Förfarande : 2015/2747(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0719/2015

Ingivna texter :

B8-0719/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0276

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 139kWORD 67k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE564.697v01-00
 
B8-0719/2015

till följd av ett uttalande av talmannen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om hågkomsten av Srebrenica (2015/2747(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Biljana Borzan för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om hågkomsten av Srebrenica (2015/2747(RSP))  
B8-0719/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina resolutioner av den 7 juli 2005(1) och den 15 januari 2009(2) om Srebrenica,

–       med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 16 juni 2008 och trädde i kraft den 1 juni 2015,

–       med beaktande av bestämmelserna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som erkänner alla människors rätt till liv, frihet och personlig säkerhet samt tanke-, samvets- och religionsfrihet,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 11 juli 2015 är det tjugo år sedan folkmordet och den etniska rensningen ägde rum i och omkring Srebrenica under Bosnienkriget.

B.     Dessa brott, som begicks av enheter inom Republika Srpskas armé, under general Ratko Mladićs befäl och Republika Srpskas dåvarande president Radovan Karadžićs ledning, utgör en färsk påminnelse om farorna med extrema former av nationalism och intolerans i samhället, som förvärras ytterligare i en krigssituation.

C.     De tragiska händelserna i Srebrenica lämnade djupa känslomässiga ärr hos överlevarna och skapade bestående hinder för politisk försoning mellan de etniska grupperna i Bosnien och Hercegovina.

D.     Massakern i Srebrenica, som Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) har klassificerat som folkmord, ägde rum i en av FN:s säkerhetszoner, och är därför en symbol för världssamfundets oförmåga att ingripa i konflikten och på ett effektivt sätt skydda den oskyldiga civilbefolkningen.

E.     EU bygger på fredlig samexistens och lojalt samarbete mellan sina medlemmar. En av de främsta drivkrafterna bakom rörelsen för Europas enande är viljan att förhindra nya krig och brott mot mänskligheten i Europa.

1.      Europaparlamentet uppmärksammar och hedrar minnet av samtliga offer för de grymheter som begicks i Srebrenica och Potočari. Parlamentet uttrycker sitt djupa deltagande med offrens anhöriga.

2.      Europaparlamentet slår fast att sådana fruktansvärda brott aldrig mer får begås.

3.      Europaparlamentet betonar att förebyggande åtgärder och verkningsfulla straff för folkmord och brott mot mänskligheten bör höra till de främsta prioriteringarna för EU och världssamfundet.

4.      Europaparlamentet understryker den enorma betydelsen av försoning för regionens framtid och av goda grannförbindelser för den europeiska integrationsprocessen för Bosnien och Hercegovina och dess grannländer. Parlamentet betonar hur viktigt Ictys arbete är i detta hänseende. Parlamentet framhåller att politiska företrädare för Bosnien och Hercegovina måste erkänna det som varit för att på ett framgångsrikt sätt kunna arbeta för en bättre framtid för samtliga medborgare i landet. Parlamentet understryker den viktiga roll som grannländerna, religiösa auktoriteter, det civila samhället, konsten, kulturen, medierna och utbildningssystemet har i denna svåra process.

5.      Europaparlamentet efterlyser utarbetandet av utbildnings- och kulturprogram som gör det lättare att förstå orsakerna till sådana grymheter och ökar medvetenheten om behovet av att främja fred och mänskliga rättigheter och tolerans mellan religioner.

6.      Europaparlamentet anser att regionalt samarbete och den europeiska integrationsprocessen är det bästa sättet att främja försoning och övervinna hat och splittring. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att, inför årsdagen av detta folkmord, bekräfta EU:s engagemang för det europeiska perspektivet i Bosnien och Hercegovina och alla länder på västra Balkan och att oavbrutet underlätta ett utökat regionalt samarbete och ge sitt stöd till anslutningsprocessen.

7.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar, regeringen och parlamentet i Bosnien och Hercegovina och dess enheter samt till regeringarna och parlamenten i länderna på västra Balkan.

(1)

EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 468.

(2)

EUT C 46 E, 24.2.2010, s. 111.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy