PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 120kWORD 59k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o mamljenju maloljetnih osoba na internetu


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o mamljenju maloljetnih osoba na internetu  
B8-0794/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Konvenciju o pravima djeteta iz 1989.,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. ožujka 2015. o seksualnom zlostavljanju djece na internetu,

–       uzimajući u obzir europsko izvješće iz 2014. naslovljeno „EU Kids Online”,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da skoro svi maloljetnici imaju lagan pristup tehnološkim uređajima, a samim time internetu i društvenim mrežama;

B.     budući da je u mnogim zemljama potrebno imati 13 godina za otvaranje računa na društvenoj mreži, ali je iznimno lako krivotvoriti podatke s obzirom na to da za registraciju nisu potrebni dokumenti;

C.     budući da se u Italiji broj mamljenja na internetu utrostručio u roku od dvije godine, sa 4,4 % u 2012. na 14,2 % u 2014.;

1.      traži od Komisije da predloži izradu studije o mogućem povećanju potrebne dobi za pristup internetskim stranicama koje su potencijalno opasne za djecu i da pozove subjekte koji djeluju internetu da poduzmu djelotvorne mjere kako bi kontrolirali istinitost podataka korisnika.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti