Förslag till resolution - B8-0834/2015Förslag till resolution
B8-0834/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om migration och flyktingar i Europa

7.9.2015 - (2015/2833(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0832/2015

Förfarande : 2015/2833(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0834/2015
Ingivna texter :
B8-0834/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0834/2015

Europaparlamentets resolution om migration och flyktingar i Europa

(2015/2833(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av Genèvekonventionen från 1951 och protokollet till denna,

–       med beaktande av rapporten från Europarådets parlamentariska församling från april 2012 om åtgärder för att bättre hantera migrationsströmmarna,

–       med beaktande av rapporten om förvaltningen av EU:s yttre gränser och dess inverkan på migranters mänskliga rättigheter, som FN:s särskilda rapportör om migranters mänskliga rättigheter offentliggjorde i april 2013,

–       med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2013 om EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera flyktingflödet i samband med konflikten i Syrien[1],

–       med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa[2],

–       med beaktande av sin resolution av den 17 december 2014 om situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU[3],

–       med beaktande av den handlingsplan i tio punkter som togs fram vid utrikesrådets och RIF-rådets gemensamma möte den 20 april 2015,

–       med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets särskilda toppmöte om flyktingkrisen i Medelhavet den 23 april 2015,

–       med beaktande av sin resolution av den 30 april 2015 om de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik[4],

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 maj 2015 En europeisk migrationsagenda (COM(2015)0240),

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Enligt uppgifter från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) uppgick antalet ansökningar om internationellt skydd i EU-länder plus Norge och Schweiz i juli 2015 till 123 294 och översteg därmed för första gången 100 000. Sammanlagt var detta 28 % fler än i juni 2015[5].

B.     I juli 2015 ökade antalet ansökningar om internationellt skydd från syrier med 59 % jämfört med månaden innan, medan antalet afghanska sökande ökade med 44 % under samma tidsperiod och antalet albanska med 33 %.

C.     Sommaren 2015 blev det tydligt att migrationen inte är ett tillfälligt problem – de globala trender som fått flyktingtalen att skjuta i höjden ser ut att fortsätta på grund av konflikter i Mellanöstern och i Afrika söder om Sahara och på grund av tilltagande klimatförändringar.

D.     Enligt statistik från Frontex för 2015 är majoriteten av flyktingarna i EU människor som flyr från konflikt eller förföljelse i Syrien, Eritrea, Afghanistan och Irak. Mer än två tredjedelar av dem har rätt till asyl eller subsidiärt skydd.

E.     Internationella organisationen för migration (IOM) rapporterar att Europa är världens farligaste destination för ”irreguljära” migranter[6], och framhåller än en gång att allt måste göras för att rädda människor i fara och fullgöra internationella skyldigheter om skydd.

F.     Enligt 1951 års Genèvekonvention kan människor söka asyl i en annan stat oavsett vilket deras ursprungsland är, förutsatt att de har en välgrundad fruktan för att bli förföljda på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning.

G.     Vid Europeiska rådet i Bryssel den 25–26 juni lyckades stats- och regeringscheferna inte enas om bindande omplacerings- och vidarebosättningsmekanismer för flyktingar.

H.     Incidenter med flyktinggrupper under sommaren 2015 i ett antal medlemsstater har tydliggjort bristen på samordning och ett enhetligt agerande mellan medlemsstaterna. Den bristande samordningen och en strategi med improviserade ”brandkårsutryckningar” har lett till kaos och förvärrat denna kritiska situation.

I.      Denna resolution är en reaktion på den kraftiga ökningen av antalet människor som sökt internationellt skydd i medlemsstater under sommaren 2015. Det strategiska betänkandet om ett helhetsgrepp på migration från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor kommer att ta upp EU:s asyl- och migrationspolitik i dess helhet.

1.      Europaparlamentet beklagar djupt och uttrycker sin djupa sorg över de återkommande tragiska dödsfallen bland människor som vill ha asyl i EU. Parlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att göra allt de kan för att förhindra ytterligare dödsfall.

2.      Europaparlamentet upprepar sitt stöd till sin resolution från april 2015 om de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik. Parlamentet uppmanar med kraft rådet och kommissionen att använda den resolutionen, tillsammans med arbetet med det strategiska betänkandet om ett helhetsgrepp på migration från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, som en grundval för en övergripande, global lösning som tar upp både ekonomisk migration och asylpolitik.

3.      Europaparlamentet upprepar att EU måste grunda sin reaktion på den nuvarande flyktingsituationen på solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, vilket anges i artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), och att ta ett europeiskt helhetsgrepp.

4.      Europaparlamentet beklagar de åtgärder som vissa medlemsstater vidtagit mot grupper av asylsökande, liksom det faktum att Europeiska rådet inte genomfört de initiativ som kommissionen redan inlett och som syftar till att inrätta en trovärdig, EU-omfattande och bindande mekanism för solidaritet mellan medlemsstaterna, som skulle inbegripa ett obligatoriskt system för vidarebosättning tillsammans med nödomplaceringar.

5.      Europaparlamentet lovordar insatserna av medborgare som mobiliserat sig för att välkomna och hjälpa människor som söker internationellt skydd i EU.

6.      Europaparlamentet noterar användningen av rådsbeslut för att anta system för nödomplaceringar av personer i behov av internationellt skydd.

7.      Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att ändra den befintliga Dublinförordningen så att den inbegriper ett permanent, bindande system för fördelning av asylsökande bland de 28 medlemsstaterna med hjälp av en obligatorisk fördelningsnyckel som bygger på både kvantitativa och kvalitativa uppgifter, samtidigt som hänsyn tas till utsikterna till integration.

8.      Europaparlamentet påminner om att rätten att söka asyl är en grundläggande mänsklig rättighet som garanteras genom internationella lagar och förpliktelser som är bindande för alla medlemsstater. Parlamentet uttrycker oro över förslag från kommissionen och medlemsstater om att vissa ursprungstredjeländer ska betecknas som säkra, vilket kan förhindra individuella asylansökningar från medborgare i de tredjeländerna.

9.      Europaparlamentet begär att det i brådskande ordning upprättas lagliga och säkra vägar till EU för asylsökande genom åtgärder såsom utfärdande av humanitära visum vid EU:s ambassader och konsulat i tredjeländer och storskaliga omplaceringssystem. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga en översyn av rådets direktiv 2001/51/EG för att underlätta en säker resa in i EU för asylsökande.

10.    Europaparlamentet påminner om att migration är en komplex global företeelse som även kräver en långsiktig strategi som tar sig an dess underliggande orsaker, t.ex. fattigdom, ojämlikhet, orättvisa och väpnade konflikter. Parlamentet betonar att EU behöver en helhetssyn som stärker samstämmigheten mellan dess inre och yttre åtgärder och inte minst dess gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingspolitik och migrationspolitik.

11.    Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet och medlemsstaterna att agera för att få till en övergripande, global lösning. Parlamentet påminner om att syftet med denna resolution är att genomföra initiativ som redan tillkännagivits av kommissionen och som syftar till att stärka solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna.

12.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.