Procedure : 2015/2747(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0720/2015

Indgivne tekster :

B8-0720/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 127kWORD 65k
7.7.2015
PE565.698v01-00
 
B8-0720/2015

på baggrund af formandens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om Srebrenica-mindedagen (2015/2747(RSP))


Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Srebrenica-mindedagen (2015/2747(RSP))  
B8-0720/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at omkring 8 000 bosniske muslimer blev massakreret og tusinder af kvinder, børn og ældre tvangsdeporteret i juli 1995 i den bosniske by Srebrenica, som FN havde erklæret for et sikkert område; der henviser til, at dette var den største massakre og krigsforbrydelse i Europa siden afslutningen på 2. Verdenskrig; der henviser til, at den 11. juli 2015 er 20-årsdagen for massakren;

B.     der henviser til, at denne tragiske begivenhed var kulminationen på en række nationalistiske grusomheder og krigshandlinger, der blev begået mellem bosniske serbere og muslimer i perioden 1992-1995;

C.     der henviser til, at opløsningen af Jugoslavien resulterede i blodig krig og udenlandsk indgriben i den vestlige Balkanregion; der henviser til, at udviklingen på Vestbalkan dengang også afspejlede, at det ikke lykkedes EU, dets medlemsstater og det internationale samfund som helhed til at nå frem til en politik, der kunne forhindre kriser;

D.     der henviser til, at de tragiske begivenheder i Srebrenica har efterladt dybe psykiske ar på de overlevende og skabt varige hindringer for politisk forsoning mellem etniske grupper i Bosnien-Hercegovina og i regionen; der henviser til, at det på trods af bestræbelserne på at lokalisere og udgrave masse- og enkeltgrave endnu ikke har været muligt at lokalisere og identificere ligene af næsten 1 200 mænd og drenge fra Srebrenica;

1.      mindes og ærer ofrene for grusomhederne; udtrykker sin medfølelse og solidaritet med ofrenes familier, som i mange tilfælde ikke har fået endelig vished for deres fædres, sønners, mænds eller brødres skæbne;

2.      bemærker, at den massakre, som fandt sted for 20 år siden i Srebrenica, stadig er et åbent sår i regionens historie; opfordrer indtrængende alle lande og lokalsamfund til at udfolde yderligere bestræbelser i retning af forsoning og samarbejde; understreger betydningen af uddannelsesprogrammer, der fremmer forståelsen af årsagerne til disse grusomheder og øger bevidstheden om behovet for at fremme menneskerettighederne og tolerance mellem etniske grupper;

3.      konkluderer, at de internationale styrker under FN-mandat spillet en tragisk rolle og ikke har kunnet forhindre de krigsforbrydelser, der blev begået i Srebrenica; konkluderer, at det er nødvendigt at udvikle bedre mekanismer til kriseforebyggelse;

4.      opfordrer til yderligere efterforskning af ansvaret hos militære øverstbefalende for alle berørte parter i konflikten mellem bosniske serbere og muslimer i perioden 1992-1995 i Srebrenica;

5.      understreger, at retsforfølgelse af de ansvarlige for forbrydelser begået under krigen i Bosnien og Hercegovina er et vigtigt skridt i retning af en forsoning i regionen; noterer sig de bestræbelser, der er gjort hidtil, og beklager den ufuldstændige karakter af efterforskningen af forbrydelser, der blev begået af alle involverede parter, herunder sagen vedrørende Naser Oric;

6.      bemærker, at afgørende politiske problemer stadig er uløste to årtier efter Dayton-aftalerne; mener, at der er et presserende behov for et nyt politisk initiativ for Bosnien-Hercegovina, og at det er nødvendigt at bevæge sig væk fra en etnocentrisk tilgang til løsning af problemerne og at mindske forskellene mellem de etniske grupper ved at finde fredelige, bæredygtige og varige løsninger, som kan opnå støtte fra alle de forskellige grupper i Bosnien-Hercegovina; mener, at det er på høje tid at få afsluttet den udenlandske militære tilstedeværelse i Bosnien-Hercegovina; opfordrer den politiske elite i landet til at påtage sig større ansvar for sine handlinger;

7.      er alvorligt bekymret over den økonomiske og sociale situation; Understreger, at en løsning på dette afgørende spørgsmål er nøglen til en stabil udvikling i regionen; opfordrer regeringerne i landene i regionen og EU til at erkende, at økonomisk og social udvikling er topprioriteringen for befolkningerne i regionen, og til at handle i overensstemmelse hermed; understreger betydningen af at styrke det regionale og grænseoverskridende samarbejde;

8.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Bosnien-Hercegovinas og dets enheders regering og parlament og regeringerne og parlamenterne i landene på Vestbalkan.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik