Predlog resolucije - B8-0833/2015Predlog resolucije
B8-0833/2015

  PREDLOG RESOLUCIJE o migracijah in beguncih v Evropi

  7.9.2015 - (2015/2833(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR

  Postopek : 2015/2833(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0833/2015
  Predložena besedila :
  B8-0833/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8‑0833/2015

  Resolucija Evropskega parlamenta o migracijah in beguncih v Evropi

  (2015/2833(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

  –       ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

  –       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

  –       ob upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1951 in njenih dodatnih protokolov,

  –       ob upoštevanju sklepov izrednega zasedanja Evropskega sveta o begunski krizi v Sredozemlju z dne 22. aprila 2015,

  –       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.     ker se razmere v EU nenehno spreminjajo, število priseljencev pa se močno povečuje v primerjavi s prejšnjim letom in ustvarja nov pritisk po vsej EU;

  B.     ker je od začetka tega leta v Sredozemskem morju umrlo več kot 2000 ljudi;

  C.     ker se tihotapci in trgovci z ljudmi okoriščajo z nezakonitim priseljevanjem in ker so te mreže resna nevarnost za življenja migrantov in zelo velik izziv za EU; ker tihotapska omrežja popolnoma nekaznovano delujejo iz ozemelj tretjih držav in s svojimi kriminalnimi dejavnostmi ustvarijo približno 20 milijard EUR dobička letno;

  D.     ker so po navedbah EUROPOLA organizirane kriminalne skupine, ki omogočajo trgovanje s posamezniki prek Sredozemskega morja v EU, neposredno povezane z drogami, orožjem in terorizmom;

  E.     ker regionalna nestabilnost in konflikti ter vzpon Islamske države na sosednjih konfliktnih območjih vplivajo na množični prihod migrantov in tokove razseljenih oseb ter posledično na število oseb, ki poskušajo priti v EU;

  1.      poziva Evropsko unijo in države članice, naj poiščejo učinkovito rešitev in okrepijo obstoječe sodelovanje, da bi preprečili nove smrtne žrtve, nadaljnje odhode tihotapskih plovil, izboljšali hitrost in učinkovitost, s katero države članice obravnavajo prosilce za azil, ter naj brez odlašanja vrnejo tiste, ki ne izpolnjujejo meril, ter v celoti vključijo tiste, ki jim je bil podeljen azil, in jim zagotovijo pomoč;

  2.      poziva države članice, naj okrepijo vlogo agencije Frontex in Evropskega azilnega podpornega urada ter ponudijo pomoč najbolj obremenjenim državam članicam prejemnicam;

  3.      poudarja, da je učinkovit in uspešen sistem za obravnavo prošenj za azil bistvenega pomena za stabilizacijo trenutnih razmer in razlikovanje med ekonomskimi migranti ter osebami, ki potrebujejo azil;

  4.      poziva države članice, naj ponudijo dodatne in ustrezne vire ter finančno pomoč za odpravljanje sedanjih pomanjkljivosti sistema EU za priseljevanje, da bi zagotovili njegovo učinkovitost pod trenutnimi pritiski, ob upoštevanju razmer in odgovornosti vsake posamezne države;

  5.      poudarja, da bi morale države članice zagotoviti, da se prstni odtisi vseh migrantov odvzamejo in shranijo v sistemu EURODAC ob obravnavi migrantov v prvi državi EU, v katero so prispeli, da bi tako odkrili ponavljajoče se nerešene prošnje za zaščito in pospešili azilne postopke;

  6.      podpira vzpostavitev novega programa za hitro vračanje nezakonitih migrantov iz najbolj obremenjenih držav članic, ki ga bo usklajeval FRONTEX; poziva Komisijo, naj ta predlog čim prej predstavi; poudarja, da je treba spodbujati politike prostovoljnega vračanja, obenem pa zagotoviti zaščito vseh obstoječih pravic v skladu s pravom EU in mednarodnim pravom ter v zvezi s tem poudarja pomen pogajanj s tretjimi državami za učinkovite sporazume o ponovnem sprejemu;

  7.      poziva k politiki nične strpnosti pri trgovini z ljudmi ter poziva države članice, naj se v tesnem sodelovanju z Europolom, Frontexom, Evropskim azilnim podpornim uradom in Eurojustom borijo proti tem kriminalnim omrežjem tihotapcev, s tem da opredelijo njihov način delovanja in njihove poti, preprečijo njihov odhod ter spodbujajo EU in tretje države k uporabi najstrožjih kazni;

  8.      poudarja, da morajo tretje države na območju vkrcavanja nadzirati lastne ozemeljske vode, da bi prestregle tihotapska plovila, ter poziva tretje države, naj spoštujejo mednarodno pravo glede reševanja življenj na morju in zagotovijo zaščito beguncev in spoštovanje temeljnih pravic; poziva k okrepitvi mednarodnih prizadevanj za sistematično iskanje in uničenje plovil, ki jih uporabljajo tihotapci, ob popolnem spoštovanju mednarodnega prava;

  9.      poziva k tesnejšemu usklajevanju politik EU in držav članic v zvezi z usposabljanjem lokalnih policijskih enot na točkah, od koder prihajajo plovila z žrtvami trgovine z ljudmi, da bi identificirali in ustavili kriminalne združbe in posameznike ter izboljšali informacijske storitve na terenu v zvezi s potencialnimi tveganji trgovine z ljudmi;

  10.    ponavlja svojo podporo vsem prizadevanjem pod vodstvom ZN in prizadevanjem za ponovno vzpostavitev vlade v Libiji ter svojo zavezanost k pospešitvi prizadevanj za reševanje konfliktov in nestabilnosti v Libiji in Siriji; poudarja, da je vzpostavitev regionalne stabilnosti na konfliktnih območjih ključnega pomena za nadaljnje zmanjšanje razseljevanja oseb;

  11.    poziva h krepitvi sodelovanja EU s partnerskimi državami na Bližnjem vzhodu in v Afriki z namenom spodbujanja demokracije, pravne države in človekovih pravic ter prispevanja k zagotavljanju pomoči za begunska taborišča na tem območju; v zvezi s tem poziva k večjemu sodelovanju z državami na tem območju v okviru Arabske lige in Afriške unije, da bi razseljene osebe usmerili, preselili ter jim podelili azil;

  12.    poudarja, da je trenutna kriza migrantov svetovna humanitarna kriza in je zato EU ne more sama rešiti ter poziva mednarodno skupnost, naj sodeluje pri iskanju rešitev in zagotavljanju pomoči;

  13.    ponovno poudarja, da morajo politike in ukrepi temeljiti na medsebojnem zaupanju, izpolnjevanju odgovornosti in solidarnosti tako na ravni držav članic, ki sprejemajo prosilce za azil, kot tistih, ki ga podeljujejo; poudarja potrebo po bolj premišljeni in trajnostni rešitvi za sedanjo krizo, ki ne temelji na obveznih zavezujočih kvotah, ampak na tem, da države članice prostovoljno premeščajo in preseljujejo ljudi, na sodelovanju, izmenjavi strokovnega znanja in virov ter pravilnemu izvajanju obstoječe zakonodaje EU na tem področju, vključno z dublinsko uredbo;

  14.    poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vse države članice pravilno izvajale zakonodajo EU, da bi zagotovili spoštovanje učinkovitih, skladnih in humanih standardov po vsej EU;

  15.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom državam članicam.