ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 123kWORD 64k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις σπάνιες παθήσεις


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σπάνιες παθήσεις   
B8‑0792/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι την Πέμπτη, 23 Ιουλίου, παρουσιάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η «Πρώτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με σπάνιες παθήσεις στην Ιταλία», η οποία εκπονήθηκε από τη UNITE, στην οποία διαπιστωνόταν ότι ο αριθμός των Ιταλών που πάσχουν από μια τέτοια ασθένεια είναι μεταξύ 450.000 και 670.000∙

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αναδεικνύει, δυστυχώς, ότι το σημαντικό κόστος της φροντίδας για ένα άτομο που πάσχει από σπάνια πάθηση εξακολουθεί να επιβαρύνει, σε μεγάλο βαθμό, τις οικογένειες∙

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν για να ανακουφιστεί η δαπάνη που επιβαρύνει τους ασθενείς και τους οικείους τους∙

1.      ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένης της αρμοδιότητάς της στον τομέα της δημόσιας υγείας, της ιατρικής και της κοινωνικής πολιτικής, να θέσει σε εφαρμογή τα αναγκαία και επείγοντα μέτρα οικονομικής στήριξης των ατόμων που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες καθώς και των οικογενειών τους∙

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την πρόταση ψηφίσματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου