Menetlus : 2015/2760(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0688/2015

Esitatud tekstid :

B8-0688/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 133kWORD 72k
6.7.2015
PE565.666v01-00
 
B8-0688/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP))  
B8‑0688/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja avaldust, mille ta tegi Genfis 14. juunil 2015. aastal ÜRO juhitavate Jeemenit käsitlevate kõneluste võimaliku jätkamise kohta,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 11. mai 2015. aasta ühisavaldust vaherahu ettepaneku kohta Jeemenis,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja Mogherini ning volinik Stylianidese 1. aprilli 2015. aasta ühisavaldust võitluste mõju kohta Jeemenis,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta,

–       võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 2015. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) ja 2216 (2015),

–       võttes arvesse rahu ja riiklikku partnerlust käsitlevat 21. septembri 2014. aasta lepingut,

–       võttes arvesse 24. Pärsia lahe koostöönõukogu / Euroopa Liidu ühisnõukogu ja ministrite kohtumise kaaseesistujate 24. mai 2015. aasta avaldust,

–       võttes arvesse 2011. aasta Jeemeni üleminekulepingut,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 25. juuni 2015. aasta pressiteadet olukorra kohta Jeemenis,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Jeemenis on käimas kodusõda, milles osaleb mitu rühmitust: al-Houthi jõud, kes kukutasid endise presidendi Ali Abdullah Salehi, endisele valitsusele ustavad jõud ning lõunapoolsed separatistid, kes on koondunud Adeni, Lõuna-Jeemeni ja Ad Dali’ kubernerkonna ümber; arvestades, et kriisi kasutavad ära ka islami terrorirühmitused: Araabia poolsaare Al Qaeda (AQAP) ja Islamiriigile/Da’eshile tõotusega pühendunud võitlejad; arvestades, et Jeemeni julgeolekujõudude lojaalsus on lõhestunud;

B.     arvestades, et riigi president Abd-Rabbu Mansour Hadi oli sunnitud põgenema 25. märtsil 2015 pärast seda, kui mässulised ja nende liitlased tungisid tema varjupaika riigi lõunaosas, vallutasid tema lennujaama ja kuulutasid välja preemia tema tabamise eest; arvestades, et Hadi ja valitsus on praegu maapaos Saudi Araabias;

C.     arvestades, et 2015. aasta märtsis kiideti Araabia Liiga tippkohtumisel heaks Saudi Araabia juhitav sõjaline operatsioon al-Houthi mässuliste vastu; arvestades, et Saudi Araabia juhitav ja USA toetatav koalitsioon alustas 26. märtsil õhurünnakuid mässuliste vastu ning Jeemeni sadamate peaaegu täielik blokeerimine on muutnud humanitaarabi kohaletoimetamise väga raskeks;

D.     arvestades, et kolmapäeval, 1. juulil kuulutas ÜRO konfliktidest räsitud riigis välja kolmanda (kõrgeima) taseme humanitaarhädaolukorra ning ÜRO ametnike sõnul on Jeemen näljahäda äärel; arvestades, et WHO on hoiatanud, et Jeemeni tervishoiusüsteem on kokku kukkumas;

E.     arvestades, et konflikti tagajärjel vajab Jeemenis hinnanguliselt 21 miljonit inimest ehk ligi 80 % elanikkonnast mingit liiki humanitaarabi; arvestades, et ÜRO värskeimate andmete kohaselt kannatab pool Jeemeni elanikkonnast praegu toiduainete puudust Saudi Araabi juhitava koalitsiooni kehtestatud mereblokaadi tagajärjel;

F.     arvestades, et haiguste ja alatoitluse tagajärjel surevate inimeste arv ületab tõenäoliselt varsti konfliktis tapetute arvu ning seni on Adenis teatatud kokku 8 000 denguepalaviku juhtumist, millest 590 on lõppenud surmaga; arvestades, et muud haigused, nagu malaaria ja veega levivad haigused, sagenevad samuti, samal ajal kui tervishoiustruktuurid võitlevad edasitoimimise eest;

G.     arvestades, et 70 % Jeemeni elanikkonnast on nooremad kui 30-aastased ja suuremalt osalt hariduseta; arvestades, et noortel inimestel on tunne, et neil ei jää ellujäämise nimel muud üle kui astuda väeteenistusse;

H.     arvestades, et Jeemen on AQAP ja üha enam Islamiriigi/Da’eshi tugipunkt; arvestades, et 29. juunil plahvatas pealinnas Sanaas autopomm, mille sihtmärgiks oli rahvahulk, kes oli kogunenud leinama eelnenud nädalal teise autopommi põhjustatud hukkunuid (samuti sai vähemalt 28 inimest vigastada); arvestades, et mõlema rünnaku eest on võtnud vastutuse Islamiriik Jeemenis;

I.      arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2216 (2015) kehtestati relvaembargo ja täiendavad sihtotstarbelised sanktsioonid al-Houthi rühmituse juhi ja teiste isikute suhtes, kes tegutsevad Jeemeni rahu ja stabiilsuse vastu;

J.      arvestades, et 2015. aasta juunis toimusid Genfis ÜRO patroneeritavad läbirääkimised Jeemeni kriisi teemal, kuid rahukõnelused vaenulike rühmituste vahel ei toonud kaasa relvarahukokkulepet; arvestades, et ÜRO pressiesindaja Stéphane Dujarric ütles, et kõneluste teiseks vooruks ei ole kuupäeva kindlaks määratud;

K.     arvestades, et USA toetatav ja Saudi Araabia juhitav Araabia riikide koalitsioon on pommitanud huuthisid ja nende liitlasi alates märtsist; arvestades, et ÜRO andmetel on alates pommirünnakute kampaania algusest hukkunud üle 3 000 inimese ja üle 14 000 saanud vigastada;

L.     arvestades, et rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt on selge, et sõdivad pooled peavad tegema kõik mis võimalik tsiviilohvrite vältimiseks või nende arvu minimeerimiseks; arvestades, et ei ole märgata, et Saudi Araabia juhitav sõjaline koalitsioon oleks teinud midagi selliste rikkumiste ärahoidmiseks või heastamiseks;

M.    arvestades, et 28. juunil tabas Adenis ÜRO Arenguprogrammi territooriumit õhurünnak, mis tõi kaasa kahjustusi ja ühe turvatöötaja surma; arvestades, et konflikti osapooled on konflikti algusest alates võtnud korrapäraselt kas otseselt või kaudselt sihtmärgiks elamupiirkondi ja tsiviilinfrastruktuuri;

N.     arvestades, et seni ei ole Saudi Araabia juhitav õhukampaania suutnud huuthisid vastavalt kavatsetule tagasi tõrjuda ning konflikti raames toimuvad võitlused nüüd vähemalt kuuel rindel kogu riigis;

O.     arvestades, et Pärsia lahe riigis hukkunud tsiviilisikute arv ületab tänaseks 1 400; arvestades, et riigisiseste põgenike hinnanguline koguarv on kasvanud üle 300 000;

P.     arvestades, et Jeemenit puudutab otseselt ka Aafrika Sarve humanitaarkriis, kuna üle 250 000 pagulase, neist enamus Somaaliast, on riiki lõksu jäänud ning elavad ebakindlates tingimustes; arvestades, et lisaks sellele on Jeemen valitsuse hinnangul vastu võtnud umbes ühe miljoni Etioopia rändajat;

Q.     arvestades, et Jeemen, eriti selle lõunaosa, on naftarikas riik, ning arvestades, et Bab el Mandebi väin on pudelikael, kus kohtuvad maailma kõige tähtsamad laevateed, sealhulgas veetakse sealtkaudu hinnanguliselt 4 % ülemaailmsetest naftatarnetest;

R.     arvestades, et riigi laialdane arheoloogia- ja ajaloopärand on olnud üha enam ohus Sanaa vanalinnas toimunud õhupommitamiste laine tagajärjel;

1.      on sügavalt mures Jeemeni kiiresti halveneva julgeoleku- ja humanitaarolukorra pärast, mis mõjub destabiliseerivalt kogu piirkonnale; avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele ja väljendab poolehoidu Jeemeni elanikkonnale;

2.      mõistab hukka huuthide ja endisele presidendile Salehile ustavate sõjaliste üksuste destabiliseeriva tegevuse ning kõik kõigi osaliste poolt toime pandud vägivallateod; palub kõigil osalistel lõpetada kohe vägivalla kasutamine ning nõuab humanitaar-vaherahu, et võimaldada toimetada abi nendeni, kes seda tungivalt vajavad;

3.      mõistab teravalt hukka AQAP ja Islamiriigi/Da’eshi rünnakud, mis toimuvad juba niigi dramaatilises olukorras; on äärmiselt mures selles pärast, et sellised terroriorganisatsioonid võivad praegust olukorda ära kasutada, ning peab tervitatavaks asjaolu, et EL on korranud oma kindlat pühendumist ja otsustavust võidelda ekstremistlikest ja terrorirühmitustest lähtuva ohu vastu;

4.      on mures asjaolu pärast, et konflikti Jeemenis tuleb vaadelda piirkondliku võimuvõitluse kontekstis; kutsub Iraani ja Saudi Araabiat üles toetama usalduse loomise meetmeid, mis võivad olukorda leevendada, ning tegutsema konstruktiivselt ja toetama konfliktiosaliste naasmist läbirääkimiste laua taha, arvestades seejuures seisukohta, et toimiv pikaajaline rahumeelne lahendus ei pruugi põhineda Jeemeni jätkuval ühtsusel, nagu on määratletud selle praeguse ühendatud piiriga;

5.      arvab, et ainult vastastikku vastuvõetav poliitiline lahendus suudab ummikseisu lõpetada; arvab, et selline lahendus peaks põhinema Pärsia lahe koostöönõukogu algatusel ning rahu ja riiklikku partnerlust käsitleval lepingul, mis jääb ainsaks toimivaks võimaluseks, ehkki see ei suuda riiki stabiliseerida;

6.      on veendunud, et ainult lai poliitiline konsensus ja rahumeelsed läbirääkimised peamiste poliitiliste rühmade vahel, kes lähetavad delegaadid, kes tõeliselt esindavad neid poliitilisi organisatsioone ja kellel on nende poliitiliste organisatsioonide toetus, kelle nimel nad püüavad läbi rääkida, hirmuvabas õhkkonnas saavad tuua jätkusuutliku lahenduse, teha lõpu vägivallale, taastada rahu ning säilitada Jeemeni ühtsuse, suveräänsuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse;

7.      toetab kindlalt ÜRO Jeemeni-saadiku Ismail Ould Cheikh Ahmedi üleskutset kõigile konfliktiosalistele, et nad lepiksid kokku humanitaar-vaherahus moslemite pühal ramadaanikuul, et võimaldada hädavajaliku abi kohaletoimetamist võrdsetel alustel Jeemeni mõlemale poolele Adeni ja Hodeida sadamate kaudu;

8.      peab tervitatavaks seda, et komisjon eraldas 2015. aastaks 25 miljonit eurot humanitaarabiks, et abistada kogu riigis elanikkonda, kes kannatab akuutse alatoitluse, konflikti ja sundümberasustamise tõttu, kuid arvab, et tuleks teha veelgi rohkem; nõuab, et teiste rahvusvaheliste abiandjatega kooskõlastades eraldataks täiendavaid rahalisi vahendeid, et vältida humanitaarkriisi ja anda abivajajatele hädavajalikku abi;

9.      peab tervitatavaks väärtuslikku panust, mida annavad kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes teevad suurema osa kohapealsest tööst Jeemenis, alates vee ja toiduainete jagamisest isoleeritud küladele kuni kõrvalistes kohtades haiglate rajamiseni, tehes seda kõike piiratud rahaliste vahenditega;

10.    ei toeta Saudi Araabia juhitava koalitsiooni õhurünnakuid riigis, sest need on toonud kaasa arvukalt hukkunud ja vigastatud tsiviilisikuid, ning arvab, et need on vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega, kuna rünnakud, mis ei tee vahet tsiviilisikute ja võitlejate vahel või põhjustavad ebaproportsionaalset tsiviilkahju, on keelatud; kutsub Saudi Araabiat ja tema koalitsioonipartnereid üles pidama kinni rahvusvaheliselt humanitaarõigusest, uurima kiiresti kõiki väidetavaid rikkumisi ja pakkuma tsiviilohvritele hüvitist;

11.    on tõsiselt mures Saudi Araabia juhitava koalitsiooni tegeliku õhu- ja mereblokaadi pärast, mis rikub sõjaõigust, kuna see ohustab otseselt elanikkonna ellujäämist; on eriti mures kütusenappuse pärast, mis tähendab, et toiduaineid, vett ja meditsiinivarustust ei saa vedada ning veepumbad ja generaatorid ei saa töötada, mistõttu tekib oht, et elanikkonnale suunatud põhiteenuste osutamine seiskub täielikult;

12.    on äärmiselt mures selle pärast, et kui ei saavutata relvarahu ja poliitilist lahendust, on jätkuval konfliktil ning maa-, mere- ja õhublokaadil tõenäoliselt dramaatiline mõju humanitaarolukorrale ning pikaajalised tagajärjed elatise, toiduga kindlustatuse ja laste toitumise seisukohast;

13.    kutsub koalitsiooni üles rakendama meetmeid, mis võimaldaksid kiiresti siseneda tankeritel, et tarnida tsiviilelanikkonnale, eriti haiglatele ja veepumpadele, kütust; ühtlasi kutsub huuthisid ja teisi relvarühmitusi üles lubama sellise kütuse üleandmist tsiviilelanikkonnale ning ÜRO ametitele ja humanitaarorganisatsioonidele;

14.    rõhutab vajadust kooskõlastatud humanitaartegevuse järele ÜRO juhtimisel; kutsub rahvusvahelist üldsust üles võtma kohustust humanitaarabi tunduvaks suurendamiseks;

15.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika