Procedure : 2015/2833(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0832/2015

Indgivne tekster :

B8-0832/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0317

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 142kWORD 72k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP))  
B8‑0832/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til Genèvekonventionen fra 1951 og protokollerne dertil,

–       der henviser til Kommissionens europæiske dagsorden for migration af 13. maj 2015,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådets beslutning om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse (COM(2015)0286-2015/0125(NLE)) og til Kommissionens henstilling om en EU-ordning for genbosætning, der omfatter 20 000 personer fra lande uden for EU, som tydeligvis har brug for international beskyttelse som identificeret af De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (C(2015)3560),

–       der henviser til Kommissionens retningslinjer for optagelse af fingeraftryk (SWD(2015)150), som fastsatte en bedste praksis-tilgang til optagelse af fingeraftryk fra nyankomne ansøgere om international beskyttelse, og til Kommissionens intention om at anlægge en ny hotspottilgang,

–       der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/972 af 22. juni 2015 om iværksættelse af Den Europæiske Unions militæroperation i den sydlige centrale Middelhavsområde mod menneskesmuglere og menneskehandlere med det formål at identificere, beslaglægge og bortskaffe fartøjer og andre ressourcer, der anvendes af menneskesmuglere eller menneskehandlere,

–       der henviser til årsrapporten fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) om situationen på asylområdet i EU i 2014,

–       der henviser til forhandlingen om migration og flygtninge i Europa, der blev afholdt i Europa-Parlamentet den 9. september 2015,

–       der henviser til sin beslutning af 29. april 2015 om de nylige tragedier med flygtningefartøjer i Middelhavet(1),

–       der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 20. juli 2015 og tipunktshandlingsplanen om migration fra det fælles rådsmøde for udenrigs- og indenrigsministre den 20. april 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at antallet af migranter og asylansøgere, der indtil videre er ankommet til Europa ad søvejen i 2015 nu er ved at nærme sig en kvart million ifølge Den Internationale Organisation for Migration (IOM), og at antallet af ulovlige grænsepassager mellem januar og juli 2015 via den vestbalkanske rute ifølge Frontex var på 102 342, hvilket gør det absolut klart, at migrationspresset er en udfordring af europæiske dimensioner, der kræver en europæisk indsats;

B.     der henviser til, at Frontex i de første syv måneder af 2015 rapporterede om i alt 340 000 afsløringer af ulovlig indrejse (alle ruter, både lande- og søgrænser), sammenlignet med 123 500 i samme periode sidste år, og 280 000 for hele 2014;

C.     der henviser til, at der er blevet indgivet 560 000 asylansøgninger siden begyndelsen af 2015, sammenlignet med 660 000 i 2014 for hele året;

D.     der henviser til, at hensynsløse smuglere stadig formår at udnytte migranter og bringe deres liv i fare med deres umenneskelige og grusomme praksis udelukkende for deres egen økonomiske gevinsts skyld, på trods af det modige arbejde, som udføres af medlemsstaternes redningshold og det hidtil usete omfang af Frontexoperationer, der har reddet mere end 110 000 menneskeliv, siden de blev indledt;

E.     der henviser til, at den politiske ustabilitet i Libyen, Syrien og Irak udgør et ideelt grundlag for kriminelle aktiviteter for menneskehandlere og -smuglere, og at IS/Da'esh's hurtige ekspansion i tilgrænsende konfliktområder har indvirkning på den massive tilstrømning af migranter og strømmene af fordrevne mennesker;

F.     der henviser til, at den tyske kansler, Angela Merkel, og den franske præsident, François Hollande, den 3. september enedes om oprettelsen af en permanent og obligatorisk mekanisme for fordeling af flygtninge mellem alle EU’s medlemsstater;

G.     der henviser til, at formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, den 3. september 2015 opfordrede til omfordeling af mindst 100 000 flygtninge;

1.      beklager de tilbagevendende tragiske tab af liv blandt migranter, der forsøger at nå til Europa, og bedrøves over de hjerteskærende billeder af børn, der skylles op på EU’s kyster, hovedsagelig som følge af strafbare handlinger, udført af menneskesmuglere, der giver næring til en skrupelløs handel, som truer desperate menneskers liv; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der er muligt, for at forhindre yderligere tab af menneskeliv til søs eller til lands;

2.      minder om behovet for en konsekvent gennemførelse af de eksisterende fælles EU-regler, og gentager, at der er behov for yderligere et sæt centrale foranstaltninger med henblik på at beskytte dem, der har behov for det, samt at handle solidarisk og ansvarligt over for de europæiske lande, der modtager det største antal flygtninge og asylansøgere, enten i absolutte tal eller forholdsmæssigt; minder i denne forbindelse om, at Kommissionen har indledt traktatbrudssøgsmål mod 17 medlemsstater for manglende gennemførelse af de gældende regler inden for det fælles europæiske asylsystem; glæder sig over Tysklands bemærkelsesværdige parathed til at modtage tusinder af flygtninge, der ankommer til landets grænser, som svar på krisens dramatiske dimensioner;

3.      glæder sig over det nyligt lancerede Kommissionsforslag om flytning og genbosætning samt de nye forslag om nødflytning af et stigende antal asylansøgere med behov for international beskyttelse, der omfatter Grækenland, Italien og Ungarn;

4.      gentager sin opfordring til at opfylde det umiddelbare behov for en bindende, permanent fordelingsordning for flytning af personer, der nyder international beskyttelse, når en vis tærskel er nået; gentager også, at programmet for genbosætning for personer med behov for international beskyttelse skal sikres og styrkes yderligere, ved at medlemsstaterne giver flygtninge adgang til beskyttelse uden at blive ofre for illegale migrations- og menneskehandelsnetværk, men at medlemsstaterne samtidig skal gives mulighed for at styre tilstrømningen af mennesker med behov for international beskyttelse;

5.      glæder sig over Kommissionens forslag om straks at gennemføre og yderligere styrke sin hotspottilgang, som betyder, at Det Europæiske Asylstøttekontor, Frontex og Europol vil arbejde i marken sammen med de medlemsstater, der er mest berørt af det nuværende migrationspres, for hurtigt at identificere, registrere og tage fingeraftryk af indkommende migranter og behandle asylsager; opfordrer medlemsstaterne til at standardisere juridiske og finansielle forhold samt modtagelsesforhold og understreger, at der er behov for ækvivalente modtagefaciliteter i alle medlemsstaterne, som sikrer, at ansøgere har en værdig levestandard.

6.      mener, at det er nødvendigt omgående at styrke EU’s grænsesikkerhed ved at optrappe grænsekontrollen både til søs og på land i det sydlige Middelhavsområde, Det Ægæiske Hav og langs "Balkanruten" samt at forbedre Frontex' og EASO's funktion; minder om den særlige forpligtelse, frontlinjemedlemsstaterne har i denne henseende, og gentager sit tilsagn om åbne grænser i Schengenområdet; opfordrer medlemsstaterne til fortsat at udvise solidaritet og engagement ved at øge deres bidrag til Frontex og EASO's budgetter og operationer; forpligter sig til at sørge for, at disse agenturer får de ressourcer (menneskelige og materielle), de har brug for til at opfylde deres forpligtelser, via EU-budgettet og dets relevante fonde;

7.      opfordrer Kommissionen til at give prioritet til overvågning af gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet, med et hurtigere tilbagesendelsessystem, der går hånd i hånd med respekt for de procedurer og standarder, der giver Europa mulighed for at sikre en human og værdig behandling af tilbagevendte i overensstemmelse med princippet om non-refoulement; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at anvende tilbagesendelsesdirektivet og opfordrer til styrkelse og ændring af retsgrundlaget for Frontex med henblik på at styrke dets koordinerende rolle i tilbagesendelsesoperationer;

8.      bifalder Kommissionens forslag om at styrke direktivet om asylprocedures bestemmelse om sikkert oprindelsesland ved at oprette en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande, hvilket vil aflaste asylsystemerne og dermed være et vigtigt skridt i retning af at fokusere vores asyl- og modtagelseskapacitet mod dem, der virkelig har behov for beskyttelse;

9.      minder om, at medlemsstaterne bør fastlægge stærke strafferetlige sanktioner mod menneskehandlere og –smuglere, både ind i og på tværs af EU, og også mod enkeltpersoner eller grupper, der udnytter sårbare migranter i EU;

10.    understreger det presserende behov for at håndtere de grundlæggende årsager til de massive migrationsstrømme, herunder ved at finde bæredygtige løsninger på konflikter i vores nærområder og navnlig islamistisk terrorisme forbundet med grupper som IS/Da'esh, der terroriserer store dele af Afrika og Mellemøsten og skal bekæmpes beslutsomt; understreger, at Den Europæiske Union bør indgå i en diplomatisk offensiv sammen med USA og andre internationale partnere for at overbevise andre lande i regionen, som f.eks. Tyrkiet, Saudi-Arabien, Golfstaterne og Iran, om at påtage sig deres ansvar for at styre denne globale udfordring;

11.    anser det for nødvendigt at tilbyde sikkerhed og humanitær bistand så tæt som muligt på menneskers oprindelsessteder ved at skabe sikre zoner og modtagecentre i tredjelande, hvor asylproceduren kan indledes, og dermed skabe sikre måder, hvorpå nødstedte mennesker kan rejse ind i Europa, og reducere deres risiko for at falde i hænderne på umenneskelige menneskesmuglere; EU’s finansielle støtte bør også forhøjes for at støtte lokale bestræbelser;

12.    understreger behovet for en ny strategi for Afrika med bedre muligheder for handel og udvikling, der vil give mulighed for økonomisk vækst, samt en styrkelse af vores samarbejde med oprindelses- og transitlande med hensyn til ulovlige migranter, menneskesmugling og tilbagesendelsesprocedurer gennem EU’s udviklingsbistand; glæder sig i denne forbindelse over det ad hoc-topmøde, der er planlagt i Valletta i november 2015;

13.    opfordrer indtrængende EU, dets medlemsstater og andre internationale donorer til snarest muligt at leve op til de tilsagn, der blev givet på konferencen om udviklingsfinansiering, som blev afholdt i juli 2015 i Addis Abeba, og understreger nødvendigheden af at reorientere udviklingspolitikken mod opbyggelse af fredelige samfund, bekæmpelse af korruption og fremme af god regeringsførelse, som specificeret i mål 16 for bæredygtig udvikling under den globale udviklingsramme for perioden efter 2015;

14.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0176.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik