Διαδικασία : 2015/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0718/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0718/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0276

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 150kWORD 72k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE565.696v01-00
 
B8-0718/2015

εν συνεχεία δήλωσης του Προέδρου

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα (2015/2747(RSP))


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα (2015/2747(RSP))  
B8-0718/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα(1),

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 16 Ιουνίου 2008 και κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, της 16ης Μαρτίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 827 (1993), 1551 (2004) και 1575 (2004),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Ιουλίου 1995, η Σρεμπρένιτσα, πόλη της Ανατολικής Βοσνίας που είχε ανακηρυχθεί ασφαλής περιοχή με το ψήφισμα αριθ. 819 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταλήφθηκε από δυνάμεις υπό την διοίκηση του στρατηγού Ratko Mladić και υπό την πολιτική διεύθυνση του τότε Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (Republika Srpska) Radovan Karadžić·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της πολυήμερης σφαγής που ακολούθησε την πτώση της Σρεμπρένιτσα, περισσότεροι από 8.000 μουσουλμάνοι -άνδρες και αγόρια- που είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε αυτήν την περιοχή υπό την προστασία της Δύναμης Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών (UNPROFOR), εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από σερβοβοσνιακές δυνάμεις των οποίων ηγείτο ο στρατηγός Mladić και από παραστρατιωτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων ατάκτων αστυνομικών μονάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 30000 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι εκτοπίστηκαν με τη βία στο πλαίσιο μαζικής κλίμακας εκστρατείας εθνοκάθαρσης, γεγονός που αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου που έλαβε χώρα στην Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τραγωδία αυτή, την οποία το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) χαρακτήρισε πράξη γενοκτονίας, σημειώθηκε σε τοποθεσία που είχε χαρακτηριστεί ασφαλής περιοχή από τα Ηνωμένα Έθνη και συμβολίζει συνεπώς την ανικανότητα της διεθνούς κοινότητας να παρέμβει στη σύγκρουση και να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι διαπράχθηκαν αναρίθμητες παραβιάσεις της Σύμβασης της Γενεύης με θύματα τους αμάχους της Σρεμπρένιτσα, συμπεριλαμβανομένων εκτοπίσεων χιλιάδων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων και βιασμών μεγάλου αριθμού γυναικών·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανακάλυψη και την εκταφή μαζικών και ατομικών τάφων, εξακολουθούν να μην έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί οι σωροί περίπου 1200 ανδρών και αγοριών από την Σρεμπρένιτσα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Ιανουαρίου 2015, το ICTY επικύρωσε τις ποινές που είχαν επιβληθεί κατά πέντε υψηλόβαθμων αξιωματικών του σερβοβοσνιακού στρατού οι οποίοι καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στην τραγωδία της Σρεμπρένιτσα του 1995· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη τελεσίδικη απόφαση για γενοκτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους καταδικασθέντες αξιωματικούς τελούσαν υπό τις άμεσες διαταγές του πρώην αρχηγού του στρατού Ratko Mladić, υποδίκου σήμερα ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπάρκειες των μηχανισμών λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η έλλειψη γνήσιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας διαδραμάτισαν επίσης αρνητικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων·

1.      τιμά τη μνήμη όλων των θυμάτων των ωμοτήτων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των πολέμων στην πρώην Γιουγκοσλαβία· εκφράζει τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων·

2.      τονίζει ότι η έγκαιρη πρόληψη και η ουσιαστική τιμωρία των γενοκτονιών και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας πρέπει να συγκαταλέγονται στις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ·

3.      καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να διαπραχθούν ποτέ ξανά στην Ευρώπη τέτοιες τερατώδεις πράξεις·

4.      τονίζει τη σημασία των πολιτικών συμφιλίωσης, και επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των θρησκευτικών αρχών, των μέσων ενημέρωσης και των εκπαιδευτικών συστημάτων σε αυτή την δύσκολη διαδικασία·

5.      καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, την παραμονή της επετείου της γενοκτονίας στη Σρεμπρένιτσα-Ποτοτσάρι, να επαναβεβαιώσουν την προσήλωση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή προοπτική όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και την υποστήριξή της για την ενταξιακή διαδικασία, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας την αυξημένη περιφερειακή συνεργασία·

6.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και στις επιμέρους οντότητες της χώρας, καθώς και στις Κυβερνήσεις και στα Κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

(1)

ΕΕ C 46 E, 24.2.2010, σ. 111.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου