Διαδικασία : 2015/2833(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0832/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0832/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0317

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 163kWORD 86k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (2015/2833(RSP))  
B8-0832/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το πρωτόκολλό της,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2015 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (COM (2015)0286 – 2015/0125 (NLE)), και τη σύσταση της Επιτροπής για ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης που αφορά 20.000 άτομα από χώρες εκτός της ΕΕ τα οποία έχουν σαφώς ανάγκη από διεθνή προστασία όπως προσδιόρισε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (C(2015)3560),

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων (SWD (2015)150), οι οποίες καθορίζουν προσέγγιση βέλτιστων πρακτικών για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων σε σχέση με νεοεισερχόμενους αιτούντες διεθνή προστασία, και την πρόθεση της Επιτροπής να καταρτίσει νέο σύστημα κομβικών σημείων,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου (ΚΕΠΠΑ) 2015/972 της 22ας Ιουνίου 2015 για εκκίνηση στρατιωτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νότια κεντρική Μεσόγειο κατά των κυκλωμάτων διακινητών και εμπόρων μεταναστών, με αποστολή τον εντοπισμό, την κατάληψη και την καταστροφή των σκαφών και των βασικών μέσων που χρησιμοποιούνται από τους διακινητές ή εμπόρους μεταναστών,

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EYYA) σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το άσυλο στην ΕΕ το 2014,

–       έχοντας υπόψη τη συζήτηση σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τα πρόσφατα τραγικά ναυάγια σκαφών που μετέφεραν μετανάστες στη Μεσόγειο(1),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2015 και το σχέδιο δράσης δέκα σημείων για τη μετανάστευση, που ενέκρινε το μικτό Συμβούλιο εξωτερικών και εσωτερικών υποθέσεων στις 20 Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μεταναστών και αιτούντων άσυλο που έχουν φθάσει στην Ευρώπη από τη θάλασσα μέχρι τώρα το 2015 πλησιάζει τους 250.000, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Frontex, ο αριθμός των παράνομων διελεύσεων συνόρων μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου το 2015 δια της οδού των Δυτικών Βαλκανίων ανήλθε σε 102.342, καθιστώντας απολύτως σαφές το γεγονός ότι η μεταναστευτική πίεση είναι πρόκληση ευρωπαϊκών διαστάσεων που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους πρώτους επτά μήνες του 2015, ο Frontex κατέγραψε συνολικά 340.000 περιπτώσεις παράνομης εισόδου (όλες οι οδοί, τόσο τα χερσαία όσο και τα θαλάσσια σύνορα) σε σύγκριση με 123.500 περιπτώσεις που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, και 280.000 περιπτώσεις για όλο το 2014·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 560.000 αιτήσεις για άσυλο υποβλήθηκαν από τις αρχές του 2015 σε σύγκριση με 660.000 το 2014 για όλο το έτος·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις θαρραλέες προσπάθειες των ομάδων διάσωσης στα κράτη μέλη και τις άνευ προηγούμενου ως προς την κλίμακα επιχειρήσεις του Frontex που διέσωσαν περισσότερες από 110.000 ζωές από την έναρξή τους, αδίστακτοι διακινητές εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται μετανάστες, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους με τις απάνθρωπες και αποτρόπαιες πρακτικές τους απλώς και μόνον για το δικό τους οικονομικό όφελος·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική αστάθεια στη Λιβύη, στη Συρία και στο Ιράκ δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για τις εγκληματικές δραστηριότητες των εμπόρων και διακινητών μεταναστών, και ότι η ταχεία εξάπλωση του ΙΚ/Da’esh στις γειτονικές περιοχές συγκρούσεων έχει αντίκτυπο στη μαζική εισροή μεταναστών και στα ρεύματα εκτοπισμένων·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερμανίδα Καγκελάριος Angela Merkel και ο γάλλος Πρόεδρος François Hollande συμφώνησαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 να συσταθεί μόνιμος, υποχρεωτικός μηχανισμός κατανομής προσφύγων μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk ζήτησε να ανακατανεμηθούν τουλάχιστον 100.000 πρόσφυγες·

1.      εκφράζει τη λύπη του για τις επανειλημμένες τραγικές απώλειες ζωής των μεταναστών που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη, και θλίβεται βαθύτατα στη θέα σπαρακτικών εικόνων σορών παιδιών που ξεβράζει η θάλασσα σε ακτές της ΕΕ, κυρίως ως αποτέλεσμα εγκληματικών ενεργειών που έχουν διαπραχτεί από διακινητές, οι οποίες τροφοδοτούν ένα αδίστακτο εμπόριο που απειλεί τις ζωές απελπισμένων ανθρώπων· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρεμποδίσουν την περαιτέρω απώλεια ζωής στη θάλασσα ή στην ξηρά·

2.      υπενθυμίζει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή των υφιστάμενων κοινών κανόνων της ΕΕ, και επαναλαμβάνει την ανάγκη για περαιτέρω δέσμη βασικών μέτρων με στόχο την προστασία εκείνων που την χρειάζονται και τη λήψη αποφάσεων με αλληλεγγύη και υπευθυνότητα έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών που υποδέχονται τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο, είτε σε απόλυτους αριθμούς είτε αναλογικά· υπενθυμίζει επ' αυτού ότι η Επιτροπή κίνησε διαδικασία για παράβαση κατά 17 κρατών μελών για μη εφαρμογή του κεκτημένου CEAS (Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου)· χαιρετίζει την αξιοσημείωτη προθυμία της Γερμανίας να δεχτεί χιλιάδες πρόσφυγες που φθάνουν στα σύνορά της ανταποκρινόμενη στις δραματικές διαστάσεις της κρίσης·

3.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις που πρόσφατα δρομολόγησε η Επιτροπή για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, καθώς και τη νέα πρόταση για την επείγουσα μετεγκατάσταση αυξημένου αριθμού αιτούντων άσυλο που χρειάζονται διεθνή προστασία, η οποία καλύπτει την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία·

4.      επαναλαμβάνει την έκκλησή του να καλυφτεί η άμεση ανάγκη για δεσμευτικό, μόνιμο μηχανισμό κατανομής για τη μετεγκατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που θα ενεργοποιείται μόλις επιτυγχάνεται ένα ορισμένο κατώτατο όριο· επαναλαμβάνει επίσης ότι το πρόγραμμα επανεγκατάστασης για τους ανθρώπους που χρειάζονται διεθνή προστασία πρέπει να είναι κατοχυρωμένο και να ενισχυθεί περαιτέρω, από τα κράτη μέλη που παρέχουν πρόσβαση σε προστασία, χωρίς οι πρόσφυγες να βρίσκονται στο έλεος των δικτύων παράτυπης μετανάστευσης ή διακίνησης, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να διαχειρίζονται τις αφίξεις ανθρώπων που χρειάζονται διεθνή προστασία·

5.      εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να εφαρμόσει αμέσως και να ενισχύσει περαιτέρω την προσέγγιση κομβικών σημείων, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, ο Frontex και η Ευρωπόλ θα συνεργάζονται επιτόπου με τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα μεταναστευτική πίεση, με σκοπό να εντοπίζουν ταχέως, να καταγράφουν και να λαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα των εισερχόμενων μεταναστών, και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις ασύλου· καλεί τα κράτη μέλη να τυποποιήσουν τις νομικές και οικονομικές συνθήκες υποδοχής, και τονίζει την ανάγκη για ισοδύναμες εγκαταστάσεις υποδοχής σε όλα τα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας ότι οι αιτούντες έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης·

6.      θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί αμέσως η ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ μέσω της εντατικοποίησης των ελέγχων τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά στη Νότια Μεσόγειο, το Αιγαίο και κατά μήκος της «Βαλκανικής οδού», και να βελτιωθεί η λειτουργία του Frontex και της EYYA· υπενθυμίζει την ιδιαίτερη υποχρέωση των κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στο θέμα αυτό και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να ανοίξει τα σύνορα εντός του χώρου Σένγκεν· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και δέσμευση αυξάνοντας τις συνεισφορές τους στους προϋπολογισμούς και τις επιχειρήσεις του Frontex και της ΕΥΥΑ· δεσμεύεται να διαθέσει στους οργανισμούς αυτούς τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και των σχετικών κονδυλίων του·

7.      καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας για την επιστροφή, με σύστημα ταχύτερης επιστροφής που θα συμβαδίζει με τις διαδικασίες και τα πρότυπα που επιτρέπουν στην Ευρώπη να εξασφαλίζει ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των επιστρεφόντων, σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για την επιστροφή και ενθαρρύνει την ενίσχυση και τροποποίηση της νομικής βάσης του Frontex ώστε να ενισχυθεί ο συντονιστικός ρόλος του σε επιχειρήσεις επιστροφής·

8.      υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η διάταξη περί «ασφαλούς χώρας καταγωγής» της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου μέσω της θέσπισης κοινού ενωσιακού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής, πράγμα που θα ελαφρύνει τα συστήματα ασύλου, ως ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εστίασης των ικανοτήτων χορήγησης ασύλου και υποδοχής σε εκείνους που πραγματικά χρειάζονται προστασία·

9.      υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις για την εμπορία και τη διακίνηση ανθρώπων προς και σε ολόκληρη την ΕΕ, και κατά των προσώπων και ομάδων που εκμεταλλεύονται ευάλωτους μετανάστες στην ΕΕ·

10.    τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των μαζικών μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις στις γειτονικές περιοχές της ΕΕ, και ιδίως στην ισλαμική τρομοκρατία που συνδέεται με ομάδες όπως το IS/Da’esh, το οποίο τρομοκρατεί μεγάλα τμήματα της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και πρέπει να καταπολεμηθεί με αποφασιστικότητα· υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει μια διπλωματική επίθεση από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους διεθνείς εταίρους προκειμένου να πείσει άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, τα κράτη του Κόλπου και το Ιράν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη διαχείριση της παγκόσμιας αυτής πρόκλησης·

11.    θεωρεί αναγκαίο να προσφέρεται ασφάλεια και ανθρωπιστική βοήθεια όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους τόπους καταγωγής με τη δημιουργία ασφαλών περιοχών και κέντρων πρώτης υποδοχής σε τρίτες χώρες όπου μπορεί να κινηθεί η διαδικασία ασύλου, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ασφαλείς τρόπους εισόδου στην Ευρώπη για τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια και μειώνοντας τον κίνδυνο που διατρέχουν οι άνθρωποι αυτοί να πέσουν στα χέρια απάνθρωπων διακινητών μεταναστών· η ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση θα πρέπει επίσης να αυξηθεί με σκοπό τη στήριξη των κατά τόπους προσπαθειών·

12.    τονίζει την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση της Αφρικής που θα περιλαμβάνει καλύτερες ευκαιρίες για το εμπόριο και την ανάπτυξη και θα δημιουργήσει προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και ενίσχυση της συνεργασίας μας με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης όσον αφορά τους παράτυπους μετανάστες, την εμπορία ανθρώπων και τις διαδικασίες επιστροφής μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ· επικροτεί, εν προκειμένω, την ad hoc διάσκεψη κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Βαλέτα το Νοέμβριο του 2015·

13.    καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλους διεθνείς δωρητές να υλοποιήσουν επειγόντως τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα τον Ιούλιο του 2015, και τονίζει την ανάγκη για εκ νέου εστίαση της αναπτυξιακής πολιτικής στην οικοδόμηση ειρηνικών κοινωνιών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, όπως προσδιορίζεται στον στόχο 16 για τη βιώσιμη ανάπτυξη του παγκόσμιου πλαισίου ανάπτυξης μετά το 2015·

14.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0176.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου