Πρόταση ψηφίσματος - B8-0834/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0834/2015

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη

  7.9.2015 - (2015/2833(RSP))

  εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0832/2015

  Διαδικασία : 2015/2833(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0834/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0834/2015
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0834/2015

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη

  (2015/2833(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

  –       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

  –       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) του Απριλίου 2012 σχετικά με τη λήψη μέτρων για καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, του Απριλίου 2013, σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών,

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία[1],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα[2],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση[3],

  –       έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης δέκα σημείων για τη μετανάστευση, που ενέκρινε το κοινό Συμβούλιο εξωτερικών και εσωτερικών υποθέσεων στις 20 Απριλίου 2015,

  –       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την κρίση προσφύγων στη Μεσόγειο, της 23ης Απριλίου 2015,

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Απριλίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο[4],

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2015 "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση" COM(2015)240,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΑSO), οι αιτήσεις για διεθνή προστασία έφθασαν, τον Ιούλιο του 2015, στις χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία, τις 123.294, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 100.000 και υπερβαίνοντας κατά 28% εκείνες του Ιουνίου του 2015[5]·

  B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο 2015 σημειώθηκε αύξηση 59% στις αιτήσεις για παροχή διεθνούς προστασίας από σύριους πολίτες, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο αριθμός των αφγανών αιτούντων αυξήθηκε κατά 44% από τον Ιούνιο στον Ιούλιο 2015 και ο αριθμός των αλβανών αιτούντων σημείωσε αύξηση 33%.

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το καλοκαίρι του 2015 έγινε φανερό ότι η μετανάστευση δεν είναι ένα προσωρινό πρόβλημα - οι παγκόσμιες τάσεις που έχουν οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των προσφύγων, κατά τα φαινόμενα, θα συνεχιστούν λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την υποσαχάρια Αφρική, καθώς και την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Frontex το 2015, η πλειοψηφία των προσφύγων στην ΕΕ είναι άνθρωποι που προσπαθούν να ξεφύγουν από συγκρούσεις ή διώξεις στη Συρία, την Ερυθραία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από τα δύο τρίτα των ατόμων αυτών έχουν το δικαίωμα ασύλου ή επικουρικής προστασίας·

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM), η Ευρώπη είναι ο πιο επικίνδυνος προορισμός στον κόσμο για «παράτυπους» μετανάστες[6], τονίζοντας για μία ακόμη φορά την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασωθούν οι ζωές των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και την ανάγκη να τηρηθούν οι διεθνείς υποχρεώσεις προστασίας·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1951, οποιοδήποτε άτομο, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, μπορεί να ζητήσει άσυλο σε κάποια άλλη χώρα, εφόσον έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της συμμετοχής του σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή των πολιτικών του πεποιθήσεων·

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 25-26 στις Βρυξέλλες, οι αρχηγοί των κυβερνήσεων της ΕΕ δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σχετικά με τον καθορισμό δεσμευτικών μηχανισμών μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης των προσφύγων·

  Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα συμβάντα με ομάδες προσφύγων το καλοκαίρι του 2015 σε ορισμένα κράτη μέλη κατέδειξαν την έλλειψη οποιουδήποτε συντονισμού και συνεκτικής δράσης μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συντονισμού και μιας προσέγγισης ad hoc «πυρόσβεσης» έχουν οδηγήσει σε χάος και έχουν επιδεινώσει αυτή την κρίσιμη κατάσταση·

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα αυτό είναι μια απάντηση στη μεγάλη αύξηση των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία στα κράτη μέλη καθ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με μια ολιστική προσέγγιση της μετανάστευσης θα αντιμετωπίσει το θέμα της πολιτικής ασύλου και της μετανάστευσης της ΕΕ με τρόπο συνολικό·

  1.      εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τις επανειλημμένες τραγικές απώλειες ατόμων που ζητούν άσυλο στην ΕΕ· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρεμποδίσουν την περαιτέρω απώλεια ζωής·

  2.      επιβεβαιώνει τη θέση του στο ψήφισμά του, της 30ής Απριλίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το εν λόγω ψήφισμα, και τις μελέτες για τη στρατηγική έκθεση για μια ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως βάση για μια συνολική, σφαιρική λύση τόσο όσον αφορά την πολιτική της οικονομικής μετανάστευσης όσο και την πολιτική παροχής ασύλου·

  3.      επαναλαμβάνει ότι η απόκριση της ΕΕ στα πρόσφατα τραγικά συμβάντα της Μεσογείου θα πρέπει να στηρίζεται στην αλληλεγγύη και τον δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή προσέγγιση·

  4.      εκφράζει τη λύπη του για τις ενέργειες ορισμένων κρατών μελών έναντι των ομάδων των αιτούντων άσυλο και το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέτυχε να εφαρμόσει τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί από την Επιτροπή, με στόχο τη δημιουργία ενός αξιόπιστου, σε επίπεδο ΕΕ δεσμευτικού μηχανισμού αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, που θα περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα επανεγκατάστασης σε συνδυασμό με μετεγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

  5.      επαινεί τις ενέργειες των πολιτών, που έχουν κινητοποιηθεί για να υποδεχθούν και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που ζητούν διεθνή προστασία στην ΕΕ·

  6.      σημειώνει τις αποφάσεις του Συμβουλίου, βάσει των οποίων μπορούν να υιοθετηθούν σχέδια έκτακτης ανάγκης μετεγκατάστασης για όσους έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας·

  7.      καλεί εκ νέου την Επιτροπή να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο κανονισμό του Δουβλίνου με μόνιμη δεσμευτική ποσόστωση κατανομής των αιτούντων άσυλο μεταξύ των 28 κρατών μελών, η οποία θα συνοδεύεται από υποχρεωτική κλείδα κατανομής που θα βασίζεται σε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και θα συνεκτιμά τις προοπτικές ένταξης·

  8.      υπενθυμίζει ότι το άσυλο αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο και από διεθνείς υποχρεώσεις που δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη· εκφράζει την ανησυχία του για τις προτάσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών να καθοριστούν ορισμένες τρίτες χώρες προέλευσης ως ασφαλείς, με στόχο να αποτρέψουν τις ατομικές αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται από τους πολίτες αυτών των τρίτων χωρών·

  9.      ζητεί την επείγουσα δημιουργία νόμιμων και ασφαλών διαδρομών προς την ΕΕ για τους αιτούντες άσυλο μέσω μέτρων όπως η έκδοση ανθρωπιστικών θεωρήσεων σε πρεσβείες της ΕΕ και προξενικά γραφεία σε τρίτες χώρες, και προγραμμάτων μετεγκατάστασης μεγάλης κλίμακας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας 2001/51 / ΕΚ του Συμβουλίου, προκειμένου να διευκολύνεται η ασφαλής διέλευση των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ·

  10.    υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα πολύπλοκο παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο απαιτεί επίσης μακροπρόθεσμη προσέγγιση και αντιμετώπιση του προβλήματος στις ρίζες του, δηλαδή σε αιτίες όπως η φτώχεια, οι ανισότητες, οι αδικίες και οι ένοπλες συγκρούσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ, που θα ενισχύσει τη συνοχή της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής της και, ειδικότερα, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της αναπτυξιακής πολιτικής και της μεταναστευτικής πολιτικής·

  11.    προτρέπει το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν ώστε να δρομολογηθεί μια ολοκληρωμένη, συνολική λύση· υπενθυμίζει ότι ο σκοπός του παρόντος ψηφίσματος είναι η υλοποίηση των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών από τα κράτη μέλη·

  12.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.