Förslag till resolution - B8-0833/2015Förslag till resolution
B8-0833/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om migration och flyktingar i Europa

7.9.2015 - (2015/2833(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel för ECR-gruppen

Förfarande : 2015/2833(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0833/2015
Ingivna texter :
B8-0833/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0833/2015

Europaparlamentets resolution om migration och flyktingar i Europa

(2015/2833(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av Genèvekonventionen från 1951 och tilläggsprotokollet till denna,

–       med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets särskilda toppmöte om flyktingkrisen i Medelhavet den 22 april 2015,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Situationen i hela EU utvecklas ständigt och antalet migranter har ökat avsevärt jämfört med siffrorna från förra året, vilket leder till nya tryckpunkter runt om i EU.

B.     Över 2 000 människor har mist livet i Medelhavet sedan årets början.

C.     Människosmugglare och människohandlare utnyttjar den irreguljära migrationen, och deras nätverk utgör en allvarlig fara för migranternas liv och en enorm utmaning för EU. Nätverk av människosmugglare verkar i total straffrihet i tredjeländer, och varje år genererar deras kriminella verksamhet ca 20 miljarder euro i vinst.

D.     Enligt Europol har organiserade kriminella grupper som underlättar arbetet med att frakta människor över Medelhavet till EU direkta kopplingar till narkotika, skjutvapen och terrorism.

E.     Regional instabilitet och regionala konflikter, liksom Isis framväxt i angränsande konfliktområden, påverkar den massiva migrationstillströmningen och strömmarna av fördrivna personer, och därmed antalet personer som försöker ta sig till EU.

1.      Europaparlamentet uppmanar med eftertryck EU och medlemsstaterna att hitta en fungerande lösning och att stärka det befintliga samarbetet för att förhindra att ännu fler människoliv går till spillo, förhindra att ytterligare båtar med människor som betalat till människohandlare avgår, påskynda och effektivisera medlemsstaternas handläggning av asylärenden, utan dröjsmål återsända de personer som inte uppfyller kraven utan dröjsmål, samt fullt ut integrera och hjälpa dem som beviljats asyl.

2.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka rollen för Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) och att erbjuda hjälp till de medlemsstater som är första mottagandeland för migranter.

3.      Europaparlamentet betonar att ett effektivt och ändamålsenligt system för att handlägga asylansökningar är av yttersta vikt för att stabilisera den nuvarande situationen och skilja på dem som är ekonomiska migranter och dem som söker asyl.

4.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bistå med ytterligare meningsfulla resurser och finansiellt stöd i syfte att komma till rätta med dagens brister i EU:s migrationssystem och göra det effektivt under nuvarande påfrestningar, med hänsyn tagen till deras enskilda situation och skyldigheter.

5.      Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna bör säkerställa att samtliga migranters fingeravtryck tas och sparas i Eurodacsystemet när migranterna handläggs i det första EU-land som de kommer till, i syfte att upptäcka ansökningar som fått avslag flera gånger och påskynda asylförfarandena.

6.      Europaparlamentet stöder inrättandet av ett nytt återvändandeprogram för snabbt återsändande av irreguljära migranter från medlemsstater som är första ankomstland, som ska samordnas av Frontex. Kommissionen uppmanas att lägga fram detta förslag så snart som möjligt. Parlamentet betonar behovet av att främja en politik för frivilligt återvändande, samtidigt som man måste garantera att samtliga rättigheter enligt EU-rätten och folkrätten skyddas, och i detta avseende betonar parlamentet vikten av att förhandla fram återtagandeavtal med tredjeländer.

7.      Europaparlamentet efterlyser en nolltoleranspolitik mot människohandel och uppmanar medlemsstaterna att bedriva ett nära samarbete med Europol, Frontex, Easo och Eurojust för att bekämpa dessa kriminella nätverk av människosmugglare genom att kartlägga deras arbetssätt och deras rutter, förhindra deras avfärd och uppmuntra både EU-länder och tredjeländer att tillämpa hårdast möjliga brottspåföljder.

8.      Europaparlamentet betonar att tredjeländer i det område varifrån båtar som transporterar människor som betalat till människohandlare avgår måste patrullera sina egna territorialvatten för att hejda sådana båtar, och uppmanar tredjeländer att respektera folkrätten i fråga om att rädda liv till havs samt att säkerställa skydd för flyktingar och respektera grundläggande rättigheter. Parlamentet efterlyser förstärkta internationella insatser för att systematiskt hitta och förstöra de båtar som används av människosmugglare, i full överensstämmelse med folkrätten.

9.      Europaparlamentet efterlyser en bättre samordning av EU:s och medlemsstaternas politik för utbildning av lokala polisstyrkor på de platser varifrån båtar med människor som betalat till människohandlare avgår i syfte att identifiera och hejda kriminella grupper och personer, och vill se utökade informationsinsatser på plats om människohandelns potentiella risker.

10.    Europaparlamentet upprepar sitt stöd till alla FN-ledda insatser och diplomatiska insatser som görs för att återställa regeringsmakten i Libyen och sitt engagemang för att stärka insatserna för att hantera konflikten och instabiliteten i Libyen och Syrien. Parlamentet betonar att det är ytterst viktigt att skapa regional stabilitet i konfliktområden för att förhindra att fler människor fördrivs.

11.    Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av EU:s samarbete med partnerländer i Mellanöstern och Afrika i syfte att främja demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter och bistå med att tillhandahålla hjälp till flyktingläger i regionen. I detta avseende efterlyser parlamentet större samarbete med de länder i regionen som ingår i Arabförbundet och Afrikanska unionen i syfte att hantera frågan om fördrivna personer, hjälpa dem med vidarebosättning och bevilja dem asyl.

12.    Europaparlamentet betonar att den nuvarande migrantkrisen utgör en global humanitär kris och att den därför inte kan lösas av EU allena, samt manar världssamfundet att arbeta tillsammans för att hitta lösningar och erbjuda hjälp.

13.    Europaparlamentet upprepar att politik och insatser måste bygga på ömsesidigt förtroende, fullgörande av skyldigheter och solidaritet både vad gäller de medlemsstater som tar emot asylsökande och de som beviljar asyl. Parlamentet betonar att det behövs en förnuftig och hållbar lösning på den nuvarande krisen som inte grundar sig på obligatoriska och bindande kvoter, utan på frivillig omplacering och vidarebosättning från medlemsstaternas sida, samarbete, utbyte av sakkunskaper och resurser samt korrekt genomförande av den EU-rätt som finns inom detta område, häribland Dublinförordningen.

14.    Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att se till att alla medlemsstater tillämpar EU:s lagstiftning korrekt i syfte att säkerställa att effektiva, konsekventa och humana standarder tillämpas i hela EU.

15.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.