Menettely : 2015/2833(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0832/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0832/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0317

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 140kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa (2015/2833(RSP))  
B8‑0832/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja siihen liitetyn pöytäkirjan,

–       ottaa huomioon komission muuttoliikeagendan, joka hyväksyttiin 13. toukokuuta 2015,

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta (COM(2015)02862015/0125(NLE)) ja komission suosituksen Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi (C(2015)3560), joka koskee 20 000:ta unionin ulkopuolelta tulevaa, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston arvioinnin perusteella selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä,

–       ottaa huomioon komission sormenjälkien ottamisesta antamat ohjeet (SWD(2015)150), joissa määritellään parhaisiin käytäntöihin perustuva menettelytapa sormenjälkien ottamisessa äskettäin maahan tulleilta kansainvälisen suojelun hakijoilta, sekä komission aikomuksen luoda uusi hotspot-järjestelmä,

–       ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (CSFP) 2015/972 keskisen Välimeren eteläosassa toteutettavan ihmisten salakuljettajia ja ihmiskauppiaita vastaan suunnatun Euroopan unionin sotilasoperaation aloittamisesta, jonka tehtävänä on ihmisten salakuljettajien tai ihmiskauppiaiden käyttämien alusten ja muun tällaisessa toiminnassa käytetyn omaisuuden havaitseminen, haltuun ottaminen ja tuhoaminen,

–       ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) vuosittaisen selvityksen turvapaikkatilanteesta Euroopan unionissa vuodelta 2014,

–       ottaa huomioon 9. syyskuuta 2015 Euroopan parlamentissa käydyn keskustelun muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa,

–       ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman maahanmuuttajia kuljettaneiden alusten viimeaikaisista traagisista onnettomuuksista Välimerellä(1),

–       ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät ja 20. huhtikuuta 2015 pidetyn ulko- ja sisäasiainneuvostojen yhteisen istunnon hyväksymän muuttoliikettä koskevan kymmenkohtaisen toimintasuunnitelman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Eurooppaan tähän mennessä vuoden 2015 aikana meriteitse saapuneiden maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrä on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) mukaan lähestymässä nyt neljännesmiljoonaa ja että laittomien rajanylitysten määrä oli Länsi-Balkanin reitillä tammi-heinäkuussa 2015 Frontexin mukaan 102 342, mikä osoittaa ilmiselvästi, että muuttopaine on Euroopan laajuinen haaste, johon on vastattava Euroopan tasolla;

B.     toteaa, että vuoden 2015 ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana Frontex on ilmoittanut havaittujen laittomien maahantulojen kokonaismääräksi 340 000 (kaikki reitit, sekä maa- että merirajat), kun vastaava luku samana ajanjaksona viime vuonna oli 123 500 ja koko vuoden 2014 osalta 280 000;

C.     toteaa, että vuoden 2015 alusta lähtien on jätetty 560 000 turvapaikkahakemusta, kun vastaava luku koko vuodelta 2014 oli 660 000;

D.     toteaa, että huolimatta jäsenvaltioiden lähettämien pelastusryhmien tekemästä rohkeasta työstä Välimerellä ja huolimatta ennennäkemättömän laajoista Frontex-operaatioista, joilla on niiden alettua pelastettu yli 110 000 henkeä, häikäilemättömät salakuljettajat onnistuvat yhä käyttämään maahanmuuttajia hyväkseen ja vaarantamaan heidän henkensä epäinhimillisillä ja julmilla käytännöillään, joilla he tavoittelevat pelkästään omaa taloudellista hyötyään;

E.     toteaa, että Libyan, Syyrian ja Irakin poliittinen epävakaus luo ihanteelliset edellytykset ihmiskauppiaiden ja ihmissalakuljettajien rikolliselle toiminnalle ja että IS/Da'eshin nopea laajentuminen naapurimaissa sijaitseville konfliktialueille vaikuttaa maahanmuuttajien tulvaan ja asuinseuduiltaan siirtymään joutuneiden ihmisten virtoihin;

F.     ottaa huomioon, että Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti François Hollande pääsivät 3. syyskuuta 2015 yhteisymmärrykseen pysyvän ja pakollisen järjestelmän käyttöönotosta pakolaisten jakamiseksi kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kesken;

G.     ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vaati 3. syyskuuta 2015 ainakin 100 000 pakolaisen uudelleensijoittamista;

1.      pitää toistuvia traagisia ihmishenkien menetyksiä Välimerellä valitettavina ja on surullinen sydäntäsärkevistä kuvista, jotka kertovat EU:n rannikoille huuhtoutuvien lasten kohtalosta, sekä katsoo, että nämä menetykset ovat pääasiassa seurausta salakuljettajien rikollisista teoista ja että salakuljettajat käyvät häikäilemätöntä kauppaa, jossa vaarannetaan epätoivoisten ihmisten elämä; kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa uusien merillä tai maissa tapahtuvien ihmishenkien menetyksien estämiseksi;

2.      muistuttaa tarpeesta panna johdonmukaisesti täytäntöön unionin nykyiset yhteiset säännöt ja korostaa, että tarvitaan lisää keskeisiä toimia, joilla suojellaan avun tarpeessa olevia, ja että on toimittava solidaarisella ja vastuullisella tavalla niitä Euroopan maita kohtaan, jotka vastaanottavat absoluuttisesti tai suhteellisesti suurimman määrän pakolaisia ja turvapaikanhakijoita; muistuttaa tässä yhteydessä, että komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyn seitsemäätoista jäsenvaltiota vastaan Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän säännöstön täytäntöönpanematta jättämisen vuoksi; pitää myönteisenä Saksan huomattavaa auliutta vastaanottaa sen rajoille saapuvia tuhansia pakolaisia vastauksena kriisin dramaattiseen mittakaavaan;

3.      pitää myönteisenä komission äskettäin esittämiä siirtoja ja uudelleensijoittamisia koskevia ehdotuksia sekä uutta Kreikan, Italian ja Unkarin kattavaa ehdotusta siitä, että suuri määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia turvapaikanhakijoita voitaisiin uudelleensijoittaa hätätilanteessa;

4.      toistaa kehotuksensa huolehtia välittömästä sitovan, pysyvän järjestelmän tarpeesta kansainvälisen suojelun saajien siirtämiseksi heti kun tietty raja saavutetaan; toteaa myös, että suojelua tarjoavien jäsenvaltioiden on turvattava kansainvälisen avun tarpeessa olevien ihmisten uudelleensijoittamisohjelma ja vahvistettava sitä edelleen, niin että pakolaiset eivät joudu laittomien maahanmuutto- tai ihmiskauppaverkostojen armoille, samalla kun jäsenvaltioillakin on mahdollisuus hallita kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien ihmisten maahantuloa;

5.      pitää myönteisenä komission ehdotusta sen hotspot-järjestelmän välittömästä täytäntöönpanosta ja edelleen vahvistamisesta; toteaa, että tässä järjestelmässä Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, Frontex ja Europol työskentelevät kentällä niiden etulinjassa olevien jäsenvaltioiden kanssa, joihin nykyinen muuttopaine eniten kohdistuu, jotta saapuvien maahanmuuttajien tunnistaminen ja rekisteröiminen ja heidän sormenjälkiensä ottaminen sekä turvapaikkatapausten käsittely hoidetaan nopeasti; kehottaa jäsenvaltioita standardoimaan oikeudelliset sekä rahoitusta ja vastaanottoa koskevat edellytykset ja korostaa, että kaikissa jäsenvaltioissa olisi oltava samankaltaiset vastaanottokeskukset, joissa hakijoille varmistetaan ihmisarvoiset elinolot;

6.      pitää välttämättömänä vahvistaa välittömästi EU:n rajaturvallisuutta tehostamalla rajavalvontaa sekä merellä että maissa eteläisellä Välimerellä, Egeanmerellä ja "Balkanin reitin" varrella, sekä parantaa Frontexin ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaa; muistuttaa etulinjassa olevien jäsenvaltioiden erityisestä velvoitteesta tässä suhteessa ja toistaa olevansa sitoutunut rajojen avoimuuteen Schengen-alueella; kehottaa jäsenvaltioita edelleen osoittamaan solidaarisuutta ja sitoutuneisuutta antamalla lisää varoja Frontexin ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvioihin ja toimintaan; sitoutuu antamaan näille virastoille niiden velvoitteidensa täyttämiseen tarvitsemat resurssit (henkilöstö ja aineelliset resurssit) unionin talousarvion ja sen tähän tarkoitettujen rahastojen kautta;

7.      kehottaa komissiota asettamaan etusijalle palauttamisdirektiivin täytäntöönpanon seurannan ja varmistamaan nopeamman palauttamisen järjestelmän yhdessä sellaisten menettelyjen ja vaatimusten noudattamisen kanssa, palauttamiskiellon periaate mukaan luettuna, jotka antavat Euroopan unionille mahdollisuuden palautettavien henkilöiden inhimillisen ja ihmisarvoisen kohtelun varmistamiseen; kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan palauttamisdirektiiviä ja vahvistamaan ja tarkistamaan Frontexin oikeusperustaa siten, että vahvistetaan sen koordinointitehtävää palauttamisoperaatioissa;

8.      on ilahtunut komission ehdotuksesta vahvistaa turvapaikkamenettelydirektiivissä olevaa turvallista alkuperämaata koskevaa säännöstä laatimalla turvallisista alkuperämaista EU:n yhteinen luettelo, joka helpottaa turvapaikkajärjestelmien toimintaa, sillä tämä on tärkeä askel kohti turvapaikka- ja vastaanottovalmiuksien kohdentamista niille, jotka todella ovat suojelun tarpeessa;

9.      huomauttaa jälleen, että jäsenvaltioiden olisi määrättävä ankarista rikosoikeudellisista seuraamuksista unioniin ja unionin kautta tapahtuvasta ihmiskaupasta ja ihmisten salakuljetuksesta, ja kehottaa ulottamaan ne myös yksilöihin ja ryhmiin, jotka käyttävät hyväkseen haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajia unionissa;

10.    korostaa kiireellistä tarvetta käydä käsiksi massiivisten muuttovirtojen perussyihin, muun muassa etsimällä kestäviä ratkaisuja konflikteihin naapurialueellamme ja erityisesti islamistiseen terrorismiin, joka liittyy laajoja alueita Afrikassa ja Lähi-idässä terrorisoiviin ryhmiin kuten IS/Da'esh ja jota vastaan on taisteltava päättäväisesti; korostaa, että Euroopan unionin olisi käynnistettävä Yhdysvaltojen ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa diplomaattinen operaatio vakuuttaakseen alueen muut maat, joita ovat esimerkiksi Turkki, Saudi-Arabia, Persianlahden valtiot ja Iran, siitä, että niiden on kannettava vastuunsa tämän maailmanlaajuisen haasteen hoitamisessa;

11.    pitää välttämättömänä tarjota turvaa ja humanitaarista apua mahdollisimman lähellä lähtöpaikkoja perustamalla kolmansiin maihin turvavyöhykkeitä ja ensimmäisiä vastaanottokeskuksia, joissa turvapaikkamenettely voidaan panna alulle, ja siten luomaan apua tarvitseville ihmisille turvallisia tapoja saapua Eurooppaan ja vähentämään vaaraa, että he joutuvat julmien ihmissalakuljettajien käsiin; katsoo, että olisi myös lisättävä paikallisten toimien tukemiseen suunnattua unionin rahoitusapua;

12.    korostaa tarvetta omaksua uusi lähestymistapa Afrikkaan luomalla parempia kaupankäynnin ja kehityksen mahdollisuuksia, jotka puolestaan luovat talouskasvun mahdollisuuksia, sekä tarvetta unionin alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa tekemän yhteistyön vahvistamiseen laittomien maahanmuuttajien, ihmisten salakuljetuksen ja palauttamismenettelyjen osalta unionin kehitysavun kautta; pitää tässä suhteessa myönteisenä ad hoc ‑huippukokouksen järjestämistä Vallettassa marraskuussa 2015;

13.    kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja muita kansainvälisiä avunantajia lunastamaan nopeasti Addis Abebassa heinäkuussa 2015 pidetyssä kehitysrahoituskonferenssissa antamansa lupaukset ja korostaa tarvetta kohdentaa kehityspolitiikka uudelleen rauhanomaisten yhteiskuntien rakentamiseen, korruption torjumiseen ja hyvän hallinnon edistämiseen sellaisena kuin ne on määritelty kestävän kehityksen tavoitteessa 16, joka sisältyy vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevan globaalin kehityksen toimintakehykseen;

14.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0176.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö