Procedūra : 2015/2833(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0832/2015

Pateikti tekstai :

B8-0832/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0317

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 152kWORD 82k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl migracijos ir pabėgėlių Europoje (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl migracijos ir pabėgėlių Europoje (2015/2833(RSP))  
B8-0832/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 1951 m. Ženevos konvenciją ir jos protokolą,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 13 d. Komisijos Europos migracijos darbotvarkę,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (COM(2015) 0286 – 2015/0125(NLE)), ir Komisijos rekomendaciją dėl Perkėlimo į ES programos, kuri apima 20 000 ne ES piliečių, kuriems aiškiai reikia tarptautinės apsaugos, kaip nustatė Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras (C(2015)3560),

–       atsižvelgdamas į Komisijos gaires dėl pirštų antspaudų ėmimo (SWD(2015) 150), kuriose nurodomas geriausia praktika grindžiamas pirštų antspaudų ėmimo metodas, taikomas naujai atvykusiems tarptautinės apsaugos prašytojams, ir į Komisijos ketinimą nustatyti naują „įvykių centro“ požiūrį,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/972 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje, nukreiptos prieš žmonių kontrabandininkus ir prekiautojus žmonėmis, pradžios siekiant nustatyti, sulaikyti ir sunaikinti laivus bei turtą, kuriais naudojasi migrantų kontrabandininkai ir prekiautojai žmonėmis,

–       atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) metinę ataskaitą dėl prieglobsčio padėties Europos Sąjungoje 2014 m.,

–       atsižvelgdamas į debatus dėl migracijos ir pabėgėlių Europoje, kurie vyko Parlamente 2015 m. rugsėjo 9 d.,

–       atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliuciją dėl pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių(1),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 20 d. Tarybos išvadas ir 2015 m. balandžio 20 d. bendro Užsienio reikalų tarybos ir Vidaus reikalų tarybos posėdžio metu pateiktą dešimties migracijos iniciatyvų veiksmų planą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi, Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, migrantų ir prieglobsčio prašytojų, kurie iki šiol 2015 m. atvyko jūra į Europą, skaičius dabar jau siekia beveik ketvirtį milijono ir kadangi, agentūros FRONTEX duomenimis, 2015 m. sausio–liepos mėn. neteisėtai sieną kirto 102 342 Vakarų Balkanų maršrutu atvykę asmenys, dėl to akivaizdu, kad migracijos spaudimas – tai Europos masto iššūkis, reikalaujantis atsako Europos lygiu;

B.     kadangi agentūra FRONTEX pranešė per 2015 m. pirmuosius septynis mėnesius nustačiusi iš viso 340 000 neteisėtų atvykimų atvejų (visi maršrutai, tiek sausumos, tiek jūrų sienos), palyginti su 123 500 atvejų, nustatytų tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, ir 280 000 atvejų visais 2014 m.;

C.     kadangi nuo 2015 m. pradžios pateikta 560 000 prieglobsčio prašymų, palyginti su 660 000 prašymų visais 2014 m.;

D.     kadangi, nepaisant valstybių narių gelbėjimo komandų drąsių veiksmų ir neregėto masto FRONTEX operacijų, kuriuos vykdant nuo jų pradžios buvo išgelbėta daugiau nei 110 000 gyvybių, skrupulų neturintiems žmonių kontrabandininkams, naudojantiems savo nežmonišką ir žiaurią praktiką siekiant finansinės naudos, vis dar pavyksta išnaudoti migrantus sukeliant grėsmę jų gyvybėms;

E.     kadangi politinis Libijos, Sirijos ir Irako nestabilumas sukuria puikias sąlygas nusikalstamai prekiautojų žmonėmis ir žmonių kontrabandininkų veiklai ir kadangi sparčiai plintanti grupuotė „IS / Daesh“ kaimyninėse konflikto vietovėse turės poveikį migrantų ir perkeltų asmenų antplūdžiui;

F.     kadangi Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Prancūzijos prezidentas François Hollande rugsėjo 3 d. pritarė tam, kad reikia sukurti nuolatinį ir privalomą pabėgėlių paskirstymo visoms ES valstybėms narėms mechanizmą;

G.     kadangi 2015 m. rugsėjo 3 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donald Tusk paprašė, kad būtų perskirstyta bent 100 000 pabėgėlių;

1.      apgailestauja dėl nuolat tragiškai žūstančių migrantų, bandančių pasiekti Europą, ir liūdi dėl širdį veriančių į ES krantus bangų išmestų vaikų nuotraukų – tai visų pirma žmonių kontrabandininkų, kurių nesąžininga prekyba nuolat kelia grėsmę vilties netekusių žmonių gyvybėms, nusikalstamos veiklos rezultatas; primygtinai ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares padaryti visa kas įmanoma, kad būtų išvengta kitų žūčių jūroje ar sausumoje;

2.      primena, kad reikia nuosekliai įgyvendinti galiojančias bendras ES taisykles, ir pakartoja, kad reikia numatyti tolesnes pagrindines priemones, kuriomis būtų siekiama apsaugoti tuos, kuriems reikia apsaugos, ir būti solidariems ir atsakingiems kitų Europos šalių, kuriose absoliučiais skaičiais ar proporcingai daugiausiai pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų, atžvilgiu; šiuo požiūriu primena, kad Komisija pradėjo pažeidimo tyrimo procedūrą prieš 17 valstybių narių dėl bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) acquis neįgyvendinimo; džiaugiasi dėl Vokietijos puikaus pasirengimo priimti tūkstančius pabėgėlių, atvykstančių prie jos sienų, reaguojant į dramatišką krizės mastą;

3.      palankiai vertina neseniai pateiktus Komisijos pasiūlymus dėl perkėlimo ir apgyvendinimo kitoje vietoje, taip pat naują pasiūlymą dėl didesnio skaičiaus prieglobsčio prašytojų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, nepaprastojo perkėlimo, kuris apima Graikiją, Italiją ir Vengriją;

4.      pakartoja savo raginimą patenkinti skubų poreikį nustatyti privalomą ir nuolatinį asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, paskirstymo mechanizmą, kuris būtų pradedamas taikyti, kai tik pasiekiama tam tikra riba; taip pat pakartoja, kad turi būti užtikrinta ir toliau sustiprinta asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimo programa, kai valstybės narės galėtų suteikti galimybę pasinaudoti apsauga, kad pabėgėliams nereikėtų kreiptis į neteisėtos imigracijos ar neteisėtos prekybos tinklus, taip pat sudarant valstybėms narėms sąlygas valdyti atvykstančių asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, srautus;

5.      pritaria Komisijos pasiūlymui nedelsiant įgyvendinti ir toliau stiprinti „įvykių centro“ požiūrį, pagal kurį Europos prieglobsčio paramos biuras, FRONTEX ir Europolas veiktų vietoje su valstybėmis narėmis, kurios pirmosios susiduria su dabartinės migracijos spaudimu, kad galėtų nedelsiant nustatyti atvykstančių migrantų tapatybę, juos registruoti ir paimti jų pirštų antspaudus, taip pat tvarkyti prieglobsčio prašymo atvejus; ragina valstybes nares standartizuoti teisines, finansines ir priėmimo sąlygas ir pabrėžia poreikį sukurti vienodas priėmimo įstaigas visose valstybėse narėse, užtikrinant prieglobsčio prašytojų orumo nežeminantį gyvenimo lygį;

6.      mano, kad būtina nedelsiant sustiprinti ES sienos apsaugą užtikrinant griežtesnę sienų kontrolę jūroje ir sausumoje Viduržemio jūros regiono pietinėje dalyje, Egėjo jūros regione ir Balkanų maršruto teritorijoje, taip pat pagerinti FRONTEX ir EASO veikimą; primena ypatingą valstybių narių, kurios pirmosios priima migrantus, prievolę šiuo požiūriu ir pakartoja savo įsipareigojimą atverti sienas Šengeno erdvėje; ragina valstybes nares toliau rodyti solidarumą ir įsipareigojimą padidinant jų įnašus į FRONTEX ir EASO biudžetus ir veiklą; įsipareigoja iš ES biudžeto ir atitinkamų fondų skirti šioms agentūroms išteklių (žmogiškųjų ir materialiųjų), kurių reikia jų pareigoms vykdyti;

7.      ragina Komisiją prioritetą skirti Grąžinimo direktyvos įgyvendinimo stebėsenai, kad būtų taikoma greitesnė grąžinimo sistema kartu laikantis procedūrų ir standartų, kurie padėtų Europai užtikrinti žmogišką ir orų elgesį su grąžinamais asmenimis, atsižvelgiant į negrąžinimo principą; primygtinai ragina valstybes nares taikyti Grąžinimo direktyvą ir skatina sutvirtinti ir iš dalies pakeisti agentūros FRONTEX teisinį pagrindą siekiant sustiprinti jos koordinavimo vaidmenį vykdant grąžinimo veiksmus;

8.      pritaria Komisijos pasiūlymui sustiprinti Prieglobsčio procedūrų direktyvos nuostatą dėl saugios kilmės valstybės sudarant bendrą ES saugios kilmės valstybių sąrašą, kuris palengvintų prieglobsčio sistemoms tenkančią naštą – tai būtų svarbus žingsnis siekiant, kad mūsų prieglobsčio ir priėmimo pajėgumai būtų orientuoti į tuos asmenis, kuriems tikrai reikia apsaugos;

9.      primena, kad valstybės narės turėtų nustatyti griežtas baudžiamąsias sankcijas už prekybą žmonėmis ir žmonių kontrabandą į Sąjungą ir Sąjungoje, taip pat bausmes asmenims ar grupėms, ES išnaudojantiems pažeidžiamus migrantus;

10.    pabrėžia, kad nedelsiant reikia šalinti pagrindines masinių migrantų srautų priežastis, be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų kaimynystėje sprendimus, ir ypač atsižvelgiant į grupuotes, susijusias su islamistų terorizmu, pvz., grupuotę „IS / Daesh“, kuri terorizuoja dideles Afrikos ir Artimųjų Rytų teritorijas ir su kuria reikia ryžtingai kovoti; pabrėžia, kad Europos Sąjunga kartu su Jungtinėmis Valstijomis ir kitais tarptautiniais partneriais turėtų imtis aktyvių diplomatinių veiksmų, kad įtikintų kitas regiono šalis, pvz., Turkiją, Saudo Arabiją, Persijos įlankos valstybes ir Iraną, prisiimti savo atsakomybę tvarkantis su šiuo visuotiniu uždaviniu;

11.    mano, kad būtina pasiūlyti saugumą ir humanitarinę pagalbą kuo arčiau kilmės šalių sukuriant saugias zonas ir pradinio priėmimo centrus trečiosiose šalyse, kuriose gali būti pradėta prieglobsčio procedūra, taip suteikiant žmonėms, kuriems reikia pagalbos, saugius būdus atvykti į Europą ir sumažinant riziką, kad jie pateks į nehumaniškų kontrabandininkų rankas; taip pat turi būti skiriama daugiau Europos finansinės pagalbos vietos pastangoms remti;

12.    pabrėžia, kad reikia suformuoti naują požiūrį į Afriką, apimantį geresnes prekybos ir vystymosi galimybes, kurios sudarytų sąlygas ekonominio augimo perspektyvoms, ir teikiant ES paramą vystymuisi sustiprinti mūsų bendradarbiavimą su kilmės ir tranzito šalimis neteisėtų migrantų, žmonių kontrabandos ir grąžinimo procedūrų klausimais; šiuo požiūriu teigiamai vertina ad hoc aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris įvyks Valetoje 2015 m. lapkričio mėn.;

13.    primygtinai ragina ES, jos valstybes nares ir kitus tarptautinius paramos teikėjus nedelsiant vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus 2015 m. liepos mėn. Adis Abeboje vykusioje vystymosi finansavimo konferencijoje, ir pabrėžia poreikį perorientuoti vystymosi politiką ir dėmesį skirti taikių visuomenių stiprinimui, kovai su korupcija ir gero valdymo skatinimui, kaip apibrėžta pagal laikotarpio po 2015 m. pasaulinio vystymosi programos darnaus vystymosi tikslą Nr. 16;

14.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0176.

Teisinė informacija - Privatumo politika