Menetlus : 2015/2833(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0833/2015

Esitatud tekstid :

B8-0833/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 131kWORD 66k
7.9.2015
PE565.801v01-00
 
B8-0833/2015

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


rände ja pagulaste kohta Euroopas (2015/2833(RSP))


Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon rände ja pagulaste kohta Euroopas (2015/2833(RSP))  
B8‑0833/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–       võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–       võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse 1951. aasta Genfi konventsiooni ja selle lisaprotokolli,

–       võttes arvesse 22. aprillil 2015. aastal toimunud Vahemere pagulaskriisi teemalise Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise järeldusi,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et olukord kogu ELis muutub pidevalt, kuna rändajate arvu suurenemine on võrreldes eelmise aasta andmetega märkimisväärne ning loob uusi survepunkte ELi naabruses;

B.     arvestades, et alates käesoleva aasta algusest on Vahemerel hukkunud üle 2000 inimese;

C.     arvestades, et salakaubavedajad ja inimkaubitsejad kasutavad ebaseaduslikku rännet ära ning et nende võrgustikud ohustavad tõsiselt rändajate elu ning tekitavad ELile väga suuri probleeme; arvestades, et ebaseadusliku rände organiseerijate võrgustikke juhitakse kolmandate riikide territooriumilt täiesti karistamatult ning nad teenivad oma kriminaalse tegevusega hinnanguliselt 20 miljardit eurot kasumit aastas;

D.     arvestades, et Europoli andmetel on organiseeritud kuritegelikud rühmitused, kes hõlbustavad Vahemerel isikute ebaseaduslikku üle piiri toimetamist ELi, otseselt seotud uimastite, tulirelvade ja terrorismiga;

E.     arvestades, et piirkondlik ebastabiilsus ja konfliktid ning ISISe esilekerkimine naaberriikides asuvates konfliktipiirkondades mõjutavad rändajate massilist sissevoolu ja ümberasujate voogusid ning seega ELi jõuda püüdvate isikute arvu;

1.      nõuab, et Euroopa Liit ja liikmesriigid leiaksid tõhusa lahenduse ning laiendaksid praegust koostööd, et hoida edaspidi ära hukkumisi, takistada ebaseaduslikke rändajaid vedavate laevade väljasõite, kiirendada ja tõhustada liikmesriikides varjupaigataotlejate taotluste läbivaatamist, saata viivitamatult tagasi isikud, kes kriteeriumidele ei vasta, ning aidata neid, kellele antakse varjupaik ja integreerida nad täielikult;

2.      kutsub liikmesriike üles tugevdama Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) rolli ja andma abi piiriäärsetele vastuvõtvatele liikmesriikidele;

3.      rõhutab, et tulemuslik ja tõhus varjupaigataotluste menetlemise süsteem on hädavajalik, et stabiliseerida praegust olukorda ning teha vahet majanduslikel põhjustel sisserändajatel ja isikutel, kes vajavad varjupaika;

4.      palub liikmesriikidel anda täiendavaid ja asjakohaseid vahendeid ning finantsabi kõrvaldamaks olemasolevad puudused ELi rändesüsteemis, et muuta see praeguse surve all tulemuslikuks, võttes arvesse nende endi konkreetset olukorda ja vastutust;

5.      rõhutab, et liikmesriigid peaksid tagama, et varjupaigataotlejate taotluste läbivaatamisel võetakse kõigilt rändajatelt esimeses ELi riigis, kuhu nad saabuvad, sõrmejäljed ja salvestatakse need Eurodac-süsteemi, et tuvastada korduvad rahuldamata taotlused ja kiirendada varjupaigataotluste menetlemist;

6.      toetab Frontexi koordineeritava uue tagasisaatmisprogrammi loomist ebaseaduslike rändajate kiireks tagasisaatmiseks piiriäärsetest liikmesriikidest; kutsub komisjoni üles esitama nimetatud ettepaneku võimalikult kiiresti; rõhutab vajadust soodustada vabatahtlikku naasmispoliitikat, tagades samal ajal kõikide olemasolevate õiguste kaitse ELi ja rahvusvahelise õiguse kohaselt, ning rõhutab sellega seoses, kui oluline on pidada läbirääkimisi toimivate tagasivõtulepingute üle kolmandate riikidega;

7.      nõuab täisleppimatuspoliitika rakendamist inimkaubanduse vastu ning kutsub liikmesriike üles tegema tihedat koostööd Europoli, Frontexi, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ja Eurojustiga, et võidelda kõnealuste kuritegelike võrgustikega, selgitades välja nende töömeetodid ja tarnekanalid, takistades neid lahkumast ning julgustades nii ELi kui ka kolmandaid riike kehtestama kõige karmimaid kriminaalkaristusi;

8.      rõhutab, et lähtepiirkondades asuvad kolmandad riigid peaksid patrullima oma territoriaalvetes, et pidada kinni ebaseaduslikud laevad, ning palub kolmandatel riikidel järgida rahvusvahelist õigust seoses merehädaliste päästmisega ning tagada pagulaste kaitse ja nende põhiõiguste austamine; palub rahvusvaheliste pingutuste suurendamist, et inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate kasutatavad laevad leitaks ja hävitataks süstemaatiliselt ning täielikus kooskõlas rahvusvahelise õigusega;

9.      nõuab ELi ja liikmesriikide poliitikameetmete paremat koordineerimist inimkaubanduse ohvrite lähteriikides kohaliku politsei koolitamisel, et tuvastada ja peatada kuritegelikud rühmitused ja isikud, ning kohalike teabeteenistuste töö tõhustamist, et suurendada teadlikkust inimkaubandusega seotud võimalikest ohtudest;

10.    kinnitab veel kord oma toetust kõikidele ÜRO juhitavatele pingutustele ja diplomaatilisele tööle, mille eesmärk on riigivõimu taastamine Liibüas, ning samuti oma valmidust suurendada pingutusi konfliktide ja ebastabiilsuse lahendamiseks Liibüas ja Süürias; rõhutab, et piirkondliku stabiilsuse loomine konfliktipiirkondades on isikute edasise ümberasustamise vähendamiseks võtmetähtsusega;

11.    nõuab ELi koostöö tugevdamist partnerriikidega Lähis-Idas ja Aafrikas, et edendada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi ning anda abi põgenikelaagritele piirkonnas; nõuab sellega seoses koostöö suurendamist piirkonna riikidega Araabia Liiga ja Aafrika Liidu raames, et ümberasustatud isikuid hallata, neid ümber asustada ja anda neile varjupaik;

12.    rõhutab, et praegune rändekriis on ülemaailmne humanitaarkriis, mistõttu ei ole ELil võimalik seda üksi lahendada, ning kutsub rahvusvahelist üldsust üles tegema koostööd, et leida lahendusi ja pakkuda abi;

13.    kordab vajadust poliitika ja meetmete järele, mis põhineksid ühisel usaldusel, kohustuste täitmisel ja solidaarsusel nii liikmesriikides, kes võtavad vastu varjupaigataotlejaid kui ka nendes, kes annavad varjupaika; rõhutab vajadust leida mõistlik ja jätkusuutlik lahendus praegusele kriisile, mis ei põhineks kohustuslikel siduvatel kvootidel, vaid liikmesriikide poolt korraldatud vabatahtlikul ümberpaigutamisel ja ümberasustamisel, koostööl, teadmiste ja vahendite jagamisel ning selle valdkonna olemasolevate ELi õigusaktide (sh Dublini määruse) korrektsel rakendamisel;

14.    kutsub komisjoni üles kindlustama, et kõik liikmesriigid kohaldaksid ELi õigusakte nõuetekohaselt, et tagada tõhusate, järjepidevate ja inimlike standardite kohaldamine kogu ELis;

15.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika