Päätöslauselmaesitys - B8-0718/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0718/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Srebrenican muistotilaisuudesta

  7.7.2015 - (2015/2747(RSP))

  komission puheenjohtajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0716/2015

  Menettely : 2015/2747(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0718/2015
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0718/2015
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0718/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Srebrenican muistotilaisuudesta

  (2015/2747(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon Srebrenicasta 15. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman[1],

  –       ottaa huomioon Luxemburgissa 16. kesäkuuta 2008 allekirjoitetun ja EU:n kaikkien jäsenvaltioiden ratifioiman Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,

  –       ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Bosnia ja Hertsegovinasta,

  –       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 827 (1993), 1551 (2004) ja 1575 (2004),

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.     ottaa huomioon, että 11. heinäkuuta 1995 itäbosnialainen Srebrenican kaupunki, joka oli julistettu suojelualueeksi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 16. huhtikuuta 1993 antamalla päätöslauselmalla 819, joutui kenraali Ratko Mladićin johtamien, silloisen Serbitasavallan presidentin Radovan Karadžićin alaisuudessa toimivien joukkojen haltuun;

  B.     ottaa huomioon, että Srebrenican kukistumista seuranneen useita päiviä kestäneen verilöylyn aikana kenraali Mladićin komentamat Bosnian serbijoukot ja puolisotilaalliset yksiköt, joiden joukossa oli myös vakinaisiin poliisivoimiin kuulumattomia poliisiyksiköitä, teloittivat summittaisesti yli 8 000 muslimimiestä ja ‑poikaa, jotka olivat etsineet turvaa tältä Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvajoukkojen (UNPROFOR) suojeluksessa olevalta alueelta; ottaa huomioon, että lähes 30 000 naista, lasta ja vanhusta karkotettiin voimatoimin laajassa mittakaavassa toimeenpannussa etnisessä puhdistuskampanjassa, mikä on suurin Euroopassa tehty sotarikos sitten toisen maailmansodan päättymisen,

  C.     ottaa huomioon, että tämä murhenäytelmä, jonka entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin on julistanut kansanmurhaksi, tapahtui YK:n julistamalla turva-alueella ja osoittaa näin ollen kansainvälisen yhteisön kykenemättömyyden puuttua konfliktiin ja suojella viatonta siviiliväestöä;

  D.     ottaa huomioon, että Srebrenican siviileihin kohdistettiin monia Geneven sopimuksen vastaisia rikkomuksia, mukaan lukien tuhansien naisten, lasten ja vanhusten karkotukset ja lukuisien naisten raiskaukset,

  E.     ottaa huomioon, että huolimatta ponnisteluista joukkohautojen ja yksittäisten hautojen löytämiseksi ja avaamiseksi lähes 1 200 miehen ja pojan ruumiita ei ole vielä löydetty ja tunnistettu;

  F.     ottaa huomioon, että 30. tammikuuta 2015 entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin piti ennallaan osallisuudesta Srebrenican vuoden 1995 tragediaan tuomitun viiden korkea-arvoisen Bosnian serbiarmeijan upseerin tuomiot ja että tämä on ensimmäinen kansanmurhasta annettu lopullinen tuomio; ottaa huomioon, että jotkut tuomituista upseereista olivat suoraan armeijan entisen komentajan Ratko Mladićin alaisia ja että häntä koskeva oikeudenkäynti on nyt meneillään entisen Jugoslavian alueen kansainvälisessä rikostuomioistuimessa;

  G.     katsoo, että EU:n päätöksentekojärjestelmän puutteet ja aidon yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puuttuminen vaikuttivat myös kielteisesti tapahtumien kulkuun;

  1.      muistaa ja kunnioittaa kaikkia näiden entisen Jugoslavian sotien aikaisten julmuuksien uhreja; ilmaisee osanottonsa ja myötätuntonsa uhrien perheille;

  2.      korostaa, että kansanmurhien ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ajoissa tapahtuva estäminen ja tehokas rankaiseminen olisi katsottava yhdeksi Euroopan unionin tärkeimmistä painopisteistä;

  3.      kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita tekemään kaiken voitavansa, jottei tällaisia hirviömäisiä tekoja tapahtuisi Euroopassa enää koskaan;

  4.      korostaa sovinnonteon merkitystä ja painottaa uskonnollisten johtajien, viestimien ja koulutusjärjestelmien tärkeää roolia tässä vaikeassa prosessissa;

  5.      kehottaa neuvostoa ja komissiota Srebrenica-Potočarin murhenäytelmän muistopäivän kynnyksellä vahvistamaan EU:n sitoutumisen kaikkien Länsi-Balkanin maiden Eurooppa-näkymiin ja tukemaan liittymisprosessia erityisesti edistämällä alueellisen yhteistyön lisäämistä;

  6.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Bosnia ja Hertsegovinan ja sen osien hallitukselle ja parlamentille sekä Länsi-Balkanin maiden hallituksille ja parlamenteille.