Päätöslauselmaesitys - B8-0833/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0833/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa

7.9.2015 - (2015/2833(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2015/2833(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0833/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0833/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0833/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa

(2015/2833(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan,

–       ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2015 pidetyn, Välimeren pakolaiskriisiä käsitelleen Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen päätelmät,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että koko unionin tilanne muuttuu jatkuvasti, kun maahanmuuttajien määrä kasvaa huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna, mikä luo uusia alueellisia paineita kaikkialla unionissa;

B.     ottaa huomioon, että yli 2 000 ihmistä on menettänyt henkensä Välimerellä kuluvan vuoden aikana;

C.     toteaa, että salakuljettajat ja ihmiskauppiaat käyttävät hyväkseen laitonta muuttoliikettä ja että niiden verkostot uhkaavat vakavasti siirtolaisten henkeä ja asettavat valtavan haasteen Euroopan unionille; ottaa huomioon, että salakuljettajien verkostot toimivat kolmansien maiden alueilta käsin täysin rankaisematta ja niiden rikollinen toiminta tuottaa arviolta 20 miljardia euroa voittoa vuodessa;

D.     toteaa, että Europolin mukaan järjestäytyneillä rikollisryhmillä, jotka osallistuvat ihmisten salakuljetukseen Välimeren yli unioniin, on suoria yhteyksiä huumeisiin, tuliaseisiin ja terrorismiin;

E.     panee merkille, että alueellinen epävakaus ja konfliktit sekä IS-järjestön nousu naapurimaissa sijaitsevilla konfliktialueilla vaikuttavat maahanmuuttajien tulvaan ja asuinseuduiltaan siirtymään joutuneiden ihmisten virtoihin ja näin ollen myös unioniin pyrkivien ihmisten määrään;

1.      kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita etsimään tuloksellista ratkaisua ja tehostamaan nykyistä yhteistyötä, jotta vältetään uudet ihmishenkien menetykset, estetään salakuljettajien alusten lähdöt, parannetaan turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeutta ja tehokkuutta jäsenvaltioissa ja palautetaan viipymättä lähtömaihin henkilöt, jotka eivät täytä turvapaikan saamiseen oikeuttavia kriteereitä, sekä kotoutetaan turvapaikan saaneet täysin ja avustetaan heitä kattavasti;

2.      kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan Frontexin ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston roolia ja tarjoamaan apua maahanmuuttajia etulinjassa vastaanottaville jäsenvaltioille;

3.      pitää toimivaa ja tehokasta turvapaikkahakemusten käsittelyjärjestelmää olennaisena, jotta voidaan vakauttaa nykytilanne ja tehdä ero taloudellisten muuttajien ja turvapaikkaa tarvitsevien välillä;

4.      kehottaa jäsenvaltioita antamaan käyttöön tarvittavia lisäresursseja ja rahoitustukea muuttoliikettä koskevan unionin järjestelmän nykyisten puutteiden käsittelemiseksi, jotta se toimisi tehokkaasti nykyisten paineiden alaisena ottaen huomioon jäsenvaltioiden yksilölliset tilanteet ja velvollisuudet;

5.      korostaa, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikilta maahanmuuttajilta otetaan sormenjäljet ja ne tallennetaan Eurodac-järjestelmään käsiteltäessä maahanmuuttajien hakemuksia ensimmäisessä jäsenvaltiossa, johon he saapuvat, jotta havaitaan toistuvat hylätyt turvapaikkahakemukset ja nopeutetaan turvapaikkamenettelyjä;

6.      kannattaa Frontexin koordinoiman uuden paluuohjelman käyttöön ottamista, jotta laittomat maahanmuuttajat voidaan palauttaa nopeasti ensimmäisistä saapumisjäsenvaltioista; kehottaa komissiota antamaan sitä koskevan ehdotuksen mahdollisimman pian; korostaa tarvetta edistää vapaaehtoisen paluun toimenpiteitä siten, että samalla taataan kaikkien unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisten nykyisten oikeuksien suojelu, ja pitää tässä yhteydessä tärkeänä neuvotella kolmansien maiden kanssa tehokkaista takaisinottosopimuksista;

7.      vaatii nollatoleranssipolitiikkaa ihmissalakuljetukseen ja kehottaa jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä Europolin, Frontexin, turvapaikka-asioiden tukiviraston ja Eurojustin kanssa salakuljettajien rikollisten verkostojen torjumiseksi määrittämällä niiden toimintatavat ja reitit, estämällä lähdöt ja kannustamalla sekä jäsenvaltioita että kolmansia maita määräämään tiukimpia mahdollisia rikosoikeudellisia seuraamuksia;

8.      korostaa, että lähtöalueella sijaitsevien kolmansien maiden on vartioitava aluevesiään laittomien alusten pysäyttämiseksi, ja kehottaa kolmansia maita noudattamaan ihmishenkien pelastamista merellä koskevaa kansainvälistä oikeutta ja huolehtimaan pakolaisten suojelusta ja kunnioittamaan heidän perusoikeuksiaan; pyytää tehostamaan kansainvälisiä toimia, jotta salakuljettajien käyttämät alukset löydetään ja tuhotaan järjestelmällisesti täysin kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

9.      kehottaa sovittamaan paremmin yhteen ihmisiä salakuljettavien alusten lähtöpaikoilla toimivien paikallisten poliisivoimien kouluttamista koskevat unionin ja jäsenvaltioiden toimet, jotta voidaan tunnistaa ja pysäyttää rikollisryhmät ja yksittäiset rikolliset ja lisätä paikan päällä tiedottamista ihmiskaupan mahdollisista riskeistä;

10.    toistaa kannattavansa kaikkia YK:n johdolla toteutettavia ja diplomaattisia toimia, joiden tavoitteena on palauttaa hallitusvalta Libyaan, ja muistuttaa sitoutuneensa tehostamaan toimia, joilla puututaan Libyan ja Syyrian konflikteihin ja epävakaaseen tilanteeseen; korostaa, että konfliktialueiden vakauttaminen on erittäin tärkeää, jotta ihmisten ei enää tarvitsisi niin suurin joukon siirtyä pois asuinsijoiltaan;

11.    kehottaa tehostamaan unionin ja sen Lähi-idän ja Afrikan kumppanimaiden välistä yhteistyötä, jotta on mahdollista edistää demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia ja auttaa tarjoamaan tukea alueen pakolaisleireille; kehottaa siksi lisäämään yhteistyötä alueen maiden kanssa Arabiliiton ja Afrikan unionin puitteissa, jotta pakkomuuttoa voidaan hallita ja asuinseuduiltaan siirtymään joutuneet ihmiset voidaan sijoittaa uudelleen ja heille voidaan myöntää turvapaikka;

12.    korostaa, että nykyinen maahanmuuttokriisi on maailmanlaajuinen humanitaarinen kriisi eikä unioni siksi voi ratkaista sitä yksin, ja kehottaa kansainvälistä yhteisöä toimimaan yhteistyössä ratkaisujen löytämiseksi ja avun tarjoamiseksi;

13.    toteaa jälleen, että tarvitaan molemminpuoliseen luottamukseen perustuvaa politiikkaa ja toimintaa siten, että sekä turvapaikanhakijoita vastaanottavat jäsenvaltiot että turvapaikkoja myöntävät jäsenvaltiot täyttävät velvollisuutensa ja osoittavat solidaarisuutta; painottaa, että nykyiseen kriisiin tarvitaan järkevä ja kestävä ratkaisu, joka ei perustu pakollisiin sitoviin kiintiöihin vaan vapaaehtoisiin sisäisiin siirtoihin ja vapaaehtoiseen uudelleensijoittamiseen jäsenvaltioiden kesken, yhteistyöhön, asiantuntemuksen ja resurssien jakamiseen ja alan nykyisen unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon, Dublin-asetus mukaan luettuna;

14.    kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että kaikki jäsenvaltiot panevat unionin lainsäädännön asianmukaisesti täytäntöön, jotta varmistetaan vaikuttavien, johdonmukaisten ja inhimillisten normien noudattaminen koko unionissa;

15.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.