Procedură : 2015/2747(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0719/2015

Texte depuse :

B8-0719/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0276

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 142kWORD 73k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE564.697v01-00
 
B8-0719/2015

depusă pe baza declarației Președintelui

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica (2015/2747(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Biljana Borzan în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea genocidului de la Srebrenica (2015/2747(RSP))  
B8-0719/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale din 7 iulie 2005(1) și din 15 ianuarie 2009(2) referitoare la Srebrenica,

–       având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, care a fost semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2008 și a intrat în vigoare la 1 iunie 2015,

–       având în vedere prevederile Declarației universale a drepturilor omului, ale Convenției europene a drepturilor omului și ale Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, prin care se recunoaște dreptul universal la viață, libertate și siguranța persoanei, precum și la libertatea de gândire, de conștiință și religioasă,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât la 11 iulie 2015 se comemorează 20 de ani de la genocidul și epurarea etnică care au avut loc la Srebrenica și în împrejurimile sale în timpul războiului din Bosnia;

B.     întrucât aceste crime, săvârșite de unități ale armatei Republicii Srpska sub comanda generalului Ratko Mladić și dirijate de președintele de atunci al Republicii Srpska, Radovan Karadžić, reprezintă o dovadă recentă a pericolelor formelor extreme de naționalism și intoleranță în societate, agravate în contextul războiului;

C.     întrucât evenimentele tragice de la Srebrenica au lăsat supraviețuitorilor cicatrici emoționale profunde și au creat obstacole de durată în calea reconcilierii politice dintre grupurile etnice din Bosnia și Herțegovina;

D.     întrucât masacrul de la Srebrenica, declarat act de genocid de către Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII), s-a petrecut pe un teritoriu declarat zonă sigură de refugiu de către ONU, reprezentând astfel un simbol al neputinței comunității internaționale de a interveni în conflict și de a proteja în mod eficient populația civilă inocentă;

E.     întrucât UE are la baza construcției sale coexistența pașnică și cooperarea sinceră dintre membrii săi; întrucât una dintre principalele motivații ale mișcării de unificare europeană este dorința de a preveni repetarea războaielor și a crimelor împotriva umanității în Europa,

1.      comemorează toate victimele atrocităților de la Srebrenica-Potočari și aduce omagiu acestora; își exprimă solidaritatea sinceră cu familiile victimelor;

2.      declară ferm că o astfel de crimă îngrozitoare nu trebuie să mai aibă loc vreodată;

3.      subliniază că prevenirea și sancționarea eficace a genocidelor și a crimelor împotriva umanității ar trebui să se numere printre prioritățile UE și ale comunității internaționale;

4.      subliniază importanța uriașă a reconcilierii pentru viitorul regiunii și a bunelor relații de vecinătate pentru procesul de integrare europeană a Bosniei și Herțegovinei și a țărilor învecinate; reafirmă importanța activității desfășurate în acest sens de Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie; subliniază nevoia ca reprezentanții politici din Bosnia și Herțegovina să accepte trecutul, pentru a colabora cu succes în vederea unui viitor mai bun pentru toți cetățenii țării; subliniază rolul important pe care îl pot juca țările vecine, autoritățile religioase, societatea civilă, arta, cultura, mass-media și sistemele de învățământ în acest proces dificil;

5.      îndeamnă la elaborarea unor programe educative și culturale care să promoveze o înțelegere a cauzelor unor astfel de atrocități și să sensibilizeze publicul cu privire la nevoia de a cultiva pacea și a promova drepturile omului și toleranța interreligioasă;

6.      consideră că cooperarea regională și procesul de integrare europeană constituie cea mai bună modalitate de a promova reconcilierea și a învinge ura și dezbinările; invită Consiliul și Comisia, înaintea comemorării acestui genocid, să reafirme angajamentul UE față de perspectiva europeană a Bosniei și Herțegovinei și a tuturor țărilor din Balcanii de Vest, să faciliteze în mod constant cooperarea regională sporită și să ofere sprijin pentru procesul de aderare;

7.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, guvernului și parlamentului Bosniei și Herțegovinei și entităților acesteia, precum și guvernelor și parlamentelor țărilor din Balcanii de Vest.

(1)

JO C 157 E, 6.7.2006, p. 468.

(2)

JO C 46 E, 24.2.2010, p. 111.

Notă juridică - Politica de confidențialitate