Förfarande : 2015/2747(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0720/2015

Ingivna texter :

B8-0720/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 128kWORD 63k
7.7.2015
PE565.698v01-00
 
B8-0720/2015

till följd av ett uttalande av talmannen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om hågkomsten av Srebrenica (2015/2747(RSP))


Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om hågkomsten av Srebrenica (2015/2747(RSP))  
B8-0720/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     I juli 1995 mördades omkring 8 000 bosniska muslimer i den bosniska staden Srebrenica, som hade utropats till en skyddad zon av FN, och tusentals kvinnor, barn och äldre tvångsdeporterades. Detta var den största massaker och den värsta krigsförbrytelse som ägt rum i Europa sedan andra världskrigets slut. Den 11 juli 2015 är det tjugo år sedan massakern inträffade.

B.     Denna tragiska händelse var kulmen på en rad nationalistiska grymheter och krigshandlingar som begicks mellan bosniska serber och muslimer under perioden 1992–1995.

C.     Jugoslaviens upplösning ledde till ett blodigt krig och utländsk inblandning på västra Balkan. Utvecklingen på västra Balkan vid denna tidpunkt speglade också EU:s, dess medlemsstaters och hela det internationella samfundets misslyckande med att uppbringa en politik för att förhindra kriser.

D.     De tragiska händelserna i Srebrenica lämnade djupa känslomässiga ärr hos överlevarna och skapade bestående hinder för politisk försoning mellan de etniska grupperna i Bosnien och Hercegovina och hela regionen. Trots de ansträngningar som gjorts för att hitta och gräva upp massgravar och enskilda gravar har kropparna tillhörande närmare 1 200 män och pojkar från Srebrenica ännu inte påträffats och identifierats.

1.      Europaparlamentet uppmärksammar och hedrar minnet av offren för dessa grymheter. Parlamentet uttrycker sitt deltagande i sorgen och sin solidaritet med offrens familjer, varav många inte har fått någon slutlig bekräftelse på vad som hänt deras fäder, söner, makar eller bröder.

2.      Europaparlamentet konstaterar att den massaker som ägde rum för tjugo år sedan i Srebrenica fortfarande är ett öppet sår i regionens historia. Parlamentet uppmanar med eftertryck alla länder och grupper att ytterligare anstränga sig för att få till stånd försoning och samarbete. Parlamentet betonar betydelsen av utbildningsprogram som främjar förståelsen för orsakerna till sådana grymheter och ökar medvetenheten om behovet av att främja mänskliga rättigheter och tolerans mellan etniska grupper.

3.      Europaparlamentet drar slutsatsen att de internationella styrkor som agerade på ett FN‑mandat spelade en tragisk roll då de misslyckades med att förhindra de krigsförbrytelser som begicks i Srebrenica. Parlamentet menar att det måste utvecklas bättre mekanismer för krisförebyggande.

4.      Europaparlamentet begär att man ytterligare ska utreda ansvaret hos militära ledare på alla sidor i konflikten mellan bosniska serber och muslimer under perioden 1992–1995 i Srebrenica.

5.      Europaparlamentet betonar att ett viktigt steg för att nå försoning i regionen är att de som bär ansvaret för de brott som begicks i kriget i Bosnien och Hercegovina ställs inför rätta. Parlamentet noterar de insatser som hittills har gjorts och beklagar att utredningarna av brott som begicks av alla inblandade parter, bl.a. fallet Naser Oric, är ofullständiga.

6.      Europaparlamentet konstaterar att två årtionden efter det att Daytonavtalen skrevs under återstår det fortfarande viktiga politiska problem att lösa. Parlamentet anser att det omedelbart behövs ett nytt politiskt initiativ för Bosnien och Hercegovina, och att man måste gå ifrån ett tillvägagångssätt som bygger på etnicitet för att lösa problemen och minska skillnaderna mellan etniska grupper genom att hitta fredliga, genomförbara och varaktiga lösningar som kan vinna stöd hos alla grupper i Bosnien och Hercegovina. Parlamentet anser att det är hög tid att ända den utländska militära närvaron i Bosnien och Hercegovina. Parlamentet uppmanar de politiska ledarna i landet att ta större ansvar för sina handlingar.

7.      Europaparlamentet är djupt oroat över den ekonomiska och sociala situationen, och betonar att en lösning av denna situation är avgörande för en stabil utveckling i regionen. Parlamentet uppmanar regeringarna i länderna i regionen och EU att erkänna att ekonomisk och social utveckling är en topprioritering för regionens befolkning, och att agera utifrån detta. Parlamentet betonar vikten av att stärka det regionala och gränsöverskridande samarbetet.

8.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, regeringarna i medlemsstaterna, regeringen och parlamentet i Bosnien och Hercegovina och dess enheter samt till regeringarna och parlamenten i länderna på västra Balkan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy