Procedura : 2015/2747(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0719/2015

Teksty złożone :

B8-0719/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0276

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 144kWORD 72k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE565.697v01-00
 
B8-0719/2015

złożony w następstwie oświadczenia przewodniczącego

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie obchodów rocznicy masakry w Srebrenicy (2015/2747(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Biljana Borzan w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obchodów rocznicy masakry w Srebrenicy (2015/2747(RSP))  
B8-0719/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje rezolucje z dnia 7 lipca 2005 r.(1) oraz z dnia 15 stycznia 2009 r.(2) w sprawie Srebrenicy,

–       uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Bośnią i Hercegowiną, który został podpisany w Luksemburgu w dniu 16 czerwca 2008 r. i wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2015 r.,

–       uwzględniając postanowienia Powszechnej deklaracji praw człowieka, europejskiej konwencji praw człowieka oraz Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, uznające prawo każdego człowieka do życia, wolności, bezpieczeństwa, wolności myśli, sumienia i religii,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 11 lipca 2015 r. obchodzimy 20. rocznicę aktu ludobójstwa i czystki etnicznej, których dokonano w mieście Srebrenica i jego okolicach podczas wojny w Bośni;

B.     mając na uwadze, że te zbrodnie, popełnione przez oddziały Armii Republiki Serbskiej pod dowództwem generała Ratko Mladicia i pod przywództwem ówczesnego prezydenta Republiki Serbskiej Radovana Karadżicia, przypominają nam o zagrożeniach, jakie stwarzają dla społeczeństwa radykalne odmiany nacjonalizmu i nietolerancji, które ulegają nasileniu w czasie wojny;

C.     mając na uwadze, że tragiczne wydarzenia w Srebrenicy pozostawiły w ocalałych głębokie blizny emocjonalne i przyczyniły się do powstania trwałych przeszkód politycznych utrudniających pojednanie między grupami etnicznymi w Bośni i Hercegowinie (BiH),

D.     mając na uwadze, że masakra w Srebrenicy, uznana przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ) za akt ludobójstwa, miała miejsce w ogłoszonej przez ONZ strefie bezpieczeństwa, przez co stała się symbolem niezdolności wspólnoty międzynarodowej do interwencji w czasie konfliktu i skutecznej ochrony ludności cywilnej;

E.     mając na uwadze, że UE powstała w oparciu o pokojową koegzystencję i otwartą współpracę między jej członkami; mając na uwadze, że jednym z przewodnich motywów integracji europejskiej jest pragnienie, by już nigdy nie dopuścić do wojen i zbrodni przeciwko ludzkości w Europie;

1.      czci pamięć wszystkich ofiar zbrodni w Srebrenicy-Potočari i składa im hołd; szczerze solidaryzuje się z rodzinami ofiar;

2.      stanowczo oświadcza, że tak straszliwa zbrodnia nie może się zdarzyć nigdy więcej;

3.      podkreśla, że zapobieganie ludobójstwu i zbrodniom przeciwko ludzkości oraz skuteczne karanie za takie czyny powinno należeć do głównych priorytetów UE i wspólnoty międzynarodowej;

4.      podkreśla, że pojednanie ma ogromne znaczenie dla przyszłości regionu, a dobre stosunki międzysąsiedzkie dla procesu integracji Bośni i Hercegowiny oraz państw ościennych z Europą; ponownie podkreśla znaczenie prac dokonanych w tym celu przez MTKJ; podkreśla, że polityczni przedstawiciele Bośni i Hercegowiny muszą pogodzić się z przeszłością, aby pomyślnie współpracować na rzecz lepszej przyszłości wszystkich obywateli tego państwa; podkreśla istotną rolę, jaką odgrywają w tym trudnym procesie państwa ościenne, władze religijne, społeczeństwo obywatelskie, sztuka, kultura, środki przekazu i system edukacji;

5.      usilnie wzywa do opracowania programów edukacyjno-kulturalnych propagujących zrozumienie przyczyn tych okrucieństw i zwiększających świadomość potrzeby pielęgnowania pokoju, propagowania praw człowieka i tolerancji religijnej;

6.      uważa, że współpraca regionalna i proces integracji europejskiej są najlepszą drogą do promowania pojednania oraz przezwyciężenia nienawiści i podziałów; wzywa Radę i Komisję, aby w przeddzień rocznicy tego aktu ludobójstwa ponownie potwierdziły zaangażowanie UE na rzecz europejskich aspiracji Bośni i Hercegowiny oraz wszystkich państw Bałkanów Zachodnich i w związku z tym ułatwiały ściślejszą współpracę regionalną oraz aby wspierały proces akcesyjny;

7.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Bośni i Hercegowiny i jej organom oraz rządom i parlamentom państw Bałkanów Zachodnich.

(1)

Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, s. 468.

(2)

Dz.U. C 46 E z 24.2.2010, s. 111.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności