Menettely : 2015/2833(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0834/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0834/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0317

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 135kWORD 69k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.802v01-00
 
B8-0834/2015

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa (2015/2833(RSP))


Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa (2015/2833(RSP))  
B8‑0834/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja siihen liitetyn pöytäkirjan,

–       ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen huhtikuussa 2012 julkistaman kertomuksen toimista muuttovirtojen hallinnan parantamiseksi,

–       ottaa huomioon maahanmuuttajien ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan huhtikuussa 2013 julkaistun raportin Euroopan unionin ulkorajojen hallinnasta ja sen vaikutuksista maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin,

–       ottaa huomioon 9. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja jäsenvaltioiden toimista Syyrian konfliktista seuranneen pakolaistulvan hallinnoimiseksi(1),

–       ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla(2),

–       ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen(3),

–       ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2015 pidetyn ulko- ja sisäasiainneuvostojen yhteisen istunnon hyväksymän muuttoliikettä koskevan kymmenkohtaisen toimintasuunnitelman,

–       ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2015 pidetyn, Välimeren pakolaiskriisiä käsitelleen Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen päätelmät,

–       ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikasta(4),

–       ottaa huomioon 13. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Euroopan muuttoliikeagenda” (COM(2015)0240),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston EASO:n mukaan kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä oli EU-maissa sekä Norjassa ja Sveitsissä heinäkuussa 2015 yhteensä 123 294, ja toteaa, että määrä ylitti ensimmäistä kertaa sadantuhannen rajan ja että hakemuksia oli yhteensä 28 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa 2015(5);

B.     ottaa huomioon, että syyrialaisten jättämien kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä kasvoi heinäkuussa 2015 edelliskuukauteen verrattuna 59 prosenttia ja että afganistanilaisten hakijoiden määrä kasvoi 44 prosenttia ja albanialaisten hakijoiden määrä 33 prosenttia kesäkuusta heinäkuuhun 2015;

C.     toteaa kesän 2015 osoittaneen, että muuttoliike ei ole väliaikaista – globaalit suuntaukset, jotka ovat johtaneet pakolaisten määrän äkilliseen kasvuun, vaikuttavat jatkuvan samanlaisina Lähi-idän ja Saharan eteläpuolisen Afrikan konfliktien ja ilmastonmuutoksen voimistumisen vuoksi;

D.     ottaa huomioon, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston Frontexin vuoden 2015 tilastojen mukaan suurin osa EU:ssa olevista pakolaisista on lähtenyt pakoon Syyrian, Eritrean, Afganistanin ja Irakin konflikteja tai vainoa; ottaa huomioon, että yli kahdella kolmasosalla heistä on oikeus turvapaikkaan tai toissijaiseen suojeluun;

E.     ottaa huomioon, että Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) selvitysten mukaan Eurooppa on maailman vaarallisin kohde ”laittomille” muuttajille(6), mikä viittaa jälleen kerran siihen, että on tarpeen tehdä kaikki voitava vaaraan joutuneiden ihmisten henkien pelastamiseksi sekä noudattaa kansainvälistä suojelua koskevia velvoitteita;

F.     ottaa huomioon, että vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen nojalla ihmiset voivat alkuperämaastaan riippumatta hakea turvapaikkaa toisesta maasta, jos heillä on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuiksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta;

G.     ottaa huomioon, että Brysselissä 25.–26. kesäkuuta pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa EU:n hallitusten päämiehet eivät päässeet sopimukseen sitovasta pakolaisten siirto- ja uudelleensijoittamisjärjestelmästä;

H.     ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa kesällä 2015 sattuneet pakolaisryhmiin liittyneet tapahtumat ovat osoittaneet, että jäsenvaltiot eivät koordinoi toimintaansa eivätkä toimi yhtenäisesti; toteaa, että koordinoinnin puute ja ”palonsammutusasenne” ovat johtaneet kaaokseen ja tämän kriittisen tilanteen kärjistymiseen;

I.      toteaa, että tällä päätöslauselmalla reagoidaan kesän 2015 aikana syntyneeseen tilanteeseen, jossa kansainvälistä suojelua jäsenvaltioista hakevien ihmisten määrä on kasvanut huimasti; ottaa huomioon, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan strategiamietintö kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta muuttoliikkeeseen käsittelee EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikkaa kokonaisuudessaan;

1.      on syvästi pahoillaan ja surullinen toistuvista ihmishenkien menetyksistä ihmisten pyrkiessä EU:hun turvapaikan toivossa; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa uusien ihmishenkien menetysten estämiseksi;

2.      toistaa olevansa edelleen samalla kannalla kuin huhtikuussa 2015 viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikasta antamassaan päätöslauselmassa; kehottaa neuvostoa ja komissiota käyttämään kyseistä päätöslauselmaa sekä työtä, jota kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa on tehty strategiamietinnön laatimiseksi kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta muuttoliikkeeseen, perustana haettaessa kokonaisvaltaista, globaalia ratkaisua, jossa käsitellään sekä taloudellisista syistä tapahtuvaa muuttoliikettä että turvapaikkapolitiikkaa;

3.      muistuttaa, että unionin on perustettava nykyisen pakolaistilanteen johdosta toteuttamansa toimet yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteille, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 80 artiklassa määrätään, sekä omaksuttava kokonaisvaltainen eurooppalainen lähestymistapa;

4.      pitää valitettavina eräiden jäsenvaltioiden turvapaikanhakijaryhmiä vastaan toteuttamia toimia ja sitä, että Eurooppa-neuvosto ei pannut täytäntöön komission jo käynnistämiä aloitteita, joiden tarkoituksena on perustaa uskottava, EU:n laajuinen sitova jäsenvaltioiden keskinäinen solidaarisuusmekanismi, joka käsittäisi pakollisen uudelleensijoittamisjärjestelmän sekä hätätilanteissa tehtävät sisäiset siirrot;

5.      antaa tunnustusta niiden kansalaisten toimille, jotka ovat lähteneet liikkeelle ottamaan vastaan ja auttamaan kansainvälistä suojelua EU:sta hakevia ihmisiä;

6.      panee merkille neuvoston päätösten käyttämisen kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden sisäistä siirtoa hätätilanteessa koskevien järjestelmien hyväksymiseksi;

7.      kehottaa uudelleen komissiota muuttamaan nykyistä Dublin-asetusta niin, että siihen sisällytetään pysyvä, sitova järjestelmä turvapaikanhakijoiden jakamiseksi kaikkien 28 jäsenvaltion kesken siten, että jako tehdään kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tietoihin perustuvalla pakollisella järjestelyllä ja kotoutumismahdollisuudet huomioon ottaen;

8.      muistuttaa, että oikeus hakea turvapaikkaa on perusihmisoikeus, joka taataan kansainvälisessä oikeudessa ja kansainvälisissä velvoitteissa, jotka sitovat kaikkia jäsenvaltioita; on huolestunut komission ja jäsenvaltioiden ehdotuksista määritellä tietyt kolmannet maat turvallisiksi alkuperämaiksi, sillä ehdotukset saattaisivat estää kyseisten kolmansien maiden kansalaisia tekemästä turvapaikkahakemuksia;

9.      kehottaa perustamaan turvapaikanhakijoille kiireellisesti laillisia ja turvallisia reittejä EU:n alueelle eri toimenpitein, kuten myöntämällä humanitaarisia viisumeita kolmansissa maissa sijaitsevissa EU-maiden suurlähetystöissä ja konsulaateissa sekä toteuttamalla laajamittaisia siirtojärjestelyjä; kehottaa komissiota harkitsemaan neuvoston direktiivin 2001/51/EY tarkistamista, jotta helpotetaan turvapaikanhakijoiden turvallista siirtymistä EU:n alueelle;

10.    muistuttaa, että muuttoliike on monitahoinen maailmanlaajuinen ilmiö, jota varten on kehitettävä pitkäaikainen toimintatapa, jolla puututaan sen pohjimmaisiin syihin, kuten köyhyyteen, eriarvoisuuteen, epäoikeudenmukaisuuteen ja aseellisiin konflikteihin; korostaa, että EU tarvitsee kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jolla lisätään sen sisä- ja ulkopolitiikan sekä ennen kaikkea sen yhteisen ulko- ja turvallisuus-, kehitys- ja muuttoliikepolitiikan johdonmukaisuutta;

11.    kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita panemaan alulle kokonaisvaltaisen ja globaalin ratkaisun; muistuttaa, että tämän päätöslauselman päämääränä on niiden komission jo ilmoittamien aloitteiden täytäntöönpano, joilla pyritään lisäämään jäsenvaltioiden solidaarisuutta ja vastuunjakoa;

12.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0414.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0448.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0105.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0176.

(5)

EASO Latest Asylum trends, heinäkuu 2015.

(6)

http://missingmigrants.iom.int/en/latest-global-figures

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö