Eljárás : 2015/2833(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0834/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0834/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0317

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 143kWORD 80k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.802v01-00
 
B8-0834/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról (2015/2833(RSP))


Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról (2015/2833(RSP))  
B8‑0834/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–       tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményre,

–       tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel az 1951-es Genfi Egyezményre és annak jegyzőkönyvére,

–       tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012 áprilisi, a migrációs áramlások jobb kezelése érdekében történő fellépésekről szóló jelentésére,

–       tekintettel az ENSZ migránsok emberi jogainak védelméért felelős különleges előadójának 2013. áprilisban közzétett, az Európai Unió külső határigazgatásáról és annak a migránsok emberi jogaira gyakorolt hatásáról szóló jelentésére,

–       tekintettel a szíriai konfliktus keltette menekülthullám problémájának leküzdésére irányuló uniós és tagállami intézkedésekről szóló 2013. október 9-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel 2013. október 23-i állásfoglalására Földközi-tenger térségét érintő migrációs hullámokról, különös tekintettel a Lampedusa közelében történt tragikus eseményekre(2),

–       tekintettel 2014. december 17-i állásfoglalására(3) a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről,

–       tekintettel a 2015. április 20-i közös Kül- és Belügyi Tanács migrációval kapcsolatos tízpontos cselekvési tervére,

–       tekintettel az Európai Tanács a földközi-tengeri térségbeli menekültválságról szóló, 2015. április 23-i rendkívüli csúcstalálkozójára,

–       tekintettel a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbb tragédiákról és az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáiról szóló 2015. április 30-i állásfoglalására(4),

–       tekintettel a Bizottság 2015. május 13-i, „Európai migrációs stratégia” című közleményére (COM(2015)0240),

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) adatai szerint az Európai Unióban, valamint Norvégiában és Svájcban 2015 júliusában benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelmek száma 123 294 volt, első ízben meghaladva a 100 000-et, ami összességében 28%-kal magasabb, mint a 2015 júniusában benyújtott kérelmek száma(5)

B.     mivel 2015 júliusában az ezt megelőző hónaphoz képest 59%-kal nőtt a szíriaiak által benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelmek száma, az afgán kérelmezők száma 2015. június és július között 44%-kal emelkedett, továbbá az albán kérelmezők száma 33%-kal nőtt;

C.     mivel 2015 nyara folyamán beigazolódott, hogy a migráció nem átmeneti probléma, tekintettel arra, hogy a globális tendenciák, amelyek a menekültek számának ugrásszerű növekedéséhez vezettek, a Közel-Keleten és Szubszaharai-Afrikában kialakult konfliktusok és az éghajlatváltozás intenzívebbé válásának következtében minden valószínűség szerint folytatódni fognak;

D.     mivel a Frontex 2015-ös statisztikái szerint az Európai Unióba érkező menekültek többsége a szíriai, eritreai, afganisztáni és iraki konfliktusok vagy üldöztetés elől menekül; mivel több mint kétharmaduk jogosult menedékjogra vagy kiegészítő védelemre;

E.     mivel a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) rámutat, hogy a rendezetlen jogállású migránsok számára Európa a világ legveszélyesebb célterülete(6), ismételten hangsúlyozva, hogy mindent meg kell tenni a veszélyben lévő emberek életének megmentése és a nemzetközi védelemre vonatkozó kötelezettségek betartása érdekében;

F.     mivel az 1951-es Genfi Egyezmény értelmében az emberek származási országuktól függetlenül menedékért folyamodhatnak valamely más államban, amennyiben ezt faji, vallási okok, nemzeti hovatartozásuk, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozásuk, avagy politikai meggyőződésük miatti üldözéstől való megalapozott félelmük indokolja;

G.     mivel az Európai Tanács június 25–26-i brüsszeli ülésén az EU kormányfői nem tudtak megállapodni egy jogilag kötelező érvényű, a menekültek áttelepítésére és letelepítésére irányuló mechanizmusról;

H.     mivel 2015 nyarán menekültek csoportjait érintő, több tagállamban is zajló incidensek rámutattak a tagállamok közti koordináció és a következetes fellépés hiányára; mivel a koordináció hiánya és a pusztán „tűzoltást” célzó hozzáállás káoszhoz vezetett, és a már amúgy is kritikus helyzet rosszabbodását eredményezte;

I.      mivel ez az állásfoglalás válasz a tagállamokban nemzetközi védelemért folyamodók számának 2015 nyarán történt, jelentős megnövekedésére; mivel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság a migráció holisztikus megközelítéséről szóló stratégiai jelentése egészében fogja vizsgálni az EU menekültügyi és migrációs politikáját;

1.      mélységes szomorúságának és sajnálatának ad hangot az Európai Unióban menedéket kereső emberek életét követelő, ismétlődő tragédiák miatt; sürgeti az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a további halálesetek megakadályozása érdekében;

2.      ismételten támogatja a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbb tragédiákról és az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáiról szóló, 2015. áprilisi állásfoglalását, sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy használja fel ezt az állásfoglalást az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak a migráció holisztikus megközelítéséről szóló stratégiai jelentéssel kapcsolatban végzett munkájával együtt egy a mind a gazdasági migrációval, mind a menekültügyi politikával kapcsolatos átfogó, globális megoldás megalapozása céljából;

3.      ismételten hangsúlyozza, hogy az EU-nak a jelenlegi menekültügyi helyzetre adott válaszát az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 80. cikkének megfelelően a szolidaritásra és a felelősség igazságos elosztására kell alapoznia, és átfogó európai megközelítést kell alkalmaznia;

4.      sajnálatát fejezi ki az egyes tagállamok menedékkérők csoportjaival szemben hozott intézkedései, valamint amiatt, hogy az Európai Tanács nem hajtotta végre a Bizottság által már elindított azon kezdeményezéseket, amelyek célja egy hiteles, az Európai Unióban mindenütt alkalmazandó, jogilag kötelező erejű, tagállamok közti szolidaritási mechanizmus létrehozása, amely egy kötelező letelepítési rendszer mellett sürgősségi áttelepülési rendszert is magában foglalna;

5.      üdvözli a polgárok fellépését, akik mozgósították magukat, hogy fogadják és segítsék az Európai Unióban nemzetközi védelemért folyamodó embereket;

6.      tudomásul veszi a tanácsi határozatok igénybevételét a nemzetközi védelemre szorulókra vonatkozó sürgősségi áthelyezési rendszerek elfogadására;

7.      ismételten felhívja a Bizottságot, hogy módosítsa a létező Dublini Rendeletet olyan módon, hogy az magába foglaljon egy a menedékkérőket a 28 tagállam között elosztó, állandó, kötelező rendszert, amely egy mind minőségi, mind mennyiségi adatokon alapuló kötelező elosztási kulcs alapján működne, figyelembe véve az integráció kilátási lehetőségeit is;

8.      emlékeztet arra, hogy a menedékjog kérelmezéséhez való jog nemzetközi jogszabályok és kötelezettségek által szavatolt alapvető emberi jog, amelynek érvényre juttatása minden tagállam számára kötelező; aggodalmának ad hangot azon bizottsági és tagállami javaslatok kapcsán, amelyek bizonyos harmadik származási országokat biztonságosnak nyilvánítanának, ami megakadályozhatná, hogy a szóban forgó harmadik országok polgárai menedékjog iránti kérelmet nyújtsanak be;

9.      kéri az Unióba irányuló legális és biztonságos útvonalak sürgős létrehozását a menedékkérők számára, olyan intézkedések révén, mint humanitárius vízumok kiadása az uniós nagykövetségeken és a harmadik országokban található konzuli hivatalokban, valamint felszólít nagyszabású áthelyezési rendszerek létrehozására; felszólítja a Bizottságot, hogy mérlegelje a 2001/51/EK tanácsi irányelv felülvizsgálatát a menedékkérők az EU-ba történő biztonságos eljutásának megkönnyítése érdekében;

10.    emlékeztet arra, hogy a migráció globális és összetett jelenség, amely olyan, hosszú távú megközelítést is igényel, amely a kiváltó okokkal foglalkozik, így a szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, az igazságtalansággal és a fegyveres konfliktusokkal; hangsúlyozza, hogy átfogó uniós megközelítésre, az uniós belső és külső politikák, különösen pedig a közös kül- és biztonságpolitika, a fejlesztési és a migrációs politika koherenciájának megerősítésére van szükség;

11.    sürgeti a Tanácsot és a tagállamokat, hogy lépjenek fel egy átfogó, globális megoldás megvalósítása érdekében; emlékeztet arra, hogy ennek az állásfoglalásnak a célja a Bizottság által már bejelentett, olyan kezdeményezések végrehajtása, amelyek a tagállamok általi szolidaritás és a felelősségmegosztás fokozását célozzák;

12.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0414.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0448.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0105.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0176.

(5)

EASO Legutóbbi menekültügyi tendenciák, 2015. július

(6)

http://missingmigrants.iom.int/en/latest-global-figures

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat