PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 57k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


hankintasopimuksia EU:n jäsenvaltioissa saaneisiin yrityksiin kohdistettavan valvonnan lisäämisestä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys hankintasopimuksia EU:n jäsenvaltioissa saaneisiin yrityksiin kohdistettavan valvonnan lisäämisestä  
B8-0802/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 13. joulukuuta 2013 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1336/2013,

–       ottaa huomioon julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevista normeista annetun lainsäädännön, joka on voimassa vuoteen 2016 asti,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli jäsenvaltioiden talouksissa ja että niiden arvioidaan vastaavan yli 16:ta prosenttia unionin bruttokansantuotteesta;

B.     ottaa huomioon, että avoimet ja tarkoin säännellyt julkisten hankintojen markkinat edistävät julkisten varojen parempaa käyttöä ja vauhdittavat talouskasvua ja työpaikkojen luomista;

1.      kehottaa komissiota tehostamaan asianmukaisten valvontaelinten välityksellä hankintasopimuksia EU:n jäsenvaltioissa saaneiden yritysten rahoitukseen sekä rahoitettavien töiden todellisiin kustannuksiin kohdistettavaa valvontaa, jotta voidaan välttää petokset ja unionin varojen menetykset.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö