Menettely : 2015/2747(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0719/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0719/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0276

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 138kWORD 66k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE565.697v01-00
 
B8-0719/2015

komission puheenjohtajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Srebrenican muistotilaisuudesta (2015/2747(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Srebrenican muistotilaisuudesta (2015/2747(RSP))  
B8‑0719/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Srebrenicasta 7. heinäkuuta 2005(1) ja 15. tammikuuta 2009(2) antamansa päätöslauselmat,

–       ottaa huomioon Luxemburgissa 16. kesäkuuta 2008 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2015,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joissa tunnustetaan jokaisen oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen sekä ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     panee merkille, että 11. heinäkuuta 2015 on Srebrenicassa Bosnian sodan aikana tehdyn kansanmurhan ja etnisten puhdistusten 20-vuotismuistopäivä;

B.     toteaa, että nämä rikokset, joihin syyllistyivät Serbitasavallan armeijan joukot kenraali Ratko Mladićin johdolla ja joita ohjasi Serbitasavallan tuolloinen presidentti Radovan Karadžić, muistuttavat jälleen nationalismin ja yhteiskunnallisen suvaitsemattomuuden äärimuotojen vaaroista, jotka vain pahenevat sodan yhteydessä;

C.     toteaa, että Srebrenican traagiset tapahtumat jättivät syviä emotionaalisia arpia henkiinjääneisiin ja loivat pysyviä esteitä Bosnia ja Hertsegovinan etnisten ryhmien väliselle poliittiselle sovinnolle;

D.     ottaa huomioon, että tämä murhenäytelmä, jonka entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin (ICTY) on julistanut kansanmurhaksi, tapahtui YK:n julistamalla turva-alueella ja osoittaa näin ollen kansainvälisen yhteisön kykenemättömyyden puuttua konfliktiin ja suojella tehokkaasti siviiliväestöä,

E.     toteaa, että EU perustuu rauhanomaiseen rinnakkaiseloon ja sen jäsenten lojaaliin yhteistyöhön; ottaa huomioon, että yksi Euroopan yhdentymisliikkeen tärkeimmistä motiiveista on halu estää sotien ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten toistuminen Euroopassa;

1.      muistaa ja kunnioittaa kaikkia Srebrenica-Potočarin julmuuksien uhreja; ilmaisee vilpittömän myötätuntonsa uhrien perheille;

2.      toteaa painokkaasti, ettei tällainen hirvittävä rikos saa koskaan toistua;

3.      korostaa, että kansanmurhien ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten estäminen ja tehokas rankaiseminen olisi katsottava yhdeksi kansainvälisen yhteisön ja EU:n tärkeimmistä painopisteistä;

4.      pitää sovintoa äärimmäisen tärkeänä alueen tulevaisuuden kannalta ja pitää tärkeinä myös hyviä naapuruussuhteita Bosnia ja Hertsegovinan ja sen naapurimaiden Eurooppaan integroitumisen kannalta; toistaa pitävänsä tärkeänä työtä, jota ICTY on tehnyt tähän liittyen; korostaa tarvetta saada Bosnia ja Hertsegovinan poliittiset edustajat tunnustamaan menneisyys, jotta he voisivat tehdä onnistunutta yhteistyötä kohti parempaa tulevaisuutta maan kaikille kansalaisille; pitää erittäin tärkeinä osaa, joka tässä prosessissa voi olla naapurimailla, uskonnollisilla auktoriteeteilla, kansalaisyhteiskunnalla, taiteella, kulttuurilla, tiedotusvälineillä sekä koulutusjärjestelmällä;

5.      kehottaa kehittämään koulutus- ja kulttuuriohjelmia, jotka edistävät tällaisten julmuuksien syiden ymmärtämistä ja parantavat tietoisuutta tarpeesta tukea rauhaa ja edistää ihmisoikeuksia sekä eri uskontojen välistä suvaitsevaisuutta;

6.      katsoo, että alueellinen yhteistyö ja Euroopan yhdentymisprosessi tarjoavat parhaan tavan edistää sovintoa ja voittaa viha sekä poistaa jakolinjat; kehottaa neuvostoa ja komissiota kansanmurhan muistopäivän kynnyksellä vahvistamaan EU:n sitoutumisen Bosnia ja Hertsegovinan sekä Länsi-Balkanin maiden Eurooppa-näkymiin ja edistämään johdonmukaisesti alueellisen yhteistyön lisäämistä ja tukemaan liittymisprosessia;

7.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Bosnia ja Hertsegovinan ja sen osien hallitukselle ja parlamentille sekä Länsi-Balkanin maiden hallituksille ja parlamenteille.

 

 

(1)

EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 468.

(2)

EUVL C 46 E, 24.2.2010, s. 111.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö