Процедура : 2015/2833(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0835/2015

Внесени текстове :

B8-0835/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 173kWORD 106k
7.9.2015
PE565.803v01-00
 
B8-0835/2015

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно миграцията и положението на бежанците (2015/2833(RSP))


Марина Албиол Гусман, Корнелия Ернст, Мартина Андерсън, Малин Бьорк, Костас Хрисогонос, Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Лин Бойлан, Мат Карти, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Таня Гонсалес Пеняс, Такис Хаджигеоргиу, Хосу Хуаристи Абаунс, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Лиа Ни Риада, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Юнус Омаржи, Пабло Иглесиас, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Лидия Сенра Родригес, Неоклис Силикиотис, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Елеонора Форенца от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно миграцията и положението на бежанците (2015/2833(RSP))  
B8‑0835/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

–       като взе предвид своята резолюция от 30 април 2015 г. относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището(1),

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 април 2015 г.,

–       като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията(2),

–       като взе предвид изказването на своя председател по време на неговото посещение в Лампедуза на 2 и 3 октомври 2014 г. за отбелязване на годишнината от трагедията от 3 октомври 2013 г.,

–       като взе предвид докладите на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно посещенията на нейни делегации в Лампедуза през ноември 2011 г., в Йордания през февруари 2013 г. във връзка с бежанците от Сирия, и в България през януари 2014 г. във връзка с положението на лицата, търсещи убежище, и на бежанците, особено тези от Сирия,

–       като взе предвид разискванията на състоялото се на 9 октомври 2013 г. пленарно заседание относно миграционните политики на ЕС в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза,

–       като взе предвид разискванията, проведени от началото на текущия парламентарен мандат в неговата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи: от 22 юли 2014 г. относно изпълнението на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието; от 4 септември относно дейността на Frontex в Средиземноморието и относно Работната група по въпросите на Средиземноморието; и от 24 септември 2014 г. относно Петия годишен доклад на Комисията за имиграцията и предоставянето на убежище (2013 г.) (COM(2014)0288) и относно годишния доклад на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) относно положението в областта на убежището в Европейския съюз (2013 г.),

–       като взе предвид съобщението на Комисията относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието от 4 декември 2013 г. (COM(2013)0869),

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 20 декември 2013 г.,

–       като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 май 2014 г. относно изпълнението на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието (SWD(2014)0173),

–       като взе предвид заключенията, приети от Европейския съвет на заседанието му от 26 и 27 юни 2014 г., в които се определят стратегическите насоки за законодателното и оперативното планиране за следващите години в пространството на свобода, сигурност и правосъдие,

–       като взе предвид политическите насоки за следващата Комисия, представени от председателя Юнкер на пленарното заседание на Парламента на 15 юли 2014 г.,

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 септември 2014 г. относно европейските политики в областта на имиграцията,

–       като взе предвид ангажиментите, поети от члена на Комисията, отговарящ за миграцията, вътрешните работи и гражданството, Димитрис Аврамопулос, по време на изслушването му от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 30 септември 2014 г.,

–       като взе предвид приетите на 10 октомври 2014 г. заключения на Съвета относно предприемането на действия за по-добро управление на миграционните потоци,

–       като взе предвид доклада на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) от април 2012 г., озаглавен „Човешки жертви в Средиземно море: чия е отговорността?“,

–       като взе предвид годишните доклади на специалния докладчик на ООН по човешките права на мигрантите, по-специално публикувания през април 2013 г. доклад относно управлението на външните граници на Европейския съюз и въздействието му върху човешките права на мигрантите, и публикувания през април 2014 г. доклад относно трудовата експлоатация на мигрантите,

–       като взе предвид работата, извършена от НПО и организации на гражданското общество в Средиземноморието, която е пример за невоенни, граждански спасителни операции, основаващи се на правата на човека и солидарността,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че регионалната нестабилност и постоянните конфликти създават безпрецедентна в съвременната история хуманитарна криза с над 60 милиона разселени лица през 2014 г.; припомня, че през 2014 г. всеки ден около 42 500 души са станали бежанци, лица, търсещи убежище, или вътрешно разселени лица, и че тези движения се извършват предимно в развиващите се страни и само 13 % от тях се отнасят до развити страни;

Б.     като има предвид, че повечето държави членки са намалили своето участие в програмите за продоволствена помощ, което води до недостиг на храни в първите страни, приемащи бежанци, особено Йордания и Ливан;

В.     като има предвид, че конфликтите в Сирия и Либия, където държавите членки са въоръжавали и финансирали различни участници, доведоха до драматично нарастване на броя на бежанците, което за пореден път изтъква необходимостта държавите членки да спазват своите международни задължения да приемат бежанци и да ги спасяват в морето;

Г.     като има предвид, че ЕС и неговите държави членки спомагат за формирането на престъпния и опасен бизнес с незаконното превеждане на хора през границата, като изграждат огради и все повече затварят своите външни граници за мигрантите и бежанците, без да предоставят възможности за безопасен и законен достъп до ЕС; като има предвид, че следователно ЕС и неговите държави членки не успяват да дадат подходящ отговор на смъртните случаи в Средиземноморието и на кризата с бежанците в съседните ни региони;

Д.     като има предвид, че по данни на ВКБООН през 2015 г. 2 778 жени, мъже и деца са обявени за загинали или изчезнали в опит да достигнат до сигурно място в Европа; като има предвид, че ЕС, вместо да въведе проактивна операция по търсене и спасяване, увеличи бюджета на Frontex; като има предвид, че организацията „Лекари без граници“ подчерта в декларация от 5 август 2014 г. острата липса на подходящи операции по търсене и спасяване;

Е.     като има предвид, че по данни на ВКБООН от януари до август 2015 г. Гърция е приела 229 460 пристигащи по море и по суша, а от януари до юли 2015 г. пристигналите по море в Италия са 115 500 души; като признава усилията на Гърция да подобри положението на бежанците въпреки липсата на европейска подкрепа, включително финансиране;

Ж.    като има предвид, че на 5 септември 2015 г. Германия и Австрия предоставиха достъп на хиляди бежанци, които бяха възпрепятствани от унгарското правителство да се качат на влакове в Будапеща; като има предвид, че трябва да се отбележи със съжаление, че същите правителства обявиха възстановяването на случайните гранични проверки въпреки хуманитарната ситуация;

З.      като има предвид, че множество граждани и местни органи са разработили инициативи в подкрепа на бежанците в цяла Европа, като отправят призиви за различна политика в областта на миграцията и убежището;

И.     като има предвид, че по данни на Frontex досега през 2015 г. държавите на произход на мнозинството от лицата, търсещи убежище, са Сирия, Афганистан, Еритрея и Ирак;

Й.     като има предвид, че съгласно Женевската конвенция от 1951 г. хората могат да търсят убежище в друга държава, независимо от тяхната страна на произход, ако имат основателни опасения от преследване поради тяхната раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения;

К.     като има предвид, че на последното заседание на Европейския съвет на 25 и 26 юни в Брюксел ръководителите не постигнаха споразумение за достатъчно бройки за механизмите за доброволно преместване или презаселване на търсещите убежище;

Л.     като има предвид, че вместо настоящото вземане на решения за всеки отделен случай е необходимо да се разработи по-дългосрочен подход към проактивни и невоенни операции по търсене и спасяване, независещи от граничния контрол;

М.    като има предвид, че настоящото положение в Гърция, Италия и Унгария изтъква неотложната нужда от спиране на прилагането на Регламента „Дъблин“ и разработване на алтернативи;

1.      отдава почит на мъжете, жените и децата, загинали през годините в опит да достигнат до безопасно място в Европа, и изразява искрените си съболезнования, солидарност и подкрепа за семействата на жертвите; призовава ЕС и неговите държави членки да направят всичко възможно, за да идентифицират телата и изчезналите лица и да информират роднините;

2.      осъжда липсата на солидарност и отговорност на държавите – членки на ЕС, както и нечовешкото и унизително отнасяне, пред което са изправени мигрантите и бежанците на много места в Европа, включително актове на насилие от страна на правоприлагащи органи; поради това призовава за радикална и незабавна промяна в политиките в областта на миграцията и предоставянето на убежище;

3.      изразява най-пълна солидарност с големия брой бежанци и мигранти, бягащи от непрекъснатите конфликти, тежките нарушения на правата на човека, фаталните последици от изменението на климата, бедността и жестоките репресии; припомня, че ЕС и неговите държави членки носят известна отговорност за войната, хаоса, икономическата бедност, глада и смъртта, от които бягат бежанците и имигрантите, не на последно място поради глобалните неолиберални икономически политики, своето колониално минало и настоящите неоколониални политики;

4.      отдава почит на многобройните инициативи на граждани и местни органи в цяла Европа, които оказват подкрепа на бежанците в отсъствието на помощ и лидерство от страна ЕС и правителствата; признава, че тези инициативи показват, че много граждани искат да живеят в Европа на солидарността, където бежанците и мигрантите да са добре дошли; приветства по-специално създаването на мрежа от „бежански градове“ в Испания и насърчава местните органи да последват този пример;

5.      признава необходимостта от подкрепа от страна на ООН; по тази причина призовава ООН да играе важна роля в отговор на бежанската криза, включително чрез приемане на резолюция на Съвета за сигурност за позволяване на бърз и безопасен достъп на лицата, търсещи убежище, до европейска територия;

6.      настоятелно призовава всички държави членки и всички европейски институции да предприемат незабавни действия в отговор на кризисното положение в Средиземноморието въз основа на солидарност и справедливо споделяне на отговорността, съгласно член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и на всеобхватен подход, който да взема под внимание безопасната и законна миграция при пълно зачитане на основните права и ценности; призовава Комисията и Съвета, в случай че не може да се постигне споразумение в тази насока в рамките на Съвета, да се създаде коалиция от държави членки, за да се постигне напредък към по-прогресивна и хуманна политика на ЕС в областта на убежището и миграцията, и отправя призив за отпускане на значително финансиране в тази област като част от такова засилено сътрудничество;

7.      призовава ЕС и държавите членки спешно да организират нова, постоянна гражданска операция по търсене и спасяване в Средиземно море, проектирана в тясно сътрудничество с организации на гражданското общество и отчитаща ценния опит в търсенето и спасяването, като например този на Станцията за помощ на мигранти в открито море (MOAS) и организацията „Лекари без граници“ (MSF);

8.      изразява съжаление относно факта, че Европейският съвет не приложи надежден, задължителен механизъм за солидарност в целия ЕС, който да включва задължителна схема за презаселване, наред със спешните премествания между държавите членки, като същевременно се отчита правото на мигрантите и бежанците на избор на място за живеене; призовава Комисията да предложи за своята постоянна схема за преместване брой места за преместване, който да съответства на настоящите потребности на държавите на първо влизане въз основа на данните за пристигащите по море и по суша досега през 2015 г.;

9.      призовава за незабавно спиране на действието на Регламента „Дъблин“, който не гарантира ефективен достъп до убежище;

10.    призовава Комисията и държавите членки незабавно да задействат Директивата за временна закрила (Директива 2001/55/ЕО) с оглед на настоящия масов приток на бежанци;

11.    подчертава необходимостта от увеличено използване на безопасни и законни начини за достъп и от засилване на предоставянето на хуманитарни визи съгласно Визовия кодекс, като призовава държавите членки да използват повече тези хуманитарни визи или да премахнат изискването за такива визи в случай на пътуване от зона на конфликт;

12.    подчертава, че в допълнение към една силна програма за презаселване държавите членки следва да се споразумеят да предоставят други законни начини за достъп, като например засилено събиране на семейството, схеми за частно спонсориране и гъвкави визови мерки, включително за целите на обучение и работа, както и по здравословни причини;

13.    осъжда решението на Съвета да съсредоточи всички ефективни усилия, включително военните, върху борба, която е не само неуспешна, но и неуместна, тъй като контрабандистите се възползват от липсата на законни маршрути за мигрантите и бежанците; осъжда плана за унищожаване на плавателни съдове по бреговете на Либия и други северноафрикански страни и призовава ЕС и неговите държави членки да сложат край на Военната операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR Med);

14.    призовава държавите членки спешно да създадат подходяща приемна инфраструктура за мигрантите и лицата, търсещи убежище, и да признаят хората, които бягат от продължаващи конфликти, за prima facie бежанци;

15.    изразява съжаление, че много хора, които бягат от ограниченията на правата на човека в нестабилни или нефункциониращи държави, няма да получат бежански статут и ще останат без документи въпреки основателните си опасения от преследване;

16.    осъжда ускоряването и изпълнението на връщанията, планирани от „горещите точки“ въз основа на списък на „безопасни“ страни; изразява загриженост, че това би възпрепятствало подаването на отделни молби за убежище от граждани на и пребиваващи в тези трети държави; изтъква, че подходът, основан на концепцията за „безопасни страни“, уронва правата на човека на лицата, принадлежащи към уязвими групи, като жените, които са жертви на преследване на основата на пола, и ЛГБТИ лицата; осъжда по-конкретно съобщението на председателя Юнкер, че всички държави – кандидатки за членство в ЕС, включително Турция и Балканските страни, следва да се считат за безопасни страни;

17.    осъжда позицията на Комисията прилагането на принудително снемане на пръстови отпечатъци или мерки за задържане да се счита за „най-добра практика“, ако е пропорционално; призовава Комисията да предостави информация за начина, по който тази практика зачита правото на лицата на човешко достойнство, и осъжда прилагането на тази криминализираща практика от страна на държавите членки;

18.    осъжда задържането на мигранти и призовава за премахването на центровете за задържане; подкрепя усилията, полагани в тази насока в някои държави;

19.    призовава за прекратяване на всички споразумения за реадмисия с държави, които не зачитат основните права на човека;

20.    призовава държавите членки да спазват международния принцип на забрана за връщане, не само на думи, но и на дела; припомня, че колективното експулсиране е забранено;

21.    призовава Комисията и държавите членки незабавно да преустановят сътрудничеството с трети държави, чиято политика е за възпрепятстване на мигрантите и бежанците да достигнат до сигурно място в Европа и за засилване на граничния контрол; призовава за прекратяване на преговорите по всички такива споразумения с трети държави, които не гарантират закрилата на бежанците и зачитането на основните права, като например Еритрея, Судан, Сомалия, Етиопия и Египет, всички държави, от които бягат бежанците, както и за преустановяване на процеса от Хартум и процеса от Рабат; също така изисква преустановяването на всякаква финансова помощ за режимите в Египет и Еритрея в контекста на докладите на ООН и НПО относно нарушенията на правата на човека в тези държави;

22.    отхвърля предложенията от страна на държавите членки да се създадат европейски центрове за бежанци или центрове за задържане в трети държави и да се ангажират северноафриканските страни и Турция в европейски операции по търсене и спасяване с цел прехващане на бежанци и връщането им на африканския или турския бряг; във връзка с това призовава Комисията да представи на Парламента оценка на съответствието на тези предложения с международното право, по-специално с Женевската конвенция, както и на всякакви други практически или правни пречки за изпълнението на тези предложения;

23.    припомня, че убежището е основно право на човека, гарантирано от международното право и задължения, които са обвързващи за всички държави членки; затова подчертава, че държавите членки следва в по-голяма степен да се възползват от наличните процедури за разглеждане на искания за спешна закрила чрез по-активно използване на действащата правна рамка, включително обработката на молби за убежище, подадени в техните консулства в трети държави, след пристигането на кандидатите в Европа; припомня, че процентът на приемане на молбите за предоставяне на убежище се различава значително от една държава членка в друга; във връзка с това изразява загриженост относно политиката на задържане и връщане, водена от някои държави членки по отношение на „получилите отказ за предоставяне на убежище“;

24.    призовава ЕС и неговите държави членки, с оглед на драматичното въздействие на предишните военни интервенции по отношение на увеличаването на броя на бежанците, да се въздържат от участие в конфликти в трети държави или от въоръжаване и подкрепа за участие в такива, и да насърчават мира и да отхвърлят насилствената намеса, като основа на тяхната външна политика; призовава по-конкретно ЕС и неговите държави членки да не извършват каквато и да било военна намеса в Сирия или Либия;

25.    припомня, че съгласно целите на хилядолетието за развитие държавите членки са поели ангажимент за финансиране на помощта за развитие до 0,7 % от БВП; изразява съжаление, че почти всички държави членки са се отказали от този ангажимент; осъжда факта, че някои държави членки дори са намалили участието си; в този контекст отправя искане за увеличаване на подкрепата на ЕС за организациите на гражданското общество и местните органи на всички равнища;

26.    осъжда ксенофобските изказвания и отношение на ръководителите на някои държави членки и начина, по който крайно десните сили се възползват от настоящата криза, за да разпространяват своето агресивно послание; осъжда също така факта, че ръководителите на някои държави членки продължават да поддържат объркващото и разединяващо отношение към бежанци, лица, търсещи убежище, и „икономически“ мигранти; осъжда по-специално всички мерки, приети от сегашното унгарско правителство, които нарушават международното право в областта на убежището, включително промените в националното законодателство в областта на убежището, изграждането на нова ограда и насилственото разтоварване на влак, пълен с бежанци, както и неотдавнашните изявления на министър-председателя Виктор Орбан;

27.    изразява подкрепа за значително увеличение на средствата за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за 2016 г.; призовава всички налични средства в този фонд да се разпределят основно за убежището и интеграцията, особено в областите на образованието, заетостта, здравеопазването и жилищното настаняване, с цел насърчаване на равното участие в социалния живот;

28.    призовава Съвета и държавите членки да приложат вече обявените инициативи на Комисията, които имат за цел да се засили солидарността и споделянето на отговорности от страна на държавите членки, включително новото предложение за постоянен механизъм за преместване, с ново съществено увеличение на броя на местата за преместване като първа стъпка в правилната посока, като се има предвид, че комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи — компетентната по тези въпроси комисия — в момента изготвя доклад, в който ще бъдат отразени средносрочните и дългосрочните насоки на Парламента за политиката в областта на миграцията;

29.    призовава за спешно провеждане на европейска среща на високо равнище, на която да бъде разгледана необходимостта от радикална промяна на политиките в областта на миграцията и предоставянето на убежище;

30.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0176.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2014)0105.

Правна информация - Политика за поверителност