Förfarande : 2015/2833(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0832/2015

Ingivna texter :

B8-0832/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0317

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 140kWORD 71k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om migration och flyktingar i Europa (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om migration och flyktingar i Europa (2015/2833(RSP))  
B8-0832/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av Genèvekonventionen från 1951 och protokollet till denna,

–       med beaktande av kommissionens europeiska agenda om migration av den 13 maj 2015,

–       med beaktande av kommissionens förslag till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (COM(2015)02862015/0125(NLE)), och kommissionens rekommendation om ett europeiskt vidarebosättningssystem, som involverar 20 000 människor från länder utanför EU i uppenbart behov av internationellt skydd i enlighet med FN:s flyktingkommissariats definition (C(2015)3560),

–       med beaktande av kommissionens riktlinjer för fingeravtryck (SWD(2015)150) som fastställer en princip om bästa praxis för att ta fingeravtryck på nyanlända som ansöker om internationellt skydd, och kommissionens avsikt att inrätta en strategi för så kallade hotspots,

–       med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2015/972 av den 22 juni 2015 om inledande av Europeiska unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet mot människosmugglare och människohandlare med uppdraget att identifiera, ta över och eliminera fartyg och tillgångar som används av migrantsmugglare eller människohandlare,

–       med beaktande av årsrapporten från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) om asylsituationen i Europeiska unionen (2014),

–       med beaktande av den debatt om migration och flyktingar i Europa som hålls i parlamentet den 9 september 2015,

–       med beaktande av sin resolution av den 29 april 2015 om de senaste tragedierna med flyktingfartyg på Medelhavet(1),

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juli 2015 om tiopunktshandlingsplanen från utrikesrådets och RIF-rådets gemensamma möte den 20 april 2015,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Antalet migranter och asylsökande som hittills i år har anlänt till Europa sjövägen närmar sig nu en kvarts miljon enligt Internationella organisationen för migration (IOM). Enligt Frontex var antalet olagliga gränspassager mellan januari och juli 2015 via västra Balkan-rutten 102 342, vilket mycket tydligt visar att migrationstrycket är ett problem av europeiska mått som kräver europeiska åtgärder.

B.     De första sju månaderna 2015 rapporterade Frontex sammanlagt 340 000 upptäckter av olagliga inresor (alla vägar, både land och sjögränser), jämfört med 123 500 som registrerades för samma period förra året, och 280 000 för hela 2014.

C.     Sedan början av 2015 har 560 000 asylansökningar lämnats in, jämfört med 660 000 under hela 2014.

D.     Trots det modiga arbete som medlemsstaternas räddningsgrupper utför och trots fler Frontex-insatser än någonsin, vilka har räddat över 110 000 människor sedan de inleddes, lyckas hänsynslösa smugglare ändå utnyttja migranter och riskera deras liv genom inhumana och avskyvärda metoder, endast för egen ekonomisk vinning.

E.     Den politiskt instabila situationen i Libyen, Syrien och Irak skapar en idealisk miljö för den brottsliga verksamhet som människohandlare och smugglare ägnar sig åt. Den snabba framväxten av IS/Daish i angränsande konfliktområden påverkar migrationsströmmarna och vågen av fördrivna personer.

F.     Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Hollande enades den 3 september om att inrätta ett permanent och bindande system för flyktningfördelning bland alla EU:s medlemsstater.

G.     Den 3 september 2015 begärde Europeiska rådets ordförande Donald Tusk att minst 100 000 flyktingar skulle omlokaliseras.

1.      Europaparlamentet beklagar de återkommande förlusterna av människoliv då migranter försöker nå Europa, och känner förtvivlan vid anblicken av barn som spolas upp på EU:s stränder, huvudsakligen till följd av brott som begås av smugglare som livnär sig på en skrupelfri handel där desperata människor riskerar livet. Parlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att göra allt de kan för att förhindra ytterligare dödsolyckor till havs och på land.

2.      Europaparlamentet påminner om att de nuvarande gemensamma EU-reglerna måste genomföras konsekvent, och upprepar behovet av att vidta ytterligare centrala åtgärder för att skydda de nödställda och av att agera solidariskt och ansvarsfullt gentemot de EU-länder som tar emot flest antal flyktingar och asylsökande, i absoluta eller relativa termer. Parlamentet påminner om att kommissionen har inlett överträdelseförfaranden mot 17 medlemsstater för att inte ha genomfört Ceas regelverk. Parlamentet välkomnar den enastående beredskap som Tyskland visar genom att ta emot tusentals flyktingar som kommer till deras gränser som en reaktion på krisens dramatiska utveckling

3.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens senaste förslag om omplacering och vidarebosättning samt det nya förslaget om en akut omplacering av det ökade antalet asylsökande i behov av internationellt stöd, som omfattar Grekland, Italien och Ungern.

4.      Europaparlamentet upprepar sitt krav på att omgående möta det akuta behovet av ett bindande permanent system för omfördelning av personer som beviljats internationellt skydd, som sätts igång när ett visst tak har nåtts. Parlamentet upprepar också att vidarebosättningsprogrammet för personer i behov av internationellt skydd måste garanteras och ytterligare stärkas av de medlemsstater som tillhandahåller skydd så att flyktingar inte är utlämnade till illegala nätverk för invandring eller människohandel, samtidigt som medlemsstaterna ska få hantera inresor av personer som är i behov av internationellt skydd.

5.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att omedelbart genomföra och ytterligare stärka sin strategi för s.k. utsatta platser, som innebär att Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Frontex och Europol kommer att arbeta på plats med de medlemsstater i frontlinjen som är mest berörda av den nuvarande migrationsvågen, för att snabbt identifiera, registrera och ta fingeravtryck på anländande migranter, och för att behandla asylärenden. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att standardisera de villkor som gäller juridiska och ekonomiska aspekter liksom mottagandet, och betonar att det behövs motsvarande mottagningsanläggningar i samtliga medlemsstater som garanterar de sökande en värdig levnadsstandard.

6.      Europaparlamentet anser att EU:s säkerhet vid gränserna omedelbart måste stärkas genom en förbättrad gränskontroll, både till havs och på land i södra Medelhavsområdet, Egeiska havet och längs Balkan-rutten, och att förbättra det sätt på vilket Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågors (Easo) fungerar. Parlamentet påminner om att medlemsstaterna i frontlinjen har ett särskilt ansvar i detta avseende och upprepar sitt löfte att öppna gränserna inom Schengenområdet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att visa solidaritet och engagemang genom att öka sina bidrag till Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågors (Easo) budgetar och insatser. Parlamentet åtar sig att genom EU:s budget och dess för ändamålet relevanta medel, ge dessa organ de resurser (personella och materiella) de behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

7.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera övervakningen av genomförandet av återvändandedirektivet, med ett snabbare återvändandesystem i kombination med respekt för de förfaranden och standarder som gör det möjligt för Europa att säkerställa en human och värdig behandling av de som återvänder, i överensstämmelse med principen om non-refoulement. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa återvändandedirektivet och uppmuntrar till en förstärkning och förändring av Frontex rättsliga grund så att dess samordningsroll stärks i insatser för återsändande.

8.      Europaparlamentet ställer sig positivt till kommissionens förslag att skärpa bestämmelserna om säkert ursprungsland i direktivet om asylförfaranden genom att upprätta en gemensam EU-förteckning över säkra ursprungsländer, som ett stöd för asylsystemen, eftersom det är ett viktigt steg mot att fokusera vår asyl- och mottagningskapacitet på de som verkligen behöver skydd.

9.      Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att de bör fastställa stränga straffrättsliga påföljder för människohandel och människosmuggling till och inom EU, även för enskilda och grupper som utnyttjar utsatta migranter i EU.

10.    Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att åtgärda de bakomliggande orsakerna till de massiva migrationsströmmarna, bland annat genom att hitta hållbara lösningar till konflikterna i vårt grannskap, och särskilt till islamistisk terrorism kopplad till grupper såsom IS/Daish, som terroriserar stora delar av Afrika och Mellanöstern och som måste bekämpas med kraft. Parlamentet understryker att EU bör inleda en diplomatisk offensiv tillsammans med Förenta staterna och andra internationella partner för att övertyga länder i regionen, såsom Turkiet, Saudiarabien, Gulfstaterna och Iran, att ta sitt ansvar för att möta denna globala utmaning.

11.    Europaparlamentet anser att man måste erbjuda säkerhet och humanitärt bistånd så nära ursprungsorterna som möjligt genom att skapa säkra zoner och centrum för ett första mottagande i tredjeländer där asylförfarandet kan påbörjas, för att på sätt skapa säkra vägar för nödställdas inresa i Europa och minska risken av att de hamnar i händerna på inhumana människosmugglare. EU:s ekonomiska stöd bör också öka för att stödja lokala insatser.

12.    Europaparlamentet betonar behovet av en ny strategi gentemot Afrika som är mer inriktad på handels- och utvecklingsmöjligheter som kommer att leda till eventuell ekonomisk tillväxt, och som stärker vårt samarbete med ursprungs- och transitländerna om irreguljära migranter, människosmuggling och förfaranden för återsändande genom utvecklingsbistånd från EU. Parlamentet välkomnar det ad hoc-möte som kommer hållas i Valletta i november 2015.

13.    Europaparlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och andra internationella givare att snabbt uppfylla de löften som gjordes vid konferensen om utvecklingsfinansiering i juli 2015 i Addis Abeba, och betonar att man behöver fokusera utvecklingspolitiken på att skapa fredliga samhällen, bekämpa korruption och främja god samhällsstyrning, såsom anges i mål 16 för hållbar utveckling i den globala utvecklingsramen efter 2015.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0176.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy