RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 114kWORD 57k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


töövõtjatest äriühingute ulatuslikuma kontrollimise kohta ELi riikides


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek töövõtjatest äriühingute ulatuslikuma kontrollimise kohta ELi riikides  
B8-0802/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni 13. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1336/2013,

–       võttes arvesse ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepinguid käsitlevaid eeskirju, mis kehtivad 2016. aastani,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et riigihankelepingutel on liikmesriikide majanduses oluline roll ja hinnangute kohaselt moodustavad need tegelikkuses rohkem kui 16% liidu SKPst;

B.     arvestades, et avatud ja hästi reguleeritud hanketurud aitavad tegelikkuses kaasa niisuguste ressursside paremale kasutamisele ning hoogustavad majanduskasvu ja töökohtade loomist;

1.      kutsub komisjoni üles tõhustama sihipäraste järelevalve- ja kontrolliorganite abil ELi riikides töövõtjatest äriühingute rahastamise ning rahastatavate ehitustööde tegelike kulude kontrollimenetlusi, et vältida pettusi ja kaasnevat ühenduse rahaliste vahendite kadu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika