Процедура : 2015/2833(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0833/2015

Внесени текстове :

B8-0833/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 76k
7.9.2015
PE565.801v01-00
 
B8-0833/2015

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP))


Тимъти Къркхоуп, Даниел Далтон, Ружа Томашич, Ангел Джамбазки, Робертс Зиле, Кажимеж Михал Уяздовски, Марек Юрек, Валдемар Томашевски, Зджислав Краснодембски, Бернд Кьолмел от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP))  
B8‑0833/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

–       като взе предвид заключенията на специалната среща на високо равнище на Европейския съвет относно бежанската криза в региона на Средиземноморието, проведена на 22 април 2015 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че ситуацията на територията на ЕС непрекъснато се развива, като броят на мигрантите нараства значително в сравнение с миналата година и създава нови точки на напрежение около ЕС;

Б.     като има предвид, че повече от 2 000 души са загинали в Средиземно море от началото на настоящата година;

В.     като има предвид, че лицата, незаконно превеждащи хора през граници, и трафикантите на хора се възползват от незаконната миграция, и като има предвид, че тези мрежи представляват сериозен риск за живота на мигрантите и огромно предизвикателство за ЕС; като има предвид, че мрежите на лицата, незаконно превеждащи хора през граници, оперират от територията на трети държави при пълна безнаказаност, като печалбата от престъпната им дейност възлиза по приблизителни оценки на около 20 милиарда евро годишно;

Г.     като има предвид, че според Европол организираните престъпни групи, които улесняват трафика на хора през Средиземно море към ЕС, са пряко свързани с наркотиците, оръжията и тероризма;

Д.     като има предвид, че регионалната нестабилност и конфликтите и възходът на „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ (ИДИЛ) в съседните райони на конфликт се отразяват върху масовия приток на мигранти и потоците на разселените лица и следователно – върху броя на лицата, които се опитват да стигнат до ЕС;

1.      настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да намерят ефективно решение и да засилят съществуващото сътрудничество, за да предотвратят по-нататъшни случаи на загуба на човешки живот, да предотвратят бъдещи случаи на отплаване на кораби, обект на трафик, да подобрят бързината и ефикасността, с която държавите членки обработват заявленията на лицата, търсещи убежище, да връщат без забавяне лицата, които не отговарят на критериите, и да интегрират напълно и да подпомагат тези, които са получили убежище;

2.      призовава държавите членки да засилят ролята на FRONTEX и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и да предложат помощ на държавите членки по външните граници на Съюза;

3.      подчертава, че ефективната и ефикасна система за обработка на заявления за убежище е от съществено значение за стабилизирането на настоящото положение и за разграничаването между икономическите мигранти и лицата, които кандидатстват за убежище;

4.      призовава държавите членки да предложат допълнителни, значими ресурси и финансова помощ, за да се разгледат настоящите недостатъци на системата за миграция на ЕС и тя да стане ефективна при сегашния натиск, като се вземат предвид техните индивидуални обстоятелства и отговорности;

5.      подчертава, че държавите членки следва да обезпечат вземането на пръстови отпечатъци от всички мигранти и съхраняването им в Европейската система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище (Евродак), когато заявленията на мигрантите се обработват в първата държава от ЕС, в която те пристигат, за да бъдат откривани многократните неуспешни заявления и за ускоряване на процедурите за предоставяне на убежище;

6.      подкрепя създаването на нова програма за връщане с цел бързото връщане на незаконните мигранти, координирана от Фронтекс в държавите членки по външните граници на Съюза; призовава Комисията да представи това предложение във възможно най-кратък срок; подчертава необходимостта от насърчаване на политики на доброволно завръщане, като същевременно се гарантира защитата на всички съществуващи права съгласно правото на ЕС и международното право, и във връзка с това набляга на важността на договарянето на ефективни споразумения за реадмисия с трети държави;

7.      призовава за политика на нулева толерантност към трафика на хора и настоятелно призовава държавите членки да работят в тясно сътрудничество с Европол, FRONTEX, EASO и Евроюст за борба с тези престъпни мрежи от лица, нелегално превеждащи хора през граници, чрез идентифициране на техния начин на действие и техните маршрути, предотвратяване на заминаванията и насърчаване както ЕС, така и третите държави да прилагат най-строги наказателни санкции;

8.      подчертава необходимостта третите държави в региона на заминаване да патрулират териториалните си води, за да залавят кораби, обект на трафик, и призовава третите държави да зачитат международното право по отношение на спасяването на човешки живот по море и да гарантират защитата на бежанците и спазването на основните права; призовава за засилване на международните усилия, за да бъдат систематично откривани и унищожавани корабите, използвани за незаконно превеждане на хора през граници, при пълно спазване на международното право;

9.      призовава за по-тясно координиране на политиките на ЕС и на държавите членки по отношение на обучението на местните полицейски сили в пунктовете на заминаване на кораби с лица, жертва на трафик, с цел да се идентифицират и спират престъпни групи и отделни лица, както и за увеличаване на информационните услуги по места във връзка с потенциалните рискове от трафик на хора;

10.    потвърждава подкрепата си за всички водени от ООН усилия и дипломатически действия за възстановяване на органите на правителството в Либия, както и ангажимента си за увеличаване на усилията за справяне с конфликта и нестабилността в Либия и Сирия; подчертава, че създаването на регионална стабилност в зоните на конфликт е ключово за намаляване на по-нататъшното разселване на хора;

11.    призовава за засилване на сътрудничеството на ЕС с партньорски държави в Близкия Изток и Африка с оглед на насърчаването на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека и допринасяне за предоставянето на помощ за бежанските лагери в региона; призовава в тази връзка за по-тясно сътрудничество с държавите от региона в рамките на Арабската лига и Африканския съюз за управляване, презаселване и предоставянето на убежище на разселените лица;

12.    подчертава, че сегашната мигрантска криза е глобална хуманитарна криза и поради това не може да бъде разрешена единствено от ЕС, и настоятелно призовава международната общност да работи съвместно за намиране на решения и предоставяне на помощ;

13.    повтаря необходимостта политиката и действията да се базират на взаимно доверие, изпълняване на отговорностите и солидарност, както по отношение на държавите членки, в които пристигат лица, търсещи убежище, така и на тези, които предоставят убежище; подчертава необходимостта от разумно и устойчиво решение на настоящата криза въз основа не на задължителни обвързващи квоти, а на доброволно преместване и заселване от страна на държавите членки, сътрудничество, споделяне на опит и ресурси и правилно прилагане на съществуващото законодателство на ЕС в тази област, включително Регламента от Дъблин;

14.    настоятелно призовава Комисията да се увери, че всички държави членки изпълняват правилно законодателството на ЕС, за да се гарантира, че в целия ЕС се прилагат ефективни, последователни и хуманни стандарти;

15.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност