Процедура : 2015/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0722/2015

Внесени текстове :

B8-0722/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0276

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 71k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE565.700v01-00
 
B8-0722/2015

за приключване на разисквания по изявление на председателя

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно възпоменаването на събитията от Сребреница (2015/2747(RSP))


Кристиан Дан Преда, Андрей Пленкович, Едуард Кукан, Давор Иво Щир, Дубравка Шуйца, Ивана Малетич, Марияна Петир от името на групата PPE

резолюция на Европейския парламент относно възпоменаването на събитията от Сребреница (2015/2747(RSP))  
B8‑0722/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите резолюции от 7 юли 2005г. (1) и от 15 януари 2009 г.(2) относно Сребреница,

–       като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, подписано в Люксембург на 16 юни 2008 г. и влязло в сила на 1 юни 2015 г.,

–       като взе предвид разпоредбите на Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека и на Международния пакт за граждански и политически права, в които се признава правото на всеки на живот, свобода и лична сигурност и правото на свобода на мисълта, съвестта и религията,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че преди 20 години, през юли 1995 г., босненският град Сребреница, който в този момент беше изолиран анклав, обявен с резолюция на Съвета за сигурност на Обединените нации от 16 април 1993 г. за защитена зона, беше превзет от сръбската военна полиция под командата на генерал Ратко Младич и под ръководството на тогавашния президент на Република Сръбска, Радован Караджич;

Б.     като има предвид, че през дните на кръвопролитие след превземането на Сребреница, повече от 8000 мюсюлмани – мъже и момчета, потърсили сигурност в тази зона под закрилата на Силите за защита на ООН (UNPROFOR), бяха екзекутирани от босненските сръбски сили под командата на генерал Младич и от паравоенни части, включително сръбски нередовни полицейски отряди, навлезли в територията на Босна от Сърбия; като има предвид, че близо 30 000 жени, деца и възрастни хора бяха депортирани насилствено, което превръща това събитие в най-голямото военно престъпление в Европа след края на Втората световна война;

В.     като има предвид, че въпреки положените усилия за откриване и ексхумация на останките от масовите и индивидуалните гробове, тленните останки на близо 1 200 мъже и момчета от Сребреница все още не са открити и идентифицирани;

Г.     като има предвид, че трагичните събития от Сребреница оставиха дълбоки емоционални травми за оцелелите и създадоха трайни пречки за политическото помирение между етническите групи в Босна и Херцеговина;

Д.     като има предвид, че клането в Сребреница бе обявено за акт на геноцид както от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ), така и от Международния съд (МС) ;

Е.     като има предвид, че целта на Европейския съюз е укрепването на мира, а помирението е в сърцето на процеса на европейската интеграция;

1.      възпоменава и почита паметта на всички жертви и изразява съболезнованията и солидарността си със семействата на жертвите, от които голяма част живеят, без да са получили окончателно потвърждение относно съдбата на техните роднини;

2.      осъжда възможно най-остро геноцида в Сребреница; заявява най-сериозно, че подобни отвратителни престъпления не бива да се случват никога повече и заявява, че ще направи всичко по силите си да предотврати такива актове; противопоставя се на каквато и да била форма на отричане или релативизация на геноцида;

3.      ето защо подчертава, че предотвратяването и ефективното наказване на актовете на геноцид и престъпления против човечеството следва да останат сред основните приоритети на Европейския съюз и на международната общност;

4.      подчертава огромното значение на помирението за бъдещето на региона; подчертава значението на работата, извършена в тази посока от МНТБЮ; отново изтъква, че е необходимо да се обръща по-голямо внимание на съдебните процеси за военни престъпления на вътрешнодържавно равнище;

5.      призовава всички граждани на Босна и Херцеговина да се възползват от 20 годишнината от клането в Сребреница като възможност за засилване на помиряването и сътрудничеството, които са ключови предпоставки за всички държави от региона за напредване по европейския им път;

6:      насърчава органите на властта на Босна и Херцеговина да поемат инициативата за почитане паметта на жертвите и за подпомагане на обществото в признаването на извършените в Сребреница и нейните околности ужасни престъпления и примиряването с истината за тях;

7.      изтъква значението на обективното представяне от страна на медиите, както и на основаващи се на фактите образователни програми относно Сребреница в цяла Босна и Херцеговина с цел справяне с миналото и преодоляване на напреженията;

8.      счита, че регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция са най-добрият начин за преодоляване на омразата и разделенията; потвърждава ангажираността на ЕС с европейската перспектива на Босна и Херцеговина и на всички държави от Западните Балкани;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, правителството и парламента на Босна и Херцеговина и нейните федеративни единици и на правителствата и парламентите на държавите от Западните Балкани.

(1)

ОВ C 157 E, 06.07.06, стр. 468.

(2)

ОВ C 46 E, 24.02.10, стр. 111.

Правна информация - Политика за поверителност