ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 128kWORD 59k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно увеличаването на мерките за контрол върху подизпълнителите в държавите — членки на ЕС


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно увеличаването на мерките за контрол върху подизпълнители в държавите — членки на ЕС  
B8-0802/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 1336/2013 на Комисията от 13 декември 2013 г.,

–       като взе предвид законодателството относно правилата за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, което е в сила до 2016 г.,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че обществените поръчки играят важна роля в икономиките на държавите членки и че техният дял се оценява на повече от 16 % от БВП на Съюза;

Б.     като има предвид, че отворените и добре регулирани пазари за обществени поръчки допринасят за по-доброто използване на тези ресурси и че те са движеща сила за растеж и създаване на работни места;

1.      призовава Комисията да засили, чрез подходящи органи за надзор и контрол, процедурите за контрол по отношение на финансирането на подизпълнителите в държавите — членки на ЕС, и на действително извършените разходи за строителството, с цел предотвратяване на измами и на загуба на средства на Общността.

Правна информация - Политика за поверителност