Διαδικασία : 2015/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0719/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0719/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0276

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 153kWORD 71k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE564.697v01-00
 
B8-0719/2015

εν συνεχεία δήλωσης του Προέδρου

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα (2015/2747(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Κώστας Μαυρίδης, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Μιλτιάδης Κύρκος, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Biljana Borzan εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την Σρεμπρένιτσα (2015/2747(RSP))  
B8-0719/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Ιουλίου 2005(1) και της 15ης Ιανουαρίου 2009(2), σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 16 Ιουνίου 2008, και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, οι οποίες αναγνωρίζουν το δικαίωμα του καθενός στη ζωή, την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, και στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η 11η Ιουλίου 2015 σηματοδοτεί την 20ή επέτειο των πράξεων γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης που διαπράχθηκαν στη Σρεμπρένιτσα και στα περίχωρά της κατά τη διάρκεια του Βοσνιακού Πολέμου·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα εγκλήματα, που διαπράχθηκαν από μονάδες του στρατού της Republika Srpska υπό τη διοίκηση του στρατηγού Ratko Mladić και με την καθοδήγηση του τότε Προέδρου της Republika Srpska, του Radovan Karadžić, αποτελούν μια ακόμα υπόμνηση για τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν οι ακραίες μορφές εθνικισμού και μισαλλοδοξίας στην κοινωνία, που επιδεινώνονται περαιτέρω σε συνθήκες πολέμου·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τραγικά γεγονότα της Σρεμπρένιτσα άφησαν βαθιές συναισθηματικές πληγές στους επιζήσαντες και προκάλεσαν δυσυπέρβατα εμπόδια στην πολιτική συμφιλίωση μεταξύ εθνοτικών ομάδων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαγή της Σρεμπρένιτσα, την οποία το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) χαρακτήρισε πράξη γενοκτονίας, σημειώθηκε σε τοποθεσία που είχε κηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως ασφαλές καταφύγιο και συνεπώς αποτελεί σύμβολο της ανικανότητας της διεθνούς κοινότητας να παρέμβει στη σύγκρουση και να προστατεύσει αποτελεσματικά τον αθώο άμαχο πληθυσμό,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει οικοδομηθεί πάνω στην ειρηνική συνύπαρξη και στην ειλικρινή συνεργασία μεταξύ των μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα βασικά κίνητρα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι η βούληση για πρόληψη της επανάληψης πολέμων και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην Ευρώπη·

1.      μνημονεύει και τιμά όλα τα θύματα των αγριοτήτων που διαπράχθηκαν στη Srebrenica-Potočari· εκφράζει την ειλικρινή του αλληλεγγύη προς τις οικογένειες των θυμάτων·

2.      δηλώνει κατηγορηματικά ότι ένα τέτοιο φρικτό έγκλημα δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ ξανά·

3.      τονίζει ότι η πρόληψη και αποτελεσματική τιμωρία των γενοκτονιών και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας θα πρέπει να εντάσσονται στις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας·

4.      υπογραμμίζει την τεράστια σημασία που έχει η συμφιλίωση για το μέλλον της περιοχής, καθώς και οι σχέσεις καλής γειτονίας για τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και των γειτονικών χωρών της· επαναλαμβάνει τη σημασία του έργου που έχει επιτελέσει το ΔΠΔΓ από αυτή την άποψη· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να αναγνωρίσουν το παρελθόν, έτσι ώστε να συνεργαστούν επιτυχώς για να φέρουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους πολίτες της χώρας· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γειτονικές χώρες, οι θρησκευτικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών, η τέχνη, ο πολιτισμός, τα μέσα ενημέρωσης και τα εκπαιδευτικά συστήματα σε αυτή την δύσκολη διαδικασία·

5.      ζητεί επιμόνως την εκπόνηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων που προάγουν την κατανόηση των αιτιών παρόμοιων ωμοτήτων και αυξάνουν τη συνειδητοποίηση για την ανάγκη καλλιέργειας της ειρήνης και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαθρησκειακής ανεκτικότητας·

6.      πιστεύει ότι η περιφερειακή συνεργασία και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της συμφιλίωσης και την υπέρβαση του μίσους και των διαιρέσεων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, την παραμονή της επετείου αυτής της πράξης γενοκτονίας, να επαναβεβαιώσουν την προσήλωση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και να διευκολύνουν με συνέπεια την αυξημένη περιφερειακή συνεργασία, καθώς και να προσφέρουν υποστήριξη στην ενταξιακή διαδικασία·

7.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, καθώς και στις επιμέρους οντότητες της χώρας, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

 

(1)

ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 468.

(2)

ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 111.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου