Procedūra : 2015/2747(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0719/2015

Pateikti tekstai :

B8-0719/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0276

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 143kWORD 70k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE564.697v01-00
 
B8-0719/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Pirmininko pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Srebrenicos žudynių metinių minėjimo (2015/2747(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Biljana Borzan S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Srebrenicos žudynių metinių minėjimo (2015/2747(RSP))  
B8‑0719/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 7 d.(1) ir 2009 m. sausio 15 d.(2) savo rezoliucijas dėl Srebrenicos,

–       atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, pasirašytą 2008 m. birželio 16 d. Liuksemburge ir įsigaliojusį 2015 m. birželio 1 d.,

–       atsižvelgdamas į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Europos žmogaus teisių konvencijos ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto nuostatas, kuriomis pripažįstama kiekvieno asmens teisė į gyvybę, laisvę ir saugumą, taip pat į minties, sąžinės ir religijos laisvę,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2015 m. liepos 11 d. bus minimos 20-osios genocido akto ir etninio valymo, įvykdyto Bosnijos karo metu Srebrenicoje ir aplink ją, metinės;

B.     kadangi šie nusikaltimai, kuriuos įvykdė generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Serbijos Respublikos armijos padaliniai, o nurodymus jiems davė tuometinis Serbijos Respublikos prezidentas Radovanas Karadžičius, – tai vis dar šviežias priminimas apie kraštutinio nacionalizmo formų ir nepakantos visuomenėje pavojų, kurį dar pagilina karo sąlygos;

C.     kadangi tragiški Srebrenicos įvykiai gyvų išlikusių žmonių sąmonėje paliko gilius emocinius randus ir sukūrė ilgalaikių kliūčių, trukdančių siekti Bosnijos ir Hercegovinos etninių grupių politinio susitaikymo;

D.     kadangi Srebrenicos žudynės, kurias Tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiajai Jugoslavijai (ICTY) paskelbė genocido aktu, įvyko JT saugaus prieglobsčio zona paskelbtoje vietovėje, kuri dėl to tapo tarptautinės bendruomenės bejėgiškumo siekiant įsikišti į konfliktus ir veiksmingai apsaugoti civilius gyventojus simboliu,

E.     kadangi ES sukurta ant taikaus jos narių sugyvenimo ir nuoširdaus jų bendradarbiavimo pamatų; kadangi vienas iš svarbiausių judėjimo už Europos vienybę motyvų yra siekis užkirsti kelią karų ir nusikaltimų žmonijai pasikartojimui Europoje;

1.      mena ir gerbia visas Srebrenicoje ir Potočaruose įvykdytų žiaurumų aukas; išreiškia savo nuoširdų solidarumą su aukų šeimomis;

2.      tvirtai teigia, kad toks šiurkštus nusikaltimas niekada neturi pasikartoti;

3.      pabrėžia, kad genocido ir nusikaltimų žmonijai prevencija ir veiksmingos bausmės už juos turėtų būti vienas iš pagrindinių tarptautinės bendruomenės ir ES prioritetų;

4.      pabrėžia, kad susitaikymas nepaprastai svarbus regiono ateičiai, o geri kaimyniniai santykiai svarbūs vykstant Bosnijos ir Hercegovinos bei jos kaimyninių šalių Europos integracijos procesui; pakartoja TBTBJ darbo, nuveikto šioje srityje, svarbą; pabrėžia, kad politiniams atstovams Bosnijoje ir Hercegovinoje svarbu pripažinti praeitį, kad būtų įmanoma kartu sėkmingai dirbti dėl geresnės ateities užtikrinimo visiems šalies piliečiams; pažymi svarbų kaimyninių šalių, religinių institucijų, pilietinės visuomenės, meno, kultūros, žiniasklaidos ir švietimo sistemų vaidmenį šiame sunkiame procese;

5.      ragina plėtoti švietimo ir kultūros programas, kuriomis skatinamas tokių žiaurumų priežasčių suvokimas ir didinamas informuotumas apie būtinybę puoselėti taiką ir propaguoti žmogaus teises ir religinių grupių tarpusavio toleranciją;

6.      mano, kad regioninis bendradarbiavimas ir Europos integracijos procesas yra geriausias būdas susitaikymui skatinti ir neapykantai bei susiskaidymui įveikti; ragina Tarybą ir Komisiją šio genocido akto metinių išvakarėse pakartoti ES įsipareigojimą siekti Bosnijos ir Hercegovinos bei visų Vakarų Balkanų šalių europinės perspektyvos ir nuosekliai sudaryti sąlygas aktyvesniam regioniniam bendradarbiavimui ir remti jų stojimo į ES procesą;

7.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Bosnijos ir Hercegovinos ir jos teritorinių vienetų vyriausybei ir parlamentui ir Vakarų Balkanų šalių vyriausybėms ir parlamentams.

 

(1)

OL C 157 E, 2006 7 6, p. 468.

 

(2)

OL C 46 E, 2010 2 24, p. 111.

Teisinė informacija - Privatumo politika