Procedūra : 2015/2747(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0722/2015

Pateikti tekstai :

B8-0722/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0276

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 136kWORD 70k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE565.700v01-00
 
B8-0722/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Pirmininko pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Srebenicos žudynių metinių minėjimo (2015/2747(RSP))


Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Srebenicos žudynių metinių minėjimo (2015/2747(RSP))  
B8‑0722/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 7 d.(1) ir 2009 m. sausio 15 d.(2) rezoliucijas dėl Srebrenicos,

–       atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, pasirašytą 2008 m. birželio 16 d. Liuksemburge ir įsigaliojusį 2015 m. birželio 1 d.,

–       atsižvelgdamas į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Europos žmogaus teisių konvencijos ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto nuostatas, kuriomis pripažįstama kiekvieno asmens teisė į gyvybę, laisvę ir saugumą, taip pat į minties, sąžinės ir religijos laisvę,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi prieš 20 metų, 1995 m. liepos mėn., Bosnijoje esantį Srebrenicos miestą, kuris tuo metu buvo izoliuotas anklavas ir kuris 1993 m. balandžio 16 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 1993 m. balandžio 16 d. rezoliucija buvo paskelbtas apsaugota zona, užėmė generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos ir tuometiniam Serbijos Respublikos prezidentui Radovanui Karadžičiui pavaldžios serbų pajėgos;

B.     kadangi pasidavus Srebrenicai per kelias skerdynių dienas generolo Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos ir sukarinti daliniai, įskaitant nereguliariąsias Serbijos policijos pajėgas, patekusias į Bosnijos teritoriją iš Serbijos, išžudė daugiau kaip 8 000 musulmonų tikėjimo vyrų ir berniukų, ieškojusių saugios prieglaudos JT apsaugos pajėgų (UNPROFOR) saugomoje zonoje; kadangi beveik 30 000 moterų, vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių buvo prievarta ištremti, taigi tai buvo didžiausias karo nusikaltimas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos;

C.     kadangi nepaisant pastangų, įdėtų mėginant surasti ir ekshumuoti masines ir pavienes kapavietes, vis dar nesurasta beveik 1 200 vyrų ir berniukų palaikų ir nenustatyta jų tapatybė;

D.     kadangi tragiški Srebrenicos įvykiai gyvų išlikusių žmonių sąmonėje paliko gilius emocinius randus ir sukūrė ilgalaikių kliūčių, trukdančių siekti Bosnijos ir Hercegovinos etninių grupių politinio susitaikymo;

E.     kadangi Tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) ir Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT) Srebrenicos žudynes pripažino kaip genocidą;

F.     kadangi Europos Sąjungos tikslas yra skatinti taiką ir kadangi susitaikymas yra esminė Europos integracijos proceso dalis;

1.      mena ir gerbia visas aukas ir reiškia užuojautą aukų šeimoms, kurių dauguma iki šiol gyvena negavusios galutinio patvirtinimo apie jų artimųjų likimą, ir solidarumą su jomis;

2.      kuo griežčiausiai smerkia genocidą Srebrenicoje; iškilmingai pareiškia, kad tokie siaubingi nusikaltimai privalo niekada nepasikartoti, ir nurodo, kad padarys viską, ką gali, siekiant išvengti tokių veiksmų ateityje; nepritaria bet kokiam genocido neigimui ir sureliatyvinimui;

3.      todėl pabrėžia, kad genocido ir nusikaltimų žmoniškumui prevencija ir veiksmingas baudimas už juos turėtų išlikti vienu iš svarbiausių Europos Sąjungos ir tarptautinės bendruomenės prioritetų;

4.      pabrėžia nepaprastą susitaikymo svarbą regiono ateičiai; pabrėžia TBTBJ darbo, nuveikto siekiant šio tikslo, svarbą; pakartoja, kad daugiau dėmesio reikia skirti karo nusikaltimų bylų nagrinėjimui nacionaliniu lygiu;

5.      ragina visus Bosnijos ir Hercegovinos piliečius 20-osiomis žudynių Srebrenicoje metinėmis pasinaudoti kaip galimybe stiprinti susitaikymą ir bendradarbiavimą, nes tai yra pagrindinės būtinos sąlygos, kad visi šalies regionai galėtų siekti pažangos kelyje į Europą;

6.      skatina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas imtis iniciatyvos pagerbiant aukas ir padedant visuomenei pripažinti baisius nusikaltimus, įvykdytus Srebrenicoje ir jos apylinkėse, ir su tuo susitaikyti;

7.      pabrėžia, kad visoje Bosnijoje ir Hercegovinoje svarbu rengti objektyvia žiniasklaidoje pateikiama informacija ir faktais paremtas švietimo programas apie Srebrenicą, skirtas padėti susitaikyti su praeitimi ir įveikti įtampą;

8.      mano, kad regioninis bendradarbiavimas ir Europos integracijos procesas yra geriausias būdas neapykantai ir susiskaidymui įveikti; pakartoja ES įsipareigojimą dėl Bosnijos ir Hercegovinos ir visų Vakarų Balkanų šalių europinės perspektyvos;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Bosnijos ir Hercegovinos ir jos teritorinių vienetų vyriausybei ir parlamentui ir Vakarų Balkanų šalių vyriausybėms ir parlamentams.

 

(1)

OL C 157 E, 2006 7 6, p. 468.

(2)

OL C 46 E, 2010 2 24, p. 111.

Teisinė informacija - Privatumo politika