Πρόταση ψηφίσματος - B8-0833/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0833/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη

7.9.2015 - (2015/2833(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel εξ ονόματος της ομάδας ECR

Διαδικασία : 2015/2833(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0833/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0833/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0833/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη

(2015/2833(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την κρίση προσφύγων στη Μεσόγειο, της 22ας Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 2 000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή στους στη Μεσόγειο από τις αρχές του έτους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι λαθρέμποροι και διακινητές εκμεταλλεύονται την παράτυπη μετανάστευση και ότι τα δίκτυα αυτά θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τις ζωές των μεταναστών και συνιστούν μείζονα πρόκληση για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα λαθρεμπόρων επιχειρούν από εδάφη τρίτων χωρών υπό καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας και ότι τα κέρδη από τις εγκληματικές δραστηριότητές τους εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που διευκολύνουν την παράνομη διακίνηση ατόμων διαμέσου της Μεσογείου προς την ΕΕ έχουν άμεση σύνδεση με ναρκωτικά, όπλα και τρομοκρατία·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια και οι συγκρούσεις που επικρατούν στην περιοχή, καθώς και η άνοδος του ΙΚΙΛ σε γειτονικές περιοχές συγκρούσεων έχουν αντίκτυπο στη μαζική εισροή μεταναστών και στα ρεύματα εκτοπισθέντων ατόμων και, κατά συνέπεια, στον αριθμό των ατόμων που αποπειρώνται να φτάσουν στην ΕΕ·

1.      προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να βρουν αποτελεσματικές λύσεις και να εντείνουν την υφιστάμενη συνεργασία, προκειμένου να αποφευχθούν άλλες απώλειες ανθρώπινων ζωών, να προληφθούν περαιτέρω αναχωρήσεις σκαφών που χρησιμοποιούν οι διακινητές, να βελτιωθεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα διεκπεραίωσης των αιτήσεων των αιτούντων άσυλο από πλευράς κρατών μελών και να επιστρέψουν χωρίς καθυστέρηση όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια·

2.      Calls on the Member States to strengthen the role of FRONTEX and EASO and to offer assistance to the frontline receiving Member States;

3.      Stresses that an effective and efficient system for processing asylum applications is essential in order to stabilise the current situation and to distinguish between economic migrants and those who require asylum;

4.      Calls on the Member States to offer additional, meaningful resources and financial assistance in order to address the current deficiencies of the EU’s migration system in order to make it effective under the current pressures, taking into account their individual situations and responsibilities;

5.      Stresses that Member States should ensure that the fingerprints of all migrants are taken and stored on the EURODAC system when migrants are processed in the first EU country they arrive in, in order to detect repeated failed claims and to speed up asylum procedures;

6.      υποστηρίζει τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος επαναπατρισμού για την ταχεία επιστροφή παράτυπων μεταναστών από τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, υπό τον συντονισμό του Frontex· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει το συντομότερο δυνατό την εν λόγω πρόταση· τονίζει την ανάγκη στήριξης των πολιτικών εθελούσιας επιστροφής, με παράλληλη κατοχύρωση της προστασίας όλων των δικαιωμάτων που αναγνωρίζουν το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο·

7.      Call for a zero-tolerance policy on human trafficking, and urges the Member States to work closely with EUROPOL, FRONTEX, EASO and EUROJUST to combat these criminal networks of smugglers by identifying their modus operandi and their routes, preventing their departure and encouraging both the EU and third countries to apply the toughest criminal penalties;

8.      τονίζει ότι οι τρίτες χώρες στην περιοχή της ζώνης αναχώρησης θα πρέπει να επιτηρούν τα χωρικά τους ύδατα, προκειμένου να συλλαμβάνουν τα σκάφη που χρησιμοποιούν οι διακινητές, και καλεί τις τρίτες χώρες να συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα, να διασφαλίζουν την προστασία των προσφύγων και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα· asks for international efforts to be enhanced in order to systematically find and destroy vessels used by the smugglers, in full compliance with international law;

9.      ζητεί στενότερο συντονισμό των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών σχετικά με την εκπαίδευση των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων στα σημεία αναχώρησης σκαφών στα οποία επιβαίνουν θύματα εμπορίας, προκειμένου να εντοπίζονται και να αναχαιτίζονται οι εγκληματικές ομάδες και τα άτομα που δρουν στον χώρο αυτό, καθώς και ενίσχυση των υπηρεσιών πληροφόρησης που λειτουργούν επιτόπου, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των πιθανών κινδύνων της εμπορίας ανθρώπων·

10.    επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στις προσπάθειες και στο έργο που επιτελείται σε διπλωματικό επίπεδο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας στη Λιβύη, και τη δέσμευσή του υπέρ της ενίσχυσης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων και της αστάθειας στη Λιβύη και τη Συρία· τονίζει ότι η δημιουργία περιφερειακής σταθερότητας σε περιοχές συγκρούσεων αποτελεί βασικό παράγοντα για να περιοριστούν περαιτέρω φαινόμενα εκτοπισμού ανθρώπων·

11.    ζητεί ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες εταίρους της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής για την προαγωγή της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, εν προκειμένω, μεγαλύτερη συνεργασία με χώρες της περιοχής στο πλαίσιο του Αραβικού Συνδέσμου και της Αφρικανικής Ένωσης, με στόχο τη διαχείριση, την επανεγκατάσταση και τη χορήγηση ασύλου στα εκτοπισθέντα άτομα·

12.    Stresses that the current migrant crisis is a global humanitarian crisis and therefore cannot be solved by the EU alone, and urges the international community to work together to find solutions and offer assistance;

13.    επαναλαμβάνει την ανάγκη να υπάρξει πολιτική και δράση που θα βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και ευθύνη, καθώς και στην αλληλεγγύη, τόσο από τα κράτη μέλη που δέχονται αιτούντες άσυλο όσο και από εκείνα που χορηγούν άσυλο· stresses the need for a sensible and sustainable solution to the current crisis, based not on compulsory binding quotas, but on voluntary relocation and resettlement by Member States, cooperation, the sharing of expertise and resources, and the correct implementation of existing EU law in this area, including the Dublin Regulation;

14.    προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθά την ενωσιακή νομοθεσία, προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελεσματικά και συνεπή πρότυπα που υπακούουν στους ανθρωπιστικούς κανόνες όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου κατά την άφιξη·

15.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.