Procedura : 2015/2833(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0832/2015

Teksty złożone :

B8-0832/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0317

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 153kWORD 87k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie migracji i uchodźców w Europie (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie migracji i uchodźców w Europie (2015/2833(RSP))  
B8‑0832/2015

Parlament Europejski

–       uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–       uwzględniając konwencję genewską z 1951 r. oraz protokół do niej,

–       uwzględniając Europejski program Komisji Europejskiej w zakresie migracji z dnia 13 maja 2015 r.,

–       uwzględniając wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady wprowadzającej środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na korzyść Włoch i Grecji (COM (2015)0286 – 2015/0125(NLE)) oraz zalecenie Komisji w sprawie europejskiego programu przesiedleń przewidujące przesiedlenie 20 000 osób spoza UE wyraźnie wymagających ochrony międzynarodowej, zidentyfikowanych przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (C(2015)3560),

–       uwzględniając wytyczne Komisji w sprawie pobierania odcisków palców (SWD (2015)150), w których przedstawiono oparte na najlepszych praktykach podejście do pobierania odcisków palców od nowo przybyłych osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, a także zamiar przyjęcia przez Komisję nowego podejścia „Hotspot”,

–       uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/927 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego, wymierzonej przeciwko osobom przemycającym ludzi i handlarzom ludźmi i polegającej na rozpoznawaniu, przejmowaniu i unieszkodliwianiu statków i sprzętu używanych przez przemytników migrantów lub handlarzy ludźmi,

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) w sprawie sytuacji w dziedzinie azylu w UE w 2014 r.,

–       uwzględniając debatę w sprawie migracji i uchodźców w Europie, która odbyła się w Parlamencie dnia 9 września 2015 r.,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie niedawnych tragedii migrantów próbujących przepłynąć przez Morze Śródziemne(1),

–       uwzględniając konkluzje Rady z dnia 20 lipca 2015 r. i dziesięciopunktowy plan działania w sprawie migracji przyjęty na wspólnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych i Rady do Spraw Wewnętrznych w dniu 20 kwietnia 2015 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A      mając na uwadze, że według Międzynarodowej Organizacji ds. Migrantów liczba migrantów i osób ubiegających się o azyl, którzy w 2015 r. dotarli do Europy drogą morską, wynosi obecnie niemal ćwierć miliona, oraz mając na uwadze, że według FRONTEX-u liczba osób, które w okresie od stycznia do lipca 2015 r. przekroczyły nielegalnie granice szlakiem zachodniobałkańskim wynosi 102 342, czyniąc aż nadto oczywistym fakt, że presja migracyjna jest wyzwaniem o wymiarze ogólnoeuropejskim wymagającym ogólnoeuropejskiej reakcji;

B.     mając na uwadze, że za okres pierwszych siedmiu miesięcy 2015 r. FRONTEX zgłosił 340 000 przypadków nielegalnego przekroczenia granic UE (wszelkimi szlakami, zarówno lądowymi, jak i morskimi), w porównaniu z 123 500 przypadkami zarejestrowanymi za ten sam okres w ubiegłym roku oraz 280 000 za cały rok 2014;

C      mając na uwadze, że od początku 2015 r. złożono 560 000 wniosków o udzielenie azylu, podczas gdy w całym roku 2014 złożonych zostało 660 000 wniosków;

D.     mając na uwadze, że pomimo odważnej pracy zespołów ratowniczych z państw członkowskich oraz operacji Fronteksu na niespotykaną dotąd skalę, dzięki którym od początku tej działalności udało się uratować 110 000 istnień ludzkich, bezwzględnym przemytnikom nadal udaje się wykorzystywać migrantów, narażając ich życie poprzez nieludzkie i okrutne praktyki i mając na względzie wyłącznie własny zysk;

E.     mając na uwadze, że niestabilna sytuacja polityczna w Libii, Syrii i Iraku stwarza idealne warunki do kryminalnej działalności handlarzy ludźmi i przemytników, a także że postępująca szybko ekspansja IS i Daisz na sąsiadujących obszarach ogarniętych konfliktem ma wpływ na masowy napływ migrantów i przepływy przesiedleńców;

F.     mając na uwadze, że kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji François Hollande w dniu 3 września uzgodnili stworzenie stałego, obowiązkowego mechanizmu rozlokowania uchodźców we wszystkich państwach członkowskich UE;

G.     mając na uwadze, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wezwał w dniu 3 września 2015 r. do rozlokowania co najmniej 100 000 uchodźców;

1.      wyraża ubolewanie powodu powtarzających się przypadków tragicznej śmierci migrantów próbujących dostać się do Europy i głęboki smutek w związku z rozdzierającymi serce zdjęciami dzieci wyrzuconych na wybrzeże UE, czego powodem jest głównie działalność przestępcza prowadzona przez przemytników, którzy bez skrupułów uprawiają proceder stanowiący zagrożenie życia zdesperowanych ludzi; nalega, by Unia Europejska i państwa członkowskie uczyniły wszystko, co w ich mocy, aby zapobiegać dalszym śmiertelnym wypadkom na morzu lub lądzie;

2.      przypomina o konieczności spójnego wdrażania obowiązujących wspólnych zasad UE oraz ponownie stwierdza potrzebę ustanowienia dodatkowego zestawu kluczowych środków mających na celu ochronę osób potrzebujących oraz działanie w duchu solidarności i odpowiedzialności wobec państw europejskich, do których napływa najwięcej uchodźców i osób ubiegających się o azyl, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w ujęciu proporcjonalnym; przypomina w tym kontekście, że Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom wobec 17 państw członkowskich z powodu niestosowania dorobku wspólnego europejskiego systemu azylowego; z zadowoleniem przyjmuje godną naśladowania gotowość Niemiec do przyjęcia tysięcy uchodźców przybywających do jej granic w odpowiedzi na dramatyczny wymiar tego kryzysu;

3.      z zadowoleniem przyjmuje przedstawione niedawno propozycje Komisji w sprawie relokacji i przesiedleń, a także nową propozycję dotyczącą organizowania w sytuacjach nadzwyczajnych relokacji rosnącej liczby osób ubiegających się o azyl i potrzebujących ochrony międzynarodowej, co dotyczy Grecji, Włoch i Węgier;

4.      ponawia wezwanie do niezwłocznego wyjścia naprzeciw potrzebie stworzenia wiążącego, stałego mechanizmu podziału w celu relokacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej, przy czym mechanizm ten powinien być uruchamiany, jak tylko przekroczony zostanie określony próg; przypomina także, że należy zagwarantować i wzmocnić program przesiedleń dla osób potrzebujących ochrony międzynarodowej, w którym to państwa członkowskie powinny zapewniać dostęp do ochrony, uchodźcy nie mogą być skazani na nielegalną migrację lub sieci przemytnicze, a jednocześnie program ten powinien także umożliwiać państwom członkowskim zarządzanie napływem osób potrzebujących ochrony międzynarodowej;

5.      z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, by niezwłocznie wdrożyć i dodatkowo wzmocnić podejście „Hotspot”, w ramach którego Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, Frontex i Europol będą pracowały w terenie z państwami członkowskimi pierwszej linii najbardziej dotkniętymi obecną presją migracyjną, tak by sprawnie identyfikować i rejestrować przybywających migrantów, pobierać od nich odciski palców oraz prowadzić procedurę rozpatrywania wniosków azylowych; apeluje do państw członkowskich o ujednolicenie warunków prawnych, finansowych oraz warunków przyjmowania, a także podkreśla potrzebę zapewnienia odpowiedniej infrastruktury przyjmowania we wszystkich państwach członkowskich, gwarantującej osobom ubiegającym się o azyl godny standard życia;

 

6.      uważa, że niezbędne jest natychmiastowe wzmocnienie bezpieczeństwa na granicach UE poprzez usprawnienie kontroli na granicach morskich i lądowych w południowym rejonie basenu Morza Śródziemnego, na Morzu Egejskim i wzdłuż „szlaku bałkańskiego”, a także poprawa funkcjonowania Fronteksu i EASO; przypomina o szczególnych obowiązkach spoczywających w tym zakresie na państwach członkowskich pierwszej linii i ponawia swoje poparcie dla otwartych granic w strefie Schengen; wzywa państwa członkowskie, aby nadal okazywały solidarność i zaangażowanie poprzez zwiększenie wkładów finansowych do budżetów Fronteksu i EASO oraz na rzecz operacji prowadzonych przez te agencje; zobowiązuje się do zapewnienia tym agencjom zasobów (ludzi i sprzętu) koniecznych do wypełnienia ich obowiązków za pośrednictwem budżetu UE i jego odpowiednich funduszy;

7.      apeluje do Komisji o priorytetowe traktowanie monitorowania wdrażania dyrektywy o powrotach, poprzez sprawniejszy system powrotów, któremu towarzyszyć będzie poszanowanie procedur i standardów umożliwiających Unii Europejskiej zapewnienie ludzkiego i godnego traktowania osób powracających, zgodnie z zasadą non-refoulment; apeluje do państw członkowskich o stosowanie dyrektywy o powrotach i zachęca do wzmocnienia i zmiany podstawy prawnej Fronteksu, tak by umocnić jego rolę koordynacyjną w działaniach dotyczących powrotów;

8.      przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą wzmocnienia odnoszących się do bezpiecznego kraju pochodzenia przepisów dyrektywy w sprawie procedur azylowych poprzez stworzenie wspólnego unijnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia, co odciąży systemy azylowe i będzie istotnym krokiem w kierunku skoncentrowania się na udzielaniu azylu i zdolności przyjmowania tych osób, które na prawdę potrzebują ochrony;

9.      przypomina, że państwa członkowskie powinny ustanowić surowe sankcje karne za handel ludźmi i przemyt ludzi zarówno do UE, jak i na jej terytorium, a także sankcje wobec osób lub grup wykorzystujących migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji w UE;

10.    podkreśla, że należy pilnie zająć się przyczynami leżącymi u podstaw tych masowych przepływów migracyjnych, między innymi poprzez znalezienie trwałych rozwiązań konfliktów w naszym sąsiedztwie, a w szczególności zmierzyć się z problemem terroryzmu islamskiego związanego z takimi ugrupowaniami, jak IS i Daisz, które terroryzują duże obszary Afryki i Bliskiego Wschodu i muszą być zwalczane z determinacją; podkreśla, że Unia Europejska powinna podjąć wraz ze Stanami Zjednoczonymi i innymi międzynarodowymi partnerami dyplomatyczną ofensywę, aby przekonać inne kraje w regionie, takie jak Turcja, Arabia Saudyjska, państwa Zatoki Perskiej i Iran, do wywiązania się ze swoich obowiązków w celu sprostania temu światowemu wyzwaniu;

11.    uważa, że należy zapewnić bezpieczeństwo i pomoc humanitarną jak najbliżej miejsc pochodzenia, poprzez stworzenie stref bezpieczeństwa i ośrodków wstępnego przyjmowania w krajach trzecich, w których można rozpocząć procedurę azylową, tworząc w ten sposób bezpieczne szlaki dla osób pragnących przybyć do Europy oraz ograniczając ryzyko, że wpadną oni w ręce bezdusznych przemytników ludzi; należy również zwiększyć europejską pomoc finansową w celu wsparcia wysiłków podejmowanych na szczeblu lokalnym;

 

12.    podkreśla, że istnieje potrzeba przyjęcia nowego podejścia w stosunku do Afryki obejmującego lepsze możliwości w zakresie handlu i rozwoju, które poprawią perspektywy wzrostu gospodarczego, jak również potrzeba wzmocnienia za pośrednictwem unijnej pomocy rozwojowej naszej współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu w zakresie nielegalnej migracji, przemytu ludzi i procedury powrotu; wyraża zadowolenie, że w listopadzie 2015 r. w Valletcie odbędzie się szczyt ad hoc poświęcony tej problematyce;

13.    wzywa UE, jej państwa członkowskie i innych międzynarodowych darczyńców do jak najszybszego wywiązania się ze zobowiązań podjętych podczas Konferencji w sprawie Finansowania Rozwoju, która obyła się w lipcu 2015 r. w Addis Abebie, oraz podkreśla potrzebę ponownego skoncentrowania polityki rozwojowej na budowaniu pokojowych społeczeństw, zwalczaniu korupcji i promowaniu dobrych rządów, co zostało określone w 16. celu zrównoważonego rozwoju zawartym w światowych ramach rozwoju na okres po 2015 r.;

14.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0176.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności