Procedure : 2015/2833(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0833/2015

Indgivne tekster :

B8-0833/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 66k
7.9.2015
PE565.801v01-00
 
B8-0833/2015

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP))


Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP))  
B8‑0833/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til Genèvekonventionen fra 1951 og tillægsprotokollen dertil,

–       der henviser til konklusionerne fra det Det Europæiske Råds ekstraordinære møde om flygtningekrisen i Middelhavet den 22. april 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at situationen i hele EU er under konstant udvikling, og at antallet af indvandrere stiger voldsomt i forhold til sidste års tal og skaber nye trykpunkter rundt om i EU;

B.     der henviser til, at over 2.000 personer har mistet livet i Middelhavet siden årets begyndelse;

C.     der henviser til, at smuglere og menneskehandlere udnytter irregulær migration, og til at disse netværk udgør en alvorlig risiko for migranters liv og er en kolossal udfordring for EU; der henviser til, at smuglernetværkene opererer fuldstændigt straffrit fra tredjelande og skønsmæssigt tjener 20 mia. EUR om året på deres kriminelle aktiviteter;

D.     der henviser til, at de organiserede kriminelle grupper, der letter den ulovlige transport af personer over Middelhavet til EU, ifølge Europol har direkte forbindelser til narkotika, våben og terrorisme;

E.     der henviser til, at regional ustabilitet og konflikt og den hurtige udbredelse af ISIS i tilgrænsende konfliktområder forstærker den massive tilstrømning af migranter og strømme af fordrevne mennesker og dermed antallet af personer, der forsøger at komme ind i EU;

1.      opfordrer indtrængende Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at finde en effektiv løsning og forbedre det eksisterende samarbejde med henblik på at undgå yderligere tab af menneskeliv, forebygge yderligere afgange af smuglerfartøjer og forbedre det tempo og den effektivitet, hvormed medlemsstaterne behandler asylansøgninger, og hurtigst muligt tilbagesende dem, der ikke opfylder kriterierne, samt sikre fuld integration af dem, der tilkendes asyl;

2.      opfordrer medlemsstaterne til at styrke den rolle, som Frontex og EASO spiller, og tilbyde bistand til de modtagende medlemsstater, der er i frontlinjen;

3.      understreger, at et effektivt system til behandling af asylansøgninger er afgørende for at stabilisere den nuværende situation og skelne mellem økonomiske migranter og dem, der kræver asyl;

4.      opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde yderligere meningsfulde ressourcer og finansiel bistand for at imødegå de nuværende mangler i EU's migrationssystem med henblik på at gøre det effektivt under de nuværende pres, idet der tages hensyn til deres individuelle situationer og ansvar;

5.      understreger, at medlemsstaterne bør sikre, at fingeraftryk af alle indvandrere tages og lagres på Eurodac-systemet, når indvandrere registreres i det første EU-land, de ankommer til, for at afsløre gentagne mislykkede ansøgninger og fremskynde asylprocedurer;

6.      støtter oprettelsen af et nyt tilbagesendelsesprogram til hurtig tilbagesendelse af irregulære migranter, koordineret af FRONTEX fra de medlemsstater, der er i frontlinjen; opfordrer Kommissionen til at fremsætte dette forslag hurtigst muligt; understreger, at det er nødvendigt at fremme frivillige tilbagevendelsespolitikker, samtidig med at der sikres beskyttelse af alle eksisterende rettigheder i henhold til EU-retten og folkeretten, og understreger i den forbindelse betydningen af at forhandle effektive tilbagetagelsesaftaler med tredjelande;

7.      opfordrer til nultolerancepolitik over for menneskehandel, og opfordrer medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med Europol, FRONTEX, EASO og Eurojust for at bekæmpe disse kriminelle netværk af smuglere ved at identificere deres modus operandi og deres ruter, forebygge deres afrejse og tilskynde både EU og tredjelande til at anvende de hårdeste straffe;

8.      understreger behovet for, at tredjelande i de områder, der sejles fra, patruljerer deres egne territorialfarvande for at pågribe smuglerfartøjer, og opfordrer til, at tredjelande overholder folkeretten med hensyn til at redde liv til søs og til at sikre beskyttelse af flygtninge og overholdelse af de grundlæggende rettigheder; opfordrer til styrkelse af de internationale bestræbelser på systematisk at finde og ødelægge skibe, der anvendes af smuglere, i fuld overensstemmelse med folkeretten;

9.      opfordrer til en bedre koordinering af EU’s og medlemsstaternes politikker vedrørende uddannelse af det lokale politi på de steder, hvor menneskesmuglernes både sejler fra, med henblik på at identificere og stoppe kriminelle grupper og enkeltpersoner samt til, at informationstjenester på stedet optrapper indsatsen for at øge bevidstheden om de potentielle risici forbundet med menneskehandel;

10.    gentager sin støtte til alle FN-ledede indsatser og alt diplomatiske arbejde i retning af genindførelse af en regeringsmyndighed i Libyen, samt sit tilsagn om at intensivere bestræbelserne på at løse konflikter og ustabilitet i Libyen og Syrien; understreger, at det er afgørende at skabe regional stabilitet i konfliktområderne for at reducere yderligere fordrivelse af enkeltpersoner;

11.    opfordrer til en styrkelse af EU-samarbejdet med partnerlandene i Mellemøsten og Afrika med henblik på at fremme demokratiet, retsstaten og menneskerettighederne og hjælpe med at yde bistand til flygtningelejre i regionen; opfordrer i denne forbindelse til et tættere samarbejde med landene i regionen inden for Den Arabiske Liga og Den Afrikanske Union med henblik på at forvalte, genhuse og give asyl til fordrevne personer;

12.    understreger, at den nuværende flygtningekrise er en global humanitær krise, og derfor ikke kan løses af EU alene, og opfordrer indtrængende det internationale samfund til at arbejde sammen om at finde løsninger og tilbyde assistance;

13.    gentager behovet for, at politik og handling baseres på gensidig tillid, opfyldelse af ansvar og solidaritet med hensyn til både de medlemsstater, der modtager asylansøgere, og dem, der giver asyl; understreger behovet for en fornuftig og bæredygtig løsning på den nuværende krise, der ikke er baseret på obligatoriske bindende kvoter, men på medlemsstaternes frivillige flytning og genbosætning, samarbejde, deling af ekspertise og ressourcer samt korrekt gennemførelse af gældende EU-lovgivning på dette område, herunder Dublin-forordningen;

14.    opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle medlemsstater gennemfører EU-lovgivningen korrekt for at sikre, at effektive, konsekvente og humane standarder gennemføres i hele EU;

15.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik