daish, och för det andra att Bab el-Mandeb-sundet är en knutpunkt för världens viktigaste fartygsleder, inbegripet transport av uppskattningsvis 4 procent av den globala oljeförsörjningen.

9.      Europaparlamentet betonar att alla parter har ett ansvar för att säkerställa att internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning efterlevs, i enlighet med principerna om opartiskhet, neutralitet och oberoende, samt även för att skydda civilbefolkningen och avstå från direkta angrepp på civil infrastruktur.

10.    Europaparlamentet anser att humanitära organisationer som arbetar på plats måste garanteras säkert och ohindrat tillträde till landet. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck alla parter att underlätta en snabb leverans av humanitärt bistånd till alla delar av Jemen och ett snabbt, säkert och obehindrat tillträde till landet så att humanitära aktörer kan nå ut till människor som är i behov av humanitärt bistånd, bland annat medicinsk hjälp.

11.    Europaparlamentet påminner om att religionsfrihet är en grundläggande rättighet och fördömer i skarpa ordalag alla former av våld och diskriminering som har sin grund i religion i Jemen.

12.    Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över hur förövare av terrorhandlingar missbrukar religionen i Jemen. Parlamentet fördömer användningen av religion som ett medel i olika konflikter i Jemen.

13.    Europaparlamentet efterlyser en grundlig, snabb, opartisk och verkningsfull utredning i Jemen i syfte att identifiera de skyldiga och ställa förövarna, organisatörerna, finansiärerna och sponsorerna bakom förkastliga terroristhandlingar inför rätta.

14.    Europaparlamentet upprepar sitt stöd för alla initiativ som syftar till att främja dialog och ömsesidig respekt mellan religiösa samfund och andra samhällsgrupper. Parlamentet uppmanar alla religiösa ledare att arbeta för tolerans och ta initiativ mot hat och våldsam och extrem radikalisering.

15.    Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att det inte finns någon annan väg ut ur den nuvarande krisen än genom en verklig dialog och en FN-kontrollerad politisk process med ett brett deltagande, och att endast ett brett politiskt samförstånd, grundat på de parametrar som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2216, kan leda till en hållbar lösning på krisen, hantera hotet från terroristgrupper och förhindra ytterligare regional instabilitet.

16.    Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska parterna att delta förutsättningslöst och i god tro i framtida samtal, bland annat genom att lösa sina meningsskiljaktigheter genom dialog och samråd, ta avstånd från våldshandlingar för att uppnå politiska mål, och avstå från provokation och från alla ensidiga utspel som skulle kunna undergräva den politiska förändringen.

17.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare samt till berörda chefer för EU:s delegationer.

(1)

S/PV.7411.

(2)

EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 81.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy