ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 122kWORD 60k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αύξηση των ελέγχων για τις αναδόχους εταιρείες στις χώρες της ΕΕ


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αύξηση των ελέγχων για τις αναδόχους εταιρείες στις χώρες της ΕΕ  
B8-0802/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τη νομοθεσία σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως το 2016,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις οικονομίες των κρατών μελών και εκτιμάται ότι αποτελούν άνω του 16% του ΑΕγχΠ της Ένωσης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανοιχτές και καλά ρυθμιζόμενες αγορές δημοσίων συμβάσεων συμβάλλουν στην καλύτερη χρήση των εν λόγω πόρων και αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας·

1.      καλεί την Επιτροπή να εντείνει, μέσω κατάλληλων μηχανισμών επιτήρησης και ελέγχου, τις ελεγκτικές διαδικασίες όσον αφορά τα ποσά χρηματοδότησης των αναδόχων εταιρειών στις χώρες της ΕΕ και το πραγματικό κόστος των χρηματοδοτούμενων έργων ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα απάτης και η συνακόλουθη απώλεια κοινοτικών πόρων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου