Διαδικασία : 2015/2833(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0835/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0835/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 179kWORD 109k
7.9.2015
PE565.803v01-00
 
B8-0835/2015

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (2015/2833(RSP))


Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Τάκης Χατζηγεωργίου, Josu Juaristi Abaunz, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Νεοκλής Συλικιώτης, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Eleonora Forenza εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (2015/2833(RSP))  
B8-0835/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Απριλίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο(1),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(2),

–       έχοντας υπόψη τον λόγο που εκφώνησε ο Πρόεδρός του κατά την επίσκεψή του στη Λαμπεντούζα, στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2014, για την πρώτη επέτειο της τραγωδίας της 3ης Οκτωβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις επισκέψεις των αντιπροσωπειών της στη Λαμπεντούζα, τον Νοέμβριο του 2011, στην Ιορδανία, τον Φεβρουάριο του 2013, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων από τη Συρία, και στη Βουλγαρία, τον Ιανουάριο του 2014, σχετικά με την κατάσταση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, ιδίως από τη Συρία,

–       έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στην ολομέλεια της 9ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα,

–       έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που διεξήχθησαν, από την αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: στις 22 Ιουλίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή της ανακοίνωσης όσον αφορά το έργο της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο, στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις δραστηριότητες του Frontex στη Μεσόγειο και σχετικά με την ειδική ομάδα για τη Μεσόγειο, και στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την 5η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο (2013) (COM(2014)0288), και την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EYYA) σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο (COM(2013)0869),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας για την Μεσόγειο (SWD(2014)0173),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 26 και 27 Ιουνίου 2014, όπου καθόρισε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για τα επόμενα έτη στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης,

–       έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα Επιτροπή, τις οποίες παρουσίασε ο πρόεδρος Juncker στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τις ευρωπαϊκές μεταναστευτικές πολιτικές,

–       έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), του Απριλίου του 2012, με τίτλο «Ζωές που χάθηκαν στη Μεσόγειο Θάλασσα: ποιος ευθύνεται;»,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, και ιδίως του Απριλίου του 2013 σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και του Απριλίου του 2014 σχετικά με την εργασιακή εκμετάλλευση των μεταναστών,

–       έχοντας υπόψη το έργο που επιτελούν οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Μεσόγειο, οι οποίες έχουν δώσει ένα παράδειγμα μη στρατιωτικής επιχείρησης διάσωσης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αλληλεγγύη,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή αστάθεια και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις δημιουργούν μια ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη ιστορία, με πάνω από 60 εκατομμύρια εκτοπισμένα άτομα το 2014· υπενθυμίζει ότι το 2014 περίπου 42.500 άτομα ημερησίως μετατρέπονταν σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, καθώς και ότι οι μετακινήσεις αυτού του είδους πραγματοποιούνται κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, και μόλις σε ποσοστό 13% σε ανεπτυγμένες·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν περιορίσει τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, με αποτέλεσμα την έλλειψη τροφίμων στις χώρες πρώτης υποδοχής προσφύγων, ιδίως την Ιορδανία και τον Λίβανο·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις στη Συρία και τη Λιβύη, όπου διάφορα εμπλεκόμενα μέρη έχουν λάβει οπλισμό και χρηματοδότηση από κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν οδηγήσει σε δραματική αύξηση του αριθμού των προσφύγων, γεγονός που υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων και τη διάσωσή τους στη θάλασσα·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη συμβάλλουν στη ανάπτυξη της εγκληματικής και επικίνδυνης δραστηριότητας της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων, καθώς κατασκευάζουν φράχτες και κλείνουν όλο και περισσότερο τα εξωτερικά τους σύνορα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, χωρίς να παρέχουν δυνατότητες για ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν καταφέρνουν, κατά συνέπεια, να δώσουν κατάλληλη απάντηση στο πρόβλημα των θανάτων στη Μεσόγειο και της προσφυγικής κρίσης στη γειτονιά μας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της UNHCR, 2778 γυναίκες, άνδρες και παιδιά έχουν καταγραφεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη διάρκεια του 2015, κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν σε έναν ασφαλή προορισμό στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, αντί να θέσει σε εφαρμογή μια προορατική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αύξησε τον προϋπολογισμό του Frontex· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε δήλωσή τους στις 5 Αυγούστου 2014, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) υπογράμμιζαν τη σοβαρότατη έλλειψη κατάλληλων επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της UNHCR, η Ελλάδα δέχτηκε 229.460 αφίξεις από ξηράς και θάλασσας μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου του 2015, ενώ η Ιταλία δέχτηκε 115.500 αφίξεις από θάλασσας μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου του 2015· αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για τη βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων παρά την απουσία ευρωπαϊκής στήριξης, μεταξύ άλλων σε επίπεδο χρηματοδότησης·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Σεπτεμβρίου 2015, η Γερμανία και η Αυστρία επέτρεψαν την πρόσβαση σε χιλιάδες πρόσφυγες στους οποίους η ουγγρική κυβέρνηση δεν επέτρεπε να επιβιβαστούν σε αμαξοστοιχίες στη Βουδαπέστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι δυστυχώς οι ίδιες κυβερνήσεις ανακοίνωσαν την επαναφορά των τυχαίων ελέγχων στα σύνορα παρά την ανθρωπιστική κατάσταση·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την Ευρώπη έχουν αναπτυχθεί πολλές πρωτοβουλίες εκ μέρους πολιτών και τοπικών αρχών για τη στήριξη των προσφύγων, με εκκλήσεις για μια διαφορετική πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Frontex, το 2015 οι χώρες καταγωγής με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων άσυλο είναι, μέχρι σήμερα, η Συρία, το Αφγανιστάν, η Ερυθραία και το Ιράκ·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1951, οποιοδήποτε άτομο, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, μπορεί να ζητά άσυλο σε κάποια άλλη χώρα, εφόσον έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της συμμετοχής του σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή των πολιτικών του πεποιθήσεων·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της 25ης και 26ης Ιουνίου στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για επαρκείς αριθμούς όσον αφορά τους μηχανισμούς εθελοντικής μετεγκατάστασης ή επανεγκατάστασης για τους αιτούντες άσυλο·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι αντί να λαμβάνονται αποφάσεις ad hoc, όπως γίνεται σήμερα, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για προορατικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ανεξάρτητα από τους συνοριακούς ελέγχους·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη να ανασταλεί ο κανονισμός του Δουβλίνου και να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις·

1.      αποτίει φόρο τιμής στους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε έναν ασφαλή προορισμό στην Ευρώπη, και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια, την αλληλεγγύη και τη στήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ταυτοποιήσουν τους νεκρούς και τους αγνοούμενους, και να ενημερώσουν τους συγγενείς τους·

2.      καταδικάζει την έλλειψη αλληλεγγύης και ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, και την απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση που υφίστανται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των βίαιων ενεργειών από αρχές επιβολής του νόμου· ζητεί, ως εκ τούτου, τη ριζική και άμεση αλλαγή των πολιτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο·

3.      εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που προσπαθούν να ξεφύγουν από συγκρούσεις χωρίς τέλος, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις μοιραίες συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, τη φτώχεια και τη βάναυση καταστολή· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν ευθύνη για τον πόλεμο, το χάος, την οικονομική εξαθλίωση, την πείνα και τον θάνατο που ωθούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στη φυγή, μεταξύ άλλων λόγω των παγκόσμιων νεοφιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών, του αποικιακού παρελθόντος τους και των σημερινών νεοαποικιακών πολιτικών·

4.      αποτίει φόρο τιμής στις πολυάριθμες λαϊκές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες παρέχουν στήριξη στους πρόσφυγες, ελλείψει στήριξης και ηγεσίας από την ΕΕ και τις κυβερνήσεις· αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές καταδεικνύουν ότι πολλοί πολίτες θέλουν να ζήσουν σε μια Ευρώπη αλληλεγγύης στην οποία θα είναι ευπρόσδεκτοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες· χαιρετίζει ιδίως τη δημιουργία ενός δικτύου «πόλεων προσφύγων» στην Ισπανία, και ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα·

5.      αναγνωρίζει την ανάγκη για στήριξη από τον ΟΗΕ· καλεί, κατά συνέπεια, τον ΟΗΕ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων με την έκδοση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την παροχή ταχείας και ασφαλούς πρόσβασης στην ευρωπαϊκή επικράτεια για τους αιτούντες άσυλο·

6.      καλεί όλα τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναλάβουν άμεση δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης στην περιοχή της Μεσογείου, με βάση την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών, σύμφωνα με το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μια ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη την ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση και τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, αν δεν καταστεί δυνατή η υιοθέτηση ενιαίας θέσης με αυτό το περιεχόμενο στο πλαίσιο του Συμβουλίου, να διαμορφώσουν έναν συνασπισμό κρατών μελών με στόχο την επιδίωξη μιας πιο προοδευτικής και ανθρώπινης πολιτικής της ΕΕ για τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση, και ζητεί να υπάρξει σημαντική χρηματοδότηση στον εν λόγω τομέα στο πλαίσιο μιας τέτοιας ενισχυμένης συνεργασίας·

7.      καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να οργανώσουν επειγόντως μια νέα μόνιμη μη στρατιωτική επιχείρηση θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και λαμβάνοντας υπόψη τις πολύτιμες εμπειρίες έρευνας και διάσωσης, όπως αυτές του υπεράκτιου σταθμού πρώτων βοηθειών για τους μετανάστες (MOAS) και των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ)·

8.      εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει ένα αξιόπιστο, δεσμευτικό μηχανισμό αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ, που θα περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό σύστημα επανεγκατάστασης, καθώς και μετεγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεταξύ κρατών μελών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το δικαίωμα των μεταναστών και των προσφύγων να επιλέγουν τον τόπο διαμονής τους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει, όσον αφορά το μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης, έναν αριθμό τόπων μετεγκατάστασης που θα αρκεί για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των χωρών πρώτης εισόδου, με βάση τον αριθμό αφίξεων από ξηράς και θάλασσας μέχρι στιγμής για το 2015·

9.      ζητεί την άμεση αναστολή του κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος δεν διασφαλίζει την αποτελεσματική πρόσβαση στο άσυλο·

10.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενεργοποιήσουν αμέσως την οδηγία περί προσωρινής προστασίας (οδηγία 2001/55/ΕΚ) υπό το πρίσμα της σημερινής εισροής προσφύγων·

11.    υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη χρήση ασφαλών και νόμιμων οδών, και να ενισχυθεί η παροχή θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους βάσει του κώδικα θεωρήσεων, ζητώντας από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη χρήση των εν λόγω θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους ή να αναστείλουν την απαίτηση θεώρησης αυτού του είδους για άτομα που προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη·

12.    τονίζει ότι, εκτός από ένα ισχυρό πρόγραμμα επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν να παρέχουν και άλλες νομικές οδούς, για παράδειγμα με ενίσχυση της επανένωσης οικογενειών, συστήματα ιδιωτικής χορηγίας και ευέλικτες ρυθμίσεις χορήγησης θεώρησης, μεταξύ άλλων για λόγους σπουδών, εργασίας και υγείας·

13.    καταδικάζει την απόφαση του Συμβουλίου να συγκεντρωθούν όλες οι αποτελεσματικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών προσπαθειών, σε έναν αγώνα που εκτός από ανεπιτυχής είναι και άσκοπος, δεδομένου ότι οι διακινητές εκμεταλλεύονται την έλλειψη νόμιμων οδών για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες· καταδικάζει το σχέδιο καταστροφής σκαφών κατά μήκος των ακτών της Λιβύης και άλλων χωρών της Βόρειας Αφρικής, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος στην επιχείρηση EUNAVFOR Med·

14.    καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν επειγόντως κατάλληλες υποδομές υποδοχής των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, και να αναγνωρίζουν τα άτομα που διαφεύγουν από συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ως πρόσφυγες εκ πρώτης όψεως·

15.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά άτομα που εγκαταλείπουν τη χώρα τους λόγω έλλειψης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ασταθή ή αποτυχημένα κράτη, δεν θα λάβουν καθεστώς πρόσφυγα και θα μείνουν χωρίς επίσημα έγγραφα, παρότι έχουν δικαιολογημένο φόβο δίωξης·

16.    καταδικάζει την επιτάχυνση και την εκτέλεση των προγραμματισμένων επιστροφών από κομβικά σημεία («hotspots») βάσει ενός καταλόγου «ασφαλών χωρών»· εκφράζει την ανησυχία του ότι κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε την υποβολή ατομικών αιτήσεων ασύλου από υπηκόους και κατοίκους των εν λόγω τρίτων χωρών· επισημαίνει ότι η προσέγγιση που βασίζεται στην έννοια των «ασφαλών χωρών» υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα διώξεων λόγω φύλου, καθώς και οι ΛΟΑΔΜ· καταδικάζει ιδιαίτερα την ανακοίνωση του Προέδρου Juncker ότι όλες οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες –συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και των χωρών των Βαλκανίων– θα θεωρούνται ασφαλείς χώρες·

17.    καταδικάζει τη θέση της Επιτροπής ότι η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων μέσω μέτρων εξαναγκασμού ή κράτησης θεωρείται «βέλτιστη πρακτική» αν πραγματοποιείται με αναλογικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτή η πρακτική σέβεται το δικαίωμα ενός ατόμου στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και καταδικάζει την εφαρμογή αυτής της πρακτικής ποινικοποίησης από τα κράτη μέλη·

18.    καταδικάζει την κράτηση μεταναστών και ζητεί να καταργηθούν τα κέντρα κράτησης· υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται προς αυτή την κατεύθυνση σε ορισμένα κράτη μέλη·

19.    ζητεί την αναστολή όλων των συμφωνιών επανεισδοχής με χώρες οι οποίες δεν σέβονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα·

20.    καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με τη διεθνή αρχή της μη επαναπροώθησης, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη· υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η συλλογική απέλαση·

21.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναστείλουν αμέσως τη συνεργασία με τρίτες χώρες οι οποίες έχουν ως πολιτική να εμποδίζουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να φτάσουν σε έναν ασφαλή προορισμό στην Ευρώπη και να εντατικοποιούν τους συνοριακούς ελέγχους· ζητεί να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις για οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του είδους με τρίτες χώρες που δεν εγγυώνται την προστασία των προσφύγων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η Ερυθραία, το Σουδάν, η Σομαλία, η Αιθιοπία και η Αίγυπτος, χώρες από τις οποίες διαφεύγουν πρόσφυγες, και να ανασταλούν οι διαδικασίες του Χαρτούμ και του Ραμπάτ· ζητεί επίσης να ανασταλεί κάθε χρηματοδοτική στήριξη προς τα καθεστώτα της Αιγύπτου και της Ερυθραίας, υπό το πρίσμα των εκθέσεων του ΟΗΕ και ΜΚΟ σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες·

22.    απορρίπτει τις προτάσεις κρατών μελών για τη δημιουργία ευρωπαϊκών κέντρων ασύλου ή κράτησης σε τρίτες χώρες και τη συμμετοχή της Τουρκίας και χωρών της Βόρειας Αφρικής σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με στόχο την αναχαίτιση των προσφύγων και την επιστροφή τους στις αφρικανικές ή τις τουρκικές ακτές· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλει στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση της συμμόρφωσης των εν λόγω προτάσεων προς το διεθνές δίκαιο, ιδίως προς τη Σύμβαση της Γενεύης, και των τυχόν άλλων πρακτικών ή νομικών εμποδίων στην εφαρμογή τους·

23.    υπενθυμίζει ότι το άσυλο αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο και από διεθνείς υποχρεώσεις που δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη· τονίζει, συνεπώς, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν αυξημένη χρήση των υφισταμένων διαδικασιών για τη διαχείριση των επειγουσών αιτήσεων προστασίας, χρησιμοποιώντας περισσότερο το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις αιτήσεις που κατατίθενται σε προξενεία τους σε τρίτες χώρες και υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν ο αιτών φτάσει στην Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το ποσοστό αποδοχής των αιτήσεων ασύλου· εκφράζει την ανησυχία του, εν προκειμένω, όσον αφορά την πολιτική κράτησης και επιστροφής που ακολουθείται από ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τους «αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί»·

24.    καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, υπό το πρίσμα των δραματικών επιπτώσεων των προηγούμενων στρατιωτικών επεμβάσεων όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των προσφύγων, να μη συμμετέχουν σε συγκρούσεις σε τρίτες χώρες και να μην εξοπλίζουν ούτε να στηρίζουν τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και να προάγουν την ειρήνη και να απορρίπτουν τις βίαιες επεμβάσεις ως βάση της εξωτερικής τους πολιτικής· καλεί ειδικότερα την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αποφύγουν οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση στη Συρία ή τη Λιβύη·

25.    υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να παρέχουν χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή βοήθεια, ύψους έως 0,7% του ΑΕΠ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν εγκαταλείψει αυτή τη δέσμευση· καταδικάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν μάλιστα μειώσει τη συμμετοχή τους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχυθεί η στήριξη που παρέχει η ΕΕ στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές σε όλα τα επίπεδα·

26.    καταδικάζει τον ξενοφοβικό λόγο και συμπεριφορά των ηγετών ορισμένων κρατών μελών, καθώς και το γεγονός ότι οι δυνάμεις της ακροδεξιάς χρησιμοποιούν την τρέχουσα κρίση για να διαδώσουν το βίαιο μήνυμά τους· καταδικάζει επίσης το γεγονός ότι οι ηγέτες ορισμένων κρατών μελών εξακολουθούν να τηρούν μια στάση απέναντι στους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους «οικονομικούς» μετανάστες η οποία δημιουργεί σύγχυση και λειτουργεί διχαστικά· καταδικάζει ιδίως κάθε μέτρο της σημερινής κυβέρνησης της Ουγγαρίας το οποίο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο για το άσυλο, μεταξύ άλλων τις τροποποιήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την παροχή ασύλου, την κατασκευή ενός νέου φράκτη και τη βίαιη εκκένωση μιας αμαξοστοιχίας γεμάτης με πρόσφυγες, καθώς και τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού Viktor Orbán·

27.    υποστηρίζει την ουσιαστική αύξηση των πόρων για το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης για το 2016· ζητεί όλοι οι διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου να διατεθούν κυρίως για το άσυλο και την ένταξη, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγειονομικής περίθαλψης και της στέγασης, προκειμένου να προωθηθεί η ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή·

28.    ζητεί από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Επιτροπή για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της νέας πρότασης για έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης, με μια σημαντική περαιτέρω αύξηση του αριθμού των τόπων μετεγκατάστασης ως ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων –η αρμόδια επιτροπή για τα θέματα αυτά– εκπονεί επί του παρόντος έκθεση που θα αντικατοπτρίζει τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κατευθύνσεις πολιτικής του Κοινοβουλίου για τη μετανάστευση·

29.    ζητεί να συγκληθεί επειγόντως ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής προκειμένου να εξεταστεί η ριζική αλλαγή που απαιτείται στις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου·

30.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0176.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0105.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου