Postup : 2015/2833(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0833/2015

Predkladané texty :

B8-0833/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 141kWORD 73k
7.9.2015
PE565.801v01-00
 
B8-0833/2015

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o migrácii a utečencoch v Európe (2015/2833(RSP))


Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Uznesenie Európskeho parlamentu o migrácii a utečencoch v Európe (2015/2833(RSP))  
B8‑0833/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1951 a na dodatkový protokol k nemu,

–       so zreteľom na závery  osobitného samitu Európskej rady týkajúceho sa utečeneckej krízy v Stredozemnom mori z 22. apríla 2015,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže situácia v celej EÚ sa neustále vyvíja, pričom sa výrazne zvýšil počet migrantov v porovnaní s údajmi v minulom roku a vytvorili sa nové kritické miesta v celej EÚ;

B.     keďže od začiatku tohto roka prišlo v Stredozemnom mori o život viac ako 2 000 ľudí;

C.     keďže prevádzači a obchodníci s ľuďmi zneužívajú neregulárnu migráciu a keďže tieto siete predstavujú vážne ohrozenie životov migrantov a sú pre EÚ obrovskou výzvou; keďže siete prevádzačov pôsobia na území tretích krajín s úplnou beztrestnosťou a podľa odhadov im trestná činnosť každoročne prináša zisk vo výške 20 miliárd EUR;

D.     keďže podľa Europolu organizované zločinecké skupiny, ktoré uľahčujú obchodovanie s jednotlivcami cez Stredozemné more smerom do EÚ, majú priame väzby na drogy, zbrane a terorizmus;

E.     keďže regionálna nestabilita a konflikt a vzostup organizácie ISIS v susedných oblastiach konfliktu majú vplyv na hromadný prílev migrantov a prúdy vysídlených osôb, a teda aj na počet individuálnych pokusov dostať sa do EÚ;

1.      naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby našli účinné riešenie a posilnili existujúcu spoluprácu s cieľom zabrániť ďalším stratám životov, predchádzať ďalším vyplávaniam plavidiel prevádzačov, urýchliť a zefektívniť vybavovanie žiadostí o azyl v členských štátoch, okamžite navracať tých, ktorí nespĺňajú kritériá, a v plnej miere integrovať tých, ktorým bol udelený azyl, a pomáhať im;

2.      vyzýva členské štáty, aby posilnili úlohu Frontexu a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a ponúkli pomoc prijímajúcim členským štátom prvého kontaktu;

3.      zdôrazňuje, že účinný a efektívny systém spracovania žiadostí o azyl je nevyhnutný v záujme stabilizovania súčasnej situácie a rozlišovania medzi ekonomickými migrantmi a tými, ktorí potrebujú azyl;

4.      vyzýva členské štáty, aby poskytli dodatočné, užitočné zdroje a finančnú pomoc na riešenie súčasných nedostatkov migračného systému EÚ s cieľom urobiť ho účinným v súčasných náročných podmienkach, pričom zohľadnia svoju individuálnu situáciu a zodpovednosť;

5.      zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa odoberali odtlačky prstov všetkým migrantom a uchovávali sa v systéme EURODAC, keď sú migranti vybavovaní v krajine EÚ prvého kontaktu, s cieľom identifikovať opakovaných neúspešných žiadateľov a urýchliť konania o azyle;

6.      podporuje vytvorenie nového programu pre urýchlený návrat neregulárnych migrantov z členských štátov prvého kontaktu, a to v koordinácii s Frontexom; vyzýva Komisiu, aby tento návrh predložila čo najskôr; zdôrazňuje, že je potrebné podporovať politiky dobrovoľného návratu a zároveň zabezpečiť ochranu všetkých existujúcich práv podľa práva EÚ a medzinárodného práva, a v tejto súvislosti zdôrazňuje význam uzavretia účinných dohôd o readmisii s tretími krajinami;

7.      žiada politiku nulovej tolerancie v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby úzko spolupracovali s Europolom, Frontexom, EASO a Eurojustom v boji proti týmto zločineckým sieťam prevádzačov prostredníctvom identifikovania toho, ako a kde operujú, zabraňovania ich odchodu a nabádania EÚ aj tretích krajín, aby uplatňovali najprísnejšie trestné sankcie;

8.      zdôrazňuje, že je potrebné, aby tretie krajiny v regióne miesta odchodu hliadkovali vo svojich teritoriálnych vodách s cieľom zadržať plavidlá prevádzačov, a vyzýva tretie krajiny, aby dodržiavali medzinárodné právo s prihliadnutím na záchranu životov na mori a aby zaručili ochranu utečencov a rešpektovanie základných práv; žiada zvýšenie medzinárodného úsilia s cieľom systematicky nachádzať a ničiť plavidlá, ktoré používajú prevádzači, v plnom v súlade s medzinárodným právom;

9.      požaduje užšiu koordináciu politík EÚ a členských štátov v oblasti výcviku miestnych policajných síl v miestach odchodu plavidiel prevádzačov s cieľom identifikovať a zadržať zločinecké skupiny a jednotlivých páchateľov trestných činov a žiada, aby sa zintenzívnila činnosť informačných služieb na mieste týkajúca sa možných rizík obchodovania s ľuďmi;

10.    opätovne potvrdzuje svoju podporu všetkému úsiliu pod vedením OSN a diplomatickej práci smerom k opätovnému nastoleniu vlády v Líbyi, ako aj jej záväzku zintenzívniť úsilie o riešenie konfliktu a nestability v Líbyi a Sýrii; zdôrazňuje, že vytváranie regionálnej stability v konfliktných oblastiach je kľúčom k znižovaniu ďalšieho vysídľovania osôb

11.    požaduje posilnenie spolupráce EÚ s partnerskými krajinami na Blízkom východe a v Afrike s cieľom podporovať demokraciu, zásady právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a pomáhať pri poskytovaní pomoci utečeneckým táborom v regióne; v tejto súvislosti vyzýva na väčšiu spoluprácu s krajinami regiónu v rámci Arabskej ligy a Africkej únie v záujme riadenia, presídľovania a udeľovania azylu vysídleným osobám;

12.    zdôrazňuje, že súčasná migračná kríza je globálnou humanitárnou krízou, a preto ju nedokáže vyriešiť EÚ sama, a naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby spolupracovalo na hľadaní riešení a poskytovaní pomoci;

13.    opakuje, že je potrebné, aby boli politiky a opatrenia založené na vzájomnej dôvere, plnení povinností a solidarite, pokiaľ ide o tie členské štáty, ktoré prijímajú žiadateľov o azyl, a tie, ktoré azyl udeľujú; zdôrazňuje potrebu rozumného a udržateľného riešenia súčasnej krízy, ktoré nie je založené na povinných záväzných kvótach, ale na dobrovoľnom premiestňovaní a presídľovaní členskými štátmi, spolupráci, výmene znalostí a zdrojov a správnom vykonávaní existujúcich právnych predpisov EÚ v tejto oblasti vrátane dublinského nariadenia;

14.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky členské štáty riadne vykonávajú právne predpisy EÚ s cieľom zaručiť uplatňovanie účinných, jednotných a humánnych noriem v celej EÚ;

15.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia