Procedure : 2015/2833(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0834/2015

Indgivne tekster :

B8-0834/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0317

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 138kWORD 70k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.802v01-00
 
B8-0834/2015

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP))


Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP))  
B8‑0834/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til Genèvekonventionerne fra 1951 og protokollerne dertil,

–       der henviser til rapporten fra Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) af april 2012 om skridt til bedre forvaltning af migrationsstrømme,

–       der henviser til rapporten fra FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder af april 2013 om forvaltningen af EU's eksterne grænser og betydningen heraf for migranters menneskerettigheder,

–       der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2013 om EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien(1),

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om migrationsstrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa(2),

–       der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration(3),

–       der henviser til 10-punktshandlingsplanen om migration fra den fælles samling i Udenrigsrådet og Rådet (indre anliggender) af 20. april 2015,

–       der henviser til konklusionerne fra det Det Europæiske Råd ekstraordinære møde om flygtningekrisen i Middelhavet den 23. april 2015,

–       der henviser til sin beslutning af 30. april 2015 om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker(4),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 om en europæisk dagsorden for migration (COM(2015)240),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, oplysninger fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) viser, at der var 123 294 ansøgninger om international beskyttelse i juli 2015 i EU-landene samt Norge og Schweiz, hvorved antallet for første gang oversteg 100 000 og samlet repræsenterede en stigning på 28 % i forhold til juni 2015(5);

B.     der henviser til, at der i juli 2015 var en stigning på 59 % i ansøgninger om international beskyttelse fra syrere i forhold til måneden før, mens antallet af ansøgninger fra afghanere steg med 44 % fra juni til juli 2015 og antallet af ansøgninger fra albanere med 33 %;

C.     der henviser til, at sommeren 2015 har vist, at migration ikke er et midlertidigt fænomen, og at udviklingstendenserne i verden, der har medført en kraftig stigning i antallet af flygtninge, ser ud til at fortsætte som følge af konflikter i Mellemøsten og i Afrika syd for Sahara samt klimaforandringerne;

D.     der henviser til, at de fleste flygtninge ifølge Frontex' statistikker flygter fra konflikter eller forfølgelse i Syrien, Eritrea, Afghanistan og Irak; der henviser til, at mere end to tredjedele af dem har ret til asyl og subsidiær beskyttelse;

E.     der henviser til, at forskning fra Den Internationale Migrationsorganisation (IOM) viser, at Europa er verdens farligste mål for "ulovlige" indvandrere, hvilket igen understreger nødvendigheden af at gøre alt for at redde de livstruede menneskers liv og opfylde de internationale forpligtelser;

F.     der henviser til, at mennesker i henhold til Genève-konventionen fra 1955 kan søge asyl i en anden stat uanset oprindelsesland på betingelse af, at de har en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en bestemt samfundsgruppe eller politisk overbevisning;

G.     der henviser til, at det på Det Europæiske Råds møde den 25. og 26. juni 2015 ikke lykkedes stats- og regeringscheferne at nå til enighed om bindende fordelings- og bosættelsesordninger for flygtninge;

H.     der henviser til, at en række hændelser med flygtninge i en række medlemsstater i sommeren 2015 har sat fokus på den manglende koordinering og konsekvens mellem medlemsstaterne; der henviser til, at den manglende samordning og "hovsaløsninger" har ført til kaos og en forværring af en allerede kritisk situation;

I.      der henviser til, at denne beslutning er en reaktion på den store stigning i antallet af mennesker, som søger om international beskyttelse i medlemsstaterne, der kunne konstateres i sommeren 2015; der henviser til, at den strategiske betænkning om en holistisk tilgang fra Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender vil behandle alle aspekter af EU's asyl- og migrationspolitik;

1.      giver udtryk for dyb beklagelse og sorg over de gentagne tragiske tab af menneskeliv blandt folk, som søger asyl i EU; opfordrer EU og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at forhindre yderligere tab af menneskeliv;

2.      bekræfter sin beslutning af 30. april 2015 om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker, opfordrer Rådet og Kommissionen til at anvende denne beslutning sammen med arbejdet med den strategiske betænkning om en holistisk tilgang fra Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender som grundlag for en omfattende og samlet løsning, som tager fat om både økonomisk migration og asylpolitik;

3.      bekræfter, at det er nødvendigt, at EU baserer sin reaktion på de seneste tragedier i Middelhavet på solidaritet og retfærdig ansvarsdeling, som det fremgår af artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og at der anlægges en samlet EU-tilgang;

4.      beklager visse medlemsstaters adfærd over for grupper af asylansøgere og Det Europæiske Råds manglende evne til at gennemføre det initiativ, som Kommissionen allerede havde lanceret, og som tilstræbte etablering af en troværdig bindende solidaritetsmekanisme for alle EU-medlemsstaterne, der ville indebære en lovpligtig genbosættelsesordning sammen med hasteflytninger;

5.      giver udtryk for sin anerkendelse af de borgere, som har slået sig sammen om at byde velkommen til og hjælpe mennesker, som søger om international beskyttelse i EU;

6.      henviser til anvendelen af rådsbeslutninger til vedtagelse af hasteflytningsordninger for mennesker, der har behov for international beskyttelse;

7.      gentager sin opfordring til Kommissionen til at ændre den gældende Dublin-forordning. så den kommer til at omfatte bindende fordelingsordning for asylansøgere mellem de 28 medlemsstater med en fast fordelingsnøgle, som bygger på både kvantitative og kvalitative kriterier og tager hensyn til udsigterne til at blive integreret;

8.      minder om, at retten til at ansøge om asyl er en grundlæggende menneskeret, som er garanteret af folkeretten og en pligt for alle medlemsstaterne; giver udtryk for bekymring over Kommissionens og medlemsstaternes forslag om at definere visse tredjelande som sikre, da det muligvis vil kunne forhindre borgere fra disse tredjelande i at ansøge om asyl;

9.      opfordrer til, at der hurtigt etableres lovlige og sikre ruter til EU for asylansøgere gennem foranstaltninger som f.eks. udstedelse af humanitære visa ved EU's ambassader og konsulater i tredjelande og storstilede flytningsordninger; opfordrer Kommissionen til at overveje en ændring af Rådets direktiv 2001/51/EF for at gøre det nemmere for asylansøgere at rejse sikkert til EU;

10.    minder om, at migration er et verdensomspændende og kompliceret fænomen, der også kræver en langsigtet tilgang, som tager fat om de grundlæggende årsager som f.eks. fattigdom, ulighed, uretfærdighed og væbnede konflikter; understreger, at det er nødvendigt med en samlet EU-tilgang, der styrker sammenhængen i de interne og eksterne politikker og navnlig i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, udviklingspolitikken og migrationspolitikken

11.    opfordrer indtrængende Rådet og medlemsstaterne til at handle for at sætte gang i udviklingen af en omfattende og samlet løsning; minder om, at formålet med denne beslutning er at få gennemført initiativer, som Kommissionen allerede har bekendtgjort, og som tilsigter at øge solidariteten og ansvarsdelingen mellem medlemsstaterne;

12.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0414.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0448.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0105.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA (2015)0176.

(5)

EASO "Latest Asylum trends", juli 2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik