Procedūra : 2015/2833(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0833/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0833/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 159kWORD 75k
7.9.2015
PE565.801v01-00
 
B8-0833/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par migrāciju un bēgļiem Eiropā (2015/2833(RSP))


Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par migrāciju un bēgļiem Eiropā (2015/2833(RSP))  
B8‑0833/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–       ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,

–       ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā 1951. gadā pieņemto Ženēvas konvenciju un tās papildprotokolu,

–       ņemot vērā Eiropadomes īpašā samita 2015. gada 22. aprīļa secinājumus par bēgļu krīzi Vidusjūrā,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā situācija ES nepārtraukti mainās un imigrantu skaits salīdzinājumā ar pagājušā gada rādītājiem strauji pieaug, radot jaunus spriedzes centrus ES teritorijā;

B.     tā kā kopš šā gada sākuma Vidusjūrā jau ir miruši vairāk nekā 2 000 cilvēku;

C.     tā kā kontrabandisti un cilvēku kontrabandisti ļaunprātīgi izmanto nelegālo migrāciju un tā kā šie tīkli rada nopietnus draudus migrantu dzīvībām un sagādā liela mēroga problēmas ES; tā kā kontrabandistu tīkli pilnīgi nesodīti darbojas no trešo valstu teritorijām, ar kriminālām darbībām gadā gūstot apmēram EUR 20 miljardu lielu peļņu;

D.     tā kā saskaņā ar Eiropola sniegto informāciju kriminālās grupas, kas veicina cilvēku kontrabandu pāri Vidusjūrai uz ES, ir cieši saistītas ar narkotiku un šaujamieroču tirdzniecību un terorismu;

E.     tā kā reģionālā nestabilitāte, konflikti un ISIS ietekmes pieaugums kaimiņvalstu konfliktu teritorijās izraisa migrantu masveida pieplūdumu un pārvietotu personu plūsmu un līdz ar to ietekmē to cilvēku skaitu, kuri cenšas sasniegt ES,

1.      mudina Eiropas Savienību un dalībvalstis rast efektīvu risinājumu un pastiprināt pašreizējo sadarbību, lai nepieļautu turpmāku dzīvības zaudēšanu un turpmāku cilvēku kontrabandistu organizētu laivu došanos ceļā, padarītu ātrāku un efektīvāku dalībvalstu veikto patvēruma pieteikumu apstrādi, nekavējoties nosūtītu atpakaļ tos patvēruma pieteikumu iesniedzējus, kuri neatbilst attiecīgajiem kritērijiem un pilnībā integrēt tos, kuriem ir piešķirts patvērums, un palīdzēt viņiem;

2.      aicina dalībvalstis stiprināt Frontex un EASO lomu un piedāvāt palīdzību dalībvalstīm, kuras pirmās saskaras ar imigrācijas problēmu;

3.      uzsver, ka efektīva un iedarbīga patvēruma pieteikumu izskatīšanas sistēma ir būtiska, lai stabilizētu pašreizējo situāciju un nošķirtu ekonomiskos migrantus no tiem, kuriem šāds patvērums ir nepieciešams;

4.      aicina dalībvalstis piedāvāt papildu saprātīgus resursus un finansiālo palīdzību, lai novērstu esošās nepilnības ES migrācijas sistēmā nolūkā padarīt to efektīvāku, reaģējot uz pastāvošajiem spiedieniem, un ņemtu vērā dalībvalstu atšķirīgo situāciju un atbildību;

5.      uzsver, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka laikā, kad imigranti tiek reģistrēti pirmajā ES valstī, kurā tie ieradās, tiek noņemti viņu pirkstu nospiedumi un saglabāti EURODAC sistēmā, lai konstatētu atkārtotu pieprasījumu iesniegšanu, ja iepriekšējais pieprasījums ir noraidīts, un paātrinātu patvēruma piešķiršanas procedūras;

6.      atbalsta jaunas atgriešanās programmas izveidi, lai no priekšposteņa dalībvalstīm ātri nosūtītu atpakaļ nelegālus migrantus, šīs darbības koordinējot Frontex; aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk iesniegt šo priekšlikumu; uzsver nepieciešamību veicināt brīvprātīgas atgriešanās politiku, vienlaikus garantējot ES un starptautiskajos tiesību aktos paredzēto tiesību aizsardzību, un šajā sakarībā uzsver, cik svarīgi ir sarunu ceļā ar trešām valstīm panākt efektīvus atpakaļuzņemšanas nolīgumus;

7.      aicina stingri vērsties pret cilvēku kontrabandu un mudina dalībvalstis sadarboties ar Eiropolu, Frontex, ESAO un EUROJUST, lai apkarotu šos kriminālos kontrabandistu tīklus, nosakot tos darbības veidus un maršrutus, novēršot to izmatoto transportlīdzekļu došanos ceļā un mudinot gan ES, gan trešās valstis piespriest visbargākos kriminālsodus;

8.      uzsver nepieciešamību trešām valstīm reģionā, no kura izceļo migranti, patrulēt savos teritoriālajos ūdeņos, lai pārtvertu cilvēku kontrabandistu sūtītus kuģus, un prasa trešām valstīm ievērot starptautiskos tiesību aktus attiecībā uz dzīvības glābšanu jūrā un nodrošināt bēgļu aizsardzību un pamattiesību ievērošanu; aicina pastiprināt starptautiskos centienus, lai, pilnībā ievērojot starptautiskos tiesību aktus, sistemātiski atrastu un iznīcinātu kontrabandistu izmantotos kuģus;

9.      aicina ciešāk saskaņot ES un dalībvalstu politikas virzienus attiecībā uz vietējo policijas spēku apmācību kuģu ar cilvēku kontrabandā iesaistītām personām izceļošanas vietās, lai atklātu kriminālas grupas un personas un apturētu to darbību, kā arī uzlabot informācijas dienestu darbību uz vietas attiecībā uz cilvēku kontrabandas pieaugošajiem riskiem;

10.    atkārtoti pauž atbalstu visiem ANO vadītajiem pūliņiem un diplomātiskajam darbam, lai atjaunotu valdības autoritāti Lībijā, un tās apņēmību pastiprināt centienus konfliktu un nestabilitātes novēršanai Lībijā un Sīrijā; uzsver — lai turpmāk samazinātu personu pārvietošanās apmēru, priekšnoteikums ir reģionālas stabilitātes radīšana konfliktu zonās;

11.    prasa nostiprināt ES sadarbību ar partnervalstīm Tuvajos Austrumos un Āfrikā, lai veicinātu demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesības un palīdzētu sniegt atbalstu šajā reģionā izvietotajām bēgļu nometnēm; šajā sakarībā prasa vairāk sadarboties ar valstīm Arābu valstu līgas un Āfrikas Savienības reģionā, lai pārvaldītu un nometinātu pārvietotas personas un piešķirtu tām patvērumu;

12.    uzsver, ka pašreizējā migrācijas krīze ir globāla humanitārā krīze un tādēļ to nevar atrisināt viena pati ES, un mudina starptautisko sabiedrību kopīgi meklēt risinājumus un piedāvāt palīdzību;

13.    atkārtoti pauž nepieciešamību pēc tādas politikas un rīcības, kas balstītos uz savstarpēju uzticēšanos un atbildību, kā arī solidaritāti gan tajās dalībvalstīs, kuras uzņem patvēruma meklētājus, gan tajās, kuras tiem piešķir patvērumu; uzsver, ka pašreizējai krīzei ir jārod saprātīgs un ilgtspējīgs risinājums, kas balstītos nevis uz obligātām saistošām kvotām, bet uz dalībvalstu brīvprātīgi īstenotu pārvietošanu un pārcelšanu, sadarbību, ekspertu zināšanu un resursu apmaiņu un pareizu šajā jomā spēkā esošo ES tiesību aktu, tostarp Dublinas regulas, īstenošanu,

14.    mudina Komisiju pārliecināties, ka visas dalībvalstis pareizi īsteno ES tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka visā ES tiek īstenoti efektīvi, saskanīgi un humāni standarti;

15.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika