Procedure : 2015/2747(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0719/2015

Indgivne tekster :

B8-0719/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0276

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 140kWORD 67k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE564.697v01-00
 
B8-0719/2015

på baggrund af formandens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om Srebrenica-mindedagen (2015/2747(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Biljana Borzan for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Srebrenica-mindedagen (2015/2747(RSP))  
B8-0719/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger af 7. juli 2005(1) og 15. januar 2009(2) om Srebrenica,

–       der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side, der blev undertegnet i Luxembourg den 16. juni 2008 og trådte i kraft den 1. juni 2015,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der anerkender alles ret til liv, frihed og personlig sikkerhed og til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den 11. juli 2015 er 20-årsdagen for folkedrabet og den etniske udrensning, der fandt sted i og omkring Srebrenica under den bosniske krig;

B.     der henviser til, at disse forbrydelser, der blev begået af enheder af Republika Srpskas hær anført af general Ratko Mladić og under ledelse af den daværende præsident for Republika Srpska, Radovan Karadžić, er en frisk påmindelse om farerne ved ekstreme former for nationalisme og intolerance i samfundet, som blev yderligere forstærket på grund af krigen;

C.     der henviser til, at de tragiske begivenheder i Srebrenica har efterladt de overlevende med dybe følelsesmæssige sår og har skabt varige hindringer for politisk forsoning mellem de etniske grupper i Bosnien-Hercegovina;

D.     der henviser til, at massakren i Srebrenica, der af Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien (ICTY) er blevet erklæret for folkedrab, udspillede sig i et ifølge FN sikkert område og derfor er et symbol på det internationale samfunds manglende evne til at gribe ind i konflikten og beskytte den uskyldige civilbefolkning effektivt;

E.     der henviser til, at grundlaget for EU er fredelig sameksistens og loyalt samarbejde mellem dets medlemmer: der henviser til, at en af de vigtigste bevæggrunde for den europæiske samlingsbevægelse er viljen til at forhindre en gentagelse af krige og forbrydelser mod menneskeheden i Europa;

1.      mindes og ærer alle ofrene for grusomhederne i Srebrenica-Potočari; giver udtryk for sin dybtfølte solidaritet med ofrenes familier;

2.      erklærer på det kraftigste, at der aldrig mere må ske en så grufuld forbrydelse;

3.      understreger, at forebyggelse og effektiv straf for folkedrab og forbrydelser imod menneskeheden bør være blandt EU's og det internationale samfunds hovedprioriteter;

4.      understreger den enorme betydning, som forsoning har for regionens fremtid, og som gode naboforbindelser har for Bosnien-Hercegovinas og dets nabolandes europæiske integrationsproces; understreger vigtigheden af det arbejde, der udføres af ICTY i den henseende; fremhæver, at de politiske repræsentanter i Bosnien-Hercegovina er nødt til at anerkende fortiden for med succes at kunne arbejde sammen hen imod en bedre fremtid for alle landets borgere; fremhæver den vigtige rolle, som nabolande, religiøse myndigheder, civilsamfundet, kunst, kultur, medierne og undervisningssystemerne kan spille i denne vanskelige proces;

5.      opfordrer indtrængende til udarbejdelse af uddannelses- og kulturprogrammer, der fremmer forståelsen af årsagerne til sådanne grusomheder og øger bevidstheden om behovet for at værne om freden og fremme menneskerettighederne og tolerance mellem forskellige religioner;

6.      mener, at regionalt samarbejde og den europæiske integrationsproces er den bedste måde at fremme forsoning og overvinde had og splittelse på; opfordrer Rådet og Kommissionen til aftenen før årsdagen for folkedrabet at gentage EU's engagement i Bosnien-Hercegovinas og alle vestlige Balkanlandes europæiske perspektiv og til konsekvent at fremme øget regionalt samarbejde og yde støtte til tiltrædelsesprocessen;

7.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Bosnien-Hercegovinas og dets enheders regering og parlament og regeringerne og parlamenterne i landene på det vestlige Balkan.

 

(1)

EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 468.

(2)

EUT C 46 E af 24.2.2010, s. 111.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik