Postup : 2015/2833(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0833/2015

Předložené texty :

B8-0833/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 140kWORD 73k
7.9.2015
PE565.801v01-00
 
B8-0833/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o migraci a uprchlících v Evropě (2015/2833(RSP))


Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o migraci a uprchlících v Evropě (2015/2833(RSP))  
B8‑0833/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1951 a na její dodatkový protokol,

–       s ohledem na závěry zvláštního summitu Evropské rady věnovaného uprchlické krizi ve Středomoří, který se konal dne 22. dubna 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že situace v celé EU se stále stupňuje, kdy v porovnání s údaji z loňského roku počty migrantů obrovsky narůstají a v různých částech EU vznikají místa, kde se zvyšuje jejich koncentrace;

B.     vzhledem k tomu, že od začátku roku zahynulo ve Středozemním moři více než 2 000 osob;

C.     vzhledem k tomu, že převaděči a obchodníci s lidmi zneužívají nezákonnou migraci, a vzhledem k tomu, že tyto sítě představují závažné riziko pro životy migrantů a obrovskou výzvu pro EU; vzhledem k tomu, že sítě převaděčů provozují svou činnost z území třetích zemí za naprosté beztrestnosti, přičemž jejich zisk z trestné činnosti dosahuje ročně podle odhadů 20 miliard EUR;

D.     vzhledem k tomu, že podle úřadu Europol mají organizované zločinecké skupiny, které se podílejí na převádění jednotlivců přes Středozemní moře do EU, přímé napojení na trestnou činnost spojenou s drogami, zbraněmi a terorismem;

E.     vzhledem k tomu, že nestabilita, konflikty a vzestup organizace ISIS v sousedních oblastech zasažených konfliktem vedou k masivnímu přílivu migrantů a přesunům vysídlených osob, a tudíž i zvyšují počet jednotlivců, kteří se snaží dostat do EU;

1.      naléhavě vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby nalezly účinné řešení a posílily stávající spolupráci tak, aby zabránily dalším ztrátám na životech, zamezily vyplutí dalších převaděčských lodí, zrychlily a zefektivnily zpracovávání žádostí o azyl v členských státech, bez prodlení navracely osoby, které nesplňují daná kritéria, a aby plně začlenily do společnosti osoby, které získají azyl, a aby jim poskytovaly pomoc;

2.      vyzývá členské státy, aby posílily úlohu agentury Frontex a úřadu EASO a aby nabídly pomoc hraničním členským státům, které jsou nejvíce vystaveny prvotnímu přílivu uprchlíků;

3.      zdůrazňuje, že je zcela nezbytné zavést účinný a efektivní systém zpracovávání žádostí o azyl, aby se stabilizovala současná situace a bylo možné rozlišit ekonomické migranty a osoby, které potřebují azyl;

4.      vyzývá členské státy, aby s přihlédnutím ke své konkrétní situaci a svým závazkům poskytly dodatečné, smysluplné zdroje a finanční pomoc, které by pomohly řešit stávající nedostatky migračního systému EU a které by jej v současné vyhrocené situaci zefektivnily;

5.      zdůrazňuje, že ve chvíli, kdy jsou migranti zařazeni do azylového řízení v první zemi, do níž v EU vstoupili, by členské státy měly u všech migrantů zajistit odebrání otisků prstů a jejich uložení v systému Eurodac, aby bylo možné odhalit opakovaně zamítnuté žádosti a aby se azylové řízení urychlilo;

6.      podporuje vytvoření nového návratového programu zaměřeného na rychlé navracení nelegálních migrantů, který by z hraničních členských států koordinoval Frontex; vyzývá Komisi, aby tento návrh představila co nejdříve; zdůrazňuje, že je třeba podporovat politiky dobrovolného návratu a současně zajistit ochranu veškerých práv vyplývajících z práva EU a z mezinárodního práva, a v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité sjednat se třetími zeměmi účinné dohody o zpětném přebírání osob;

7.      žádá uplatňování politiky nulové tolerance vůči obchodování s lidmi a naléhavě vyzývá členské státy, aby úzce spolupracovaly s úřadem Europol, agenturou Frontex, úřadem EASO a agenturou Eurojust v boji proti těmto zločineckým sítím převaděčů, a to tím, že zjistí způsob jejich práce a trasy, na nichž působí, zabrání jim v započetí cesty a že jak EU, tak třetí země budou vybízet k tomu, aby ukládaly ty nejpřísnější trestní postihy;

8.      zdůrazňuje, že je nutné, aby třetí země v regionech, odkud lidé odjíždějí, střežily své vlastní teritoriální vody, aby tak zachytily převaděčská plavidla, a vyzývá třetí země, aby dodržovaly mezinárodní právo, pokud jde o ochranu životů na moři, a zajistily ochranu uprchlíků a dodržování základních práv; žádá, aby se mezinárodní společenství usilovněji zasazovalo za systematické vyhledávání a ničení plavidel používaných převaděči v plném souladu s mezinárodním právem;

9.      vyzývá k větší koordinaci politik EU a členských států týkajících se odborného vzdělávání místních policejních složek v místech, odkud plavidla s převáděnými lidmi vyplouvají, aby mohly být odhaleny zločinecké skupiny i jednotlivci a zastavena jejich činnost, a k tomu, aby byly v daných lokalitách posíleny informační služby seznamující s potenciálními riziky spojenými s obchodováním s lidmi;

10.    opakuje, že podporuje veškeré úsilí a diplomatickou činnost, které vyvíjí OSN s cílem znovu ustavit orgány státní správy v Libyi, i její závazek aktivněji usilovat o vyřešení konfliktu a nestabilní situace v Libyi a Sýrii; zdůrazňuje, že nastolení regionální stability v oblastech postižených konfliktem má klíčový význam pro omezení počtu dalších vysídlených osob;

11.    žádá prohloubení spolupráce EU s partnerskými zeměmi na Blízkém východě a v Africe s cílem podporovat demokracii, právní stát a lidská práva a podílet se na zajištění pomoci uprchlickým táborům v regionu; požaduje v tomto ohledu intenzivnější spolupráci se zeměmi v tomto regionu v rámci Ligy arabských států a Africké unie s cílem řídit související činnosti a znovu usídlovat vysídlené osoby a udělovat jim azyl;

12.    zdůrazňuje, že současná migrační krize je celosvětovou humanitární krizí, a proto ji nemůže vyřešit samotná EU, a vyzývá proto naléhavě mezinárodní společenství, aby společně hledalo řešení a nabídlo pomoc;

13.    znovu připomíná, že je třeba, aby se politika a opatření zakládaly na vzájemné důvěře, plnění závazků a solidaritě, jak ze strany členských států, do nichž přicházejí žadatelé o azyl, tak i členských států, které azyl udělují; zdůrazňuje, že je třeba najít rozumné a udržitelné řešení současné krize, které se nebude zakládat na povinných závazných kvótách, ale na dobrovolném přemisťování a přesídlování členskými státy, spolupráci, sdílení odborných poznatků a zdrojů a na řádném uplatňování stávajících právních předpisů EU v této oblasti, včetně dublinského nařízení;

14.    naléhavě vyzývá Komisi, aby se zasadila o to, aby všechny členské státy řádně prováděly právní předpisy EU, s cílem zajistit uplatňování účinných, soudržných a humánních norem v celé EU;

15.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí