Menettely : 2015/2833(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0835/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0835/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 82k
7.9.2015
PE565.803v01-00
 
B8-0835/2015

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


muuttoliikkeestä ja pakolaisten tilanteesta (2015/2833(RSP))


Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma muuttoliikkeestä ja pakolaisten tilanteesta (2015/2833(RSP))  
B8‑0835/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan,

–       ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikasta(1),

–       ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2015 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen(2),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen Lampedusaan 2. ja 3. lokakuuta 2014 tekemänsä vierailun aikana pitämän puheen 3. lokakuuta 2013 tapahtuneen tragedian vuosipäivänä,

–       ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan selonteot sen valtuuskuntien vierailuista Lampedusaan marraskuussa 2011, Jordaniaan helmikuussa 2013 Syyrian pakolaisten tilanteen arvioimiseksi sekä Bulgariaan tammikuussa 2014 erityisesti Syyriasta tulevien turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tilanteen arvioimiseksi,

–       ottaa huomioon täysistunnossa 9. lokakuuta 2013 käydyt keskustelut EU:n muuttoliikepolitiikasta Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla,

–       ottaa huomioon vaalikauden alusta lähtien käydyt keskustelut: 22. heinäkuuta 2014 kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa Välimeren erityistyöryhmän työtä koskevan tiedonannon täytäntöönpanosta, 4. syyskuuta 2014 Frontexin toiminnasta Välimerellä ja Välimeren erityistyöryhmästä sekä 24. syyskuuta 2014 komission viidennestä vuosikertomuksesta muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksistä (2013) (COM(2014)0288) ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston vuosittaisesta selvityksestä turvapaikkatilanteesta Euroopan unionissa (2013);

–       ottaa huomioon 4. joulukuuta 2013 annetun komission tiedonannon Välimeren erityistyöryhmän työstä (COM(2013)0869),

–       ottaa huomioon 20. joulukuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon 22. toukokuuta 2014 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan Välimeren erityistyöryhmän työtä koskevan tiedonannon täytäntöönpanosta (SWD(2014)0173),

–       ottaa huomioon 26. ja 27. kesäkuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa se määritteli lainsäädännön ja toiminnan suunnittelua tulevina vuosina koskevat strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella,

–       ottaa huomioon puheenjohtaja Junckerin parlamentin täysistunnossa 15. heinäkuuta 2014 esittelemät poliittiset suuntaviivat seuraavaa komissiota varten,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. syyskuuta 2014 antaman lausunnon aiheesta eurooppalaiset muuttoliikepolitiikat,

–       ottaa huomioon muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komission jäsenen Dimitris Avramopoulosin kansalaisoikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa 30. syyskuuta 2014 järjestetyssä kuulemisessa antamat sitoumukset,

–       ottaa huomioon 10. lokakuuta 2014 hyväksytyt neuvoston päätelmät ”Toimet muuttovirtojen hallinnan parantamiseksi”,

–       ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen huhtikuussa 2012 julkistaman kertomuksen aiheesta ”Kuka on vastuussa Välimerellä menetetyistä ihmishengistä?”,

–       ottaa huomioon muuttajien ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan vuosittaiset raportit ja erityisesti huhtikuussa 2013 julkaistun raportin EU:n ulkorajojen hallinnasta ja sen vaikutuksista muuttajien ihmisoikeuksiin ja huhtikuussa 2014 julkaistun raportin muuttajien hyväksikäytöstä työelämässä,

–       ottaa huomioon kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden Välimeren alueella tekemän työn, joka toimii esimerkkinä muista kuin sotilaallisista pelastusoperaatioista, jotka perustuvat ihmisoikeuksiin ja yhteisvastuuseen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että alueellinen epävakaus ja pitkittyvät konfliktit ovat saaneet aikaan lähihistorian pahimman humanitaarisen kriisin, jonka vuoksi yli 60 miljoonaa ihmistä oli joutunut siirtymään asuinsijoiltaan vuonna 2014; muistuttaa, että vuoden 2014 jokaisena päivänä noin 42 500 henkeä joutui pakolaisiksi tai turvapaikanhakijoiksi tai joutui siirtymään maan sisäisesti ja että tätä liikehdintää ilmeni lähinnä kehitysmaissa, kun taas kehittyneiden maiden osuus jäi vain 13 prosenttiin;

B.     toteaa, että useimmat jäsenvaltiot ovat vähentäneet osallistumistaan elintarvikeapua koskeviin ohjelmiin, mikä on johtanut elintarvikepulaan pakolaisia ensin vastaanottaneissa maissa, etenkin Jordaniassa ja Libanonissa;

C.     toteaa, että Syyrian ja Libyan konfliktit, joiden eri toimijoita jäsenvaltiot ovat aseistaneet ja rahoittaneet, ovat kasvattaneet pakolaisten määrää jyrkästi, mikä korostaa jälleen kerran, että jäsenvaltioiden on huolehdittava kansainvälisistä velvoitteistaan ja otettava vastaan pakolaisia ja pelastettava heitä merillä;

D.     katsoo, että EU ja sen jäsenvaltiot osallistuvat rikollisen ja vaarallisen ihmissalakuljetuksen tukemiseen rakentamalla aitoja ja sulkemalla ulkorajansa yhä tiiviimmin muuttajilta ja pakolaisilta tarjoamatta mahdollisuuksia turvalliseen ja lailliseen pääsyyn Euroopan alueelle; katsoo, että EU ja sen jäsenvaltiot eivät siksi kykene tarvittaviin toimiin estääkseen kuolemat Välimerellä ja ratkaistakseen pakolaiskriisin naapurialueellamme;

E.     ottaa huomioon, että YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) mukaan 2 778 naisen, miehen ja lapsen on ilmoitettu kuolleen tai kadonneen vuonna 2015 heidän pyrkiessään hakemaan turvaa Euroopasta; toteaa, että unioni on kasvattanut rajavalvontavirasto Frontexin talousarviota sen sijaan, että se olisi käynnistänyt ennakoivan etsintä- ja pelastusoperaation; toteaa, että Lääkärit ilman rajoja -järjestö korosti 5. elokuuta 2014 antamassaan lausunnossa asianmukaisten etsintä- ja pelastusoperaatioiden vakavaa puutetta;

F.     toteaa, että UNHCR:n mukaan Kreikka otti tammikuun ja elokuun 2015 välisenä aikana vastaan 229 460 maitse ja meritse saapunutta henkilöä ja Italia otti tammikuun ja heinäkuun 2015 välisenä aikana vastaan 115 500 meritse saapunutta henkilöä; arvostaa Kreikan pyrkimyksiä pakolaisten tilanteen kohentamiseksi, vaikka se ei saa tukea muulta Euroopalta, mikä pätee myös taloudelliseen tukeen;

G.     ottaa huomioon, että Saksa ja Itävalta lupasivat 5. syyskuuta 2015 päästää alueelleen tuhansia pakolaisia, joita Unkarin hallitus oli estänyt nousemasta juniin Budapestissa; pitää valitettavana, että kyseiset hallitukset ovat humanitaarisesta tilanteesta huolimatta ilmoittaneet ottavansa satunnaiset rajatarkastukset uudelleen käyttöön;

H.     toteaa, että Euroopassa on käynnistetty pakolaisten auttamiseksi useita kansalaisten ja paikallisviranomaisten aloitteita, joissa vaaditaan erilaista muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaa;

I.      toteaa, että Frontexin tietojen mukaan vuonna 2015 turvapaikanhakijoita on toistaiseksi tullut eniten Syyriasta, Afganistanista, Eritreasta ja Irakista;

J.      ottaa huomioon, että vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen nojalla ihmiset voivat alkuperämaastaan riippumatta hakea turvapaikkaa toisesta maasta, jos heillä on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuiksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta;

K.     toteaa, että poliittiset johtajat eivät päässeet viimeisimmässä, 25. ja 26. kesäkuuta Brysselissä pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa yhteisymmärrykseen riittävistä määristä käsitellessään turvapaikanhakijoiden vapaaehtoista siirtoa ja uudelleensijoittamista;

L.     toteaa, että nykyisen tilapäisyyteen perustuvan päätöksenteon sijaan tarvitaan pidemmän aikavälin lähestymistapaan perustuvia ennakoivia ja muita kuin sotilaallisia etsintä- ja pelastusoperaatioita, joihin ei liity rajavalvontaa;

M.    toteaa Kreikan, Italian ja Unkarin nykyisen tilanteen tuovan esille, että Dublinin asetuksen soveltaminen on keskeytettävä pikaisesti ja sen tilalle on kehitettävä vaihtoehtoja;

1.      osoittaa kunnioitusta miehille, naisille ja lapsille, jotka ovat kuolleet näiden vuosien aikana yrittäessään päästä turvalliseen paikkaan Euroopassa, ja ilmaisee vilpittömän osanottonsa, solidaarisuutensa ja tukensa uhrien omaisille; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa ruumiiden ja kateissa olevien henkilöiden tunnistamiseksi ja heidän omaisilleen ilmoittamiseksi;

2.      tuomitsee unionin jäsenvaltioiden epäsolidaarisuuden ja vastuuttomuuden sekä maahanmuuttajien ja pakolaisten epäinhimillisen ja halventavan kohtelun eri Euroopan maissa, mukaan luettuna lainvalvontaviranomaisten harjoittama väkivalta; vaatii siksi, että muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaa on muutettava perinpohjaisesti ja ripeästi;

3.      ilmaisee voimakkaan solidaarisuutensa pakolaisille ja muuttajille, jotka pakenevat sankoin joukoin loputtomia konflikteja, räikeitä ihmisoikeusloukkauksia sekä ilmastonmuutoksen tuhoisia seurauksia, köyhyyttä ja kovaotteista sortoa; muistuttaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat vastuussa sodasta, kaaoksesta, talousahdingosta, nälästä ja kuolemasta, joita pakolaiset ja muuttajat pakenevat, kun otetaan huomioon muun muassa maailmanlaajuinen uusliberalistinen talouspolitiikka, aiempi siirtomaavalta ja nykyinen uuskolonialistinen politiikka;

4.      osoittaa kunnioitustaan useille kansalaisten ja paikallisviranomaisten eri puolilla Eurooppaa tekemille aloitteille, joilla on tuettu pakolaisia, kun unioni ja hallitukset eivät ole antaneet tukea eivätkä osoittaneet johtajuutta; toteaa näiden aloitteiden osoittavan, että monet kansalaiset haluavat elää solidaarisessa Euroopassa, johon pakolaiset ja muuttajat ovat tervetulleita; pitää myönteisenä erityisesti ”pakolaiskaupunkien” verkoston perustamista Espanjaan ja kannustaa paikallisviranomaisia seuraamaan tätä esimerkkiä;

5.      toteaa, että YK:lta on saatava tukea; edellyttää siksi, että YK ottaa tärkeän aseman pakolaiskriisiin reagoimisessa, mihin sisältyy turvallisuusneuvostossa annettava päätöslauselma, jossa turvapaikanhakijoille taataan nopea ja turvallinen pääsy Euroopan alueelle;

6.      kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja kaikkia unionin toimielimiä toteuttamaan välittömästi toimia reagoidakseen Välimeren alueen kriisitilanteeseen; toteaa, että reagoinnin olisi perustuttava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklan mukaiseen yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteeseen sekä kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon turvallinen ja laillinen muuttoliike ja perusoikeuksien ja ‑arvojen täysipainoinen kunnioittaminen; katsoo, että jos neuvostossa ei päästä yhteisymmärrykseen tämänsuuntaisesta ratkaisusta, komission ja neuvoston olisi perustettava sellaisten jäsenvaltioiden koalitio, jotka pyrkivät progressiivisempaan ja humaanimpaan pakolais- ja muuttoliikepolitiikkaan; vaatii, että tämäntyyppiseen ratkaisuun kohdennetaan merkittävästi määrärahoja osana tällaista yhteistyön tehostamista;

7.      kehottaa unionia ja jäsenvaltioita organisoimaan pikaisesti uuden pysyvän merillä toteutettavan Välimeren alueen etsintä- ja pelastuspalveluoperaation tiiviissä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa ja hyödyntämään tällöin etsintä- ja pelastustehtävistä saatua arvokasta kokemusta, jota on saatu esimerkiksi Migrant Offshore Aid Station -hankkeen ja Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnan yhteydessä;

8.      pitää valitettavana, että Eurooppa-neuvosto ei kyennyt luomaan uskottavaa, koko EU:n alueella sovellettavaa ja sitovaa yhteisvastuun mekanismia, johon olisivat sisältyneet pakollinen uudelleensijoittamisjärjestelmä sekä jäsenvaltioiden väliset hätäsiirrot, samalla kun olisi otettu huomioon muuttajien ja pakolaisten oikeus valita asuinpaikkansa; kehottaa komissiota ehdottamaan pysyvässä uudelleensijoittamisjärjestelmässä paikkamäärää, joka vastaa ensimmäisinä pakolaisia vastaanottavien maiden nykyisiä tarpeita vuonna 2015 maitse ja meritse tähän asti saapuneiden määrän perusteella;

9.      vaatii, että Dublin-asetuksen soveltaminen keskeytetään viipymättä, koska sen avulla ei kyetä varmistamaan turvapaikan saamista;

10.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään välittömästi tilapäistä suojelua koskevan direktiivin (direktiivi 2001/55/EY) soveltamisen nykyisen pakolaistulvan vuoksi;

11.    korostaa, että on pyrittävä hyödyntämään turvallisia ja laillisia väyliä ja tehostamaan viisumisäännöstön mukaista humanitaarisin perustein annettavien viisumien myöntämistä; kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan tällaisten viisumien myöntämistä tai keskeyttämään tällaista viisumia koskevien vaatimusten soveltamisen konfliktialueelta pois matkustaviin;

12.    korostaa, että vahvan uudelleensijoittamisohjelman lisäksi jäsenvaltioiden olisi sovittava muista laillisista keinoista, kuten tehostetusta perheenyhdistämisestä, yksityisistä tukijärjestelmistä ja joustavista viisumijärjestelyistä, myös opiskelua ja työskentelyä varten ja terveyden perusteella;

13.    tuomitsee neuvoston päätöksen keskittää kaikki tehokkaat toimet, mukaan lukien sotilaalliset toimet, salakuljettajien torjumiseen, koska se ei onnistu ja se on väärin kohdistettua siksi, että salakuljettajat hyötyvät siitä, että muuttajilla ja pakolaisilla ei ole laillisia väyliä; tuomitsee suunnitelman aluksien tuhoamisesta Libyan ja muiden Pohjois-Afrikan maiden rannikolla ja kehottaa unionia ja jäsenvaltioita lopettamaan Euroopan unionin johtamien merivoimien (EUNAVFOR) operaation;

14.    kehottaa jäsenvaltioita perustamaan pikaisesti pakolaisten ja muuttajien vastaanottamiseen tarvittavan infrastruktuurin ja tunnustamaan, että käynnissä olevia konflikteja pakenevat ovat lähtökohtaisesti pakolaisia;

15.    pitää valitettavana, että monet henkilöt, jotka pakenevat ihmisoikeuksiin kohdistuvaa sortoa hauraissa tai toimintakyvyttömissä valtioissa eivät saa pakolaisasemaa ja päätyvät luvattomasti maahan saapuviksi, vaikka heillä on perusteltu syy pelätä vainotuksi joutumista;

16.    tuomitsee hotspot-järjestelmässä suunnitellun palauttamisten nopeuttamisen ja täytäntöönpanon ”turvallisten” maiden luettelon perusteella; ilmaisee olevansa huolissaan, koska tämä saattaisi haitata kyseisten kolmansien maiden kansalaisten ja niissä oleskelevien henkilöiden tekemien turvapaikkahakemusten käsittelyä; muistuttaa, että “turvallisten maiden” käsitteeseen perustuva lähestymistapa heikentää haavoittuviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden, kuten sukupuolisen vainon kohteeksi joutuvien naisten tai hlbti-vähemmistön, ihmisoikeuksia; tuomitsee erityisesti puheenjohtaja Junckerin lausunnon, jossa tämä kehotti pitämään kaikkia unionin ehdokasmaita – kuten Turkkia ja Balkanin alueen maita – turvallisina maina;

17.    tuomitsee komission kannan, jonka mukaan on syytä harkita sormenjälkien ottamista pakkokeinojen tai säilöönoton yhteydessä ”parhaana käytänteenä”, jos se on oikeasuhteista; kehottaa komissiota ilmoittamaan, miten tällä menettelyllä kunnioitettaisiin oikeutta ihmisarvoiseen kohteluun, ja tuomitsee jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet tämän kriminalisoivan menettelyn käyttöönsä;

18.    tuomitsee maahanpyrkijöiden säilöönoton ja kehottaa lakkauttamaan säilöönottokeskukset; tukee eräitä jäsenvaltioita, jotka ovat jo pyrkineet tähän;

19.    vaatii keskeyttämään kaikki takaisinottosopimukset sellaisten maiden kanssa, jotka eivät kunnioita ihmisen perusoikeuksia;

20.    kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan kansainvälistä palauttamiskiellon periaatetta sekä sanojen että tekojen tasolla; muistuttaa, että joukkokarkotukset ovat kiellettyjä;

21.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskeyttämään viipymättä yhteistyön sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka pyrkivät estämään muuttajia ja pakolaisia pääsemästä turvaan Eurooppaan ja tiukentamaan rajavalvontaansa; pyytää keskeyttämään kaikenlaiset sopimusneuvottelut sellaisten kolmansien maiden kanssa, joista pakolaiset pakenevat ja joissa ei taata pakolaisille suojelua ja heidän ihmisoikeuksiensa kunnioittamista, kuten Eritrea, Sudan, Somalia, Etiopia ja Egypti, sekä keskeyttämään Khartumin ja Rabatin prosessit; pyytää myös keskeyttämään kaiken taloudellisen avun Egyptin ja Eritrean hallinnoille, kun otetaan huomioon YK:n ja kansalaisjärjestöjen raportit kyseisissä maissa tehdyistä ihmisoikeusloukkauksista;

22.    torjuu jäsenvaltioiden ehdotukset perustaa eurooppalaisia turvapaikka- tai säilöönottokeskuksia kolmansiin maihin ja ottaa Pohjois-Afrikan maita ja Turkki mukaan eurooppalaiseen etsintä- ja pelastustoimintaan, jonka tavoitteena on pysäyttää pakolaiset ja viedä heidät takaisin Afrikan ja Turkin rannikolle; kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille arvion siitä, ovatko nämä ehdotukset kansainvälisen oikeuden ja erityisesti Geneven yleissopimuksen mukaisia, ja muista ehdotusten toteuttamisen oikeudellisista ja käytännön esteistä;

23.    muistuttaa, että turvapaikka on ihmisen perusoikeus, joka taataan kaikkia jäsenvaltioita sitovissa kansainvälisissä säädöksissä ja velvoitteissa; korostaa siksi, että jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä paremmin käytettävissä olevia menettelyjä, kuten kiireellisten suojeluhakemusten käsittelyä koskevaa menettelyä, tehostamalla nykyisen sääntelykehyksen käyttöä, mukaan lukien kolmansissa maissa niiden konsulaatteihin jätetyt ja sittemmin Euroopassa käsitellyt turvapaikkahakemukset; muistuttaa, että turvapaikkahakemusten hyväksymisaste vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen; on siksi huolissaan eräiden jäsenvaltioiden harjoittamasta ”hylättyjen” turvapaikanhakijoiden säilöön ottamista ja palauttamista koskevasta politiikasta;

24.    ottaa huomioon aiempien sotilaallisten interventioiden tuntuvan vaikutuksen pakolaisten määrän kasvuun ja kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita pidättymään kolmansien maiden konflikteihin osallistumisesta tai konfliktien eri toimijoiden aseistamisesta tai tukemisesta; kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita ottamaan ulkopolitiikkansa perustaksi rauhan edistämisen ja väkivaltaisista interventioista luopumisen; kehottaa erityisesti unionia ja sen jäsenvaltioita pidättymään minkäänlaisten sotilaallisten toimien toteuttamisesta Syyriassa ja Libyassa;

25.    muistuttaa, että unionin jäsenvaltiot ovat osana vuosituhannen kehitystavoitteita sitoutuneet kohdentamaan 0,7  prosenttia bkt:stään kehitysapuun; pitää valitettavana, että melkein kaikki jäsenvaltiot ovat luopuneet tästä tavoitteesta; tuomitsee sen, että eräät jäsenvaltiot ovat jopa vähentäneet osallistumistaan; pyytää tässä yhteydessä tehostamaan EU:n tukea kansalaisyhteiskunnan organisaatioille sekä paikallisviranomaisille joka tasolla;

26.    tuomitsee eräiden jäsenvaltioiden johtajien muukalaisvihamieliset puheet ja asenteet sekä äärioikeiston tavan hyödyntää nykyistä kriisiä väkivaltaisen sanomansa levittämisessä; tuomitsee myös sen, että eräiden jäsenvaltioiden johtajat jatkavat sekaannusta aiheuttavaa toimintaansa pitämällä yllä pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja ”taloudellisia” muuttajia koskevaa jaottelua; tuomitsee erityisesti kaikki Unkarin nykyisen hallituksen hyväksymät turvapaikka-asioissa sovellettavan kansainvälisen oikeuden vastaiset toimenpiteet, kuten maan turvapaikkalainsäädännön muuttamisen, uuden aidan rakentamisen ja täysien pakolaisjunien väkivaltaisen tyhjentämisen, sekä maan pääministerin Viktor Orbánin viimeaikaiset lausunnot;

27.    kannattaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston määrärahojen tuntuvaa lisäämistä vuonna 2016; vaatii, että käytettävissä olevat rahaston varat kohdennetaan ensisijaisesti turvapaikkoihin ja kotouttamiseen etenkin koulutuksen, työllisyyden, terveydenhuollon ja asuntopolitiikan saralla, jotta voidaan edistää yhdenvertaista osallistumista sosiaaliseen elämään;

28.    kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita toteuttamaan komission jo ilmoittamat hankkeet, joilla pyritään parantamaan jäsenvaltioiden yhteisvastuuta ja vastuunjakoa, mukaan luettuna äskettäinen ehdotus pysyvästä uudelleensijoittamismekanismista, jossa uudelleensijoittamispaikkoja lisätään tuntuvasti; pitää tätä askeleena oikeaan suuntaan, kun otetaan huomioon, että näistä kysymyksistä vastaava kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on laatimassa mietintöä, jossa käsitellään parlamentin keskipitkän ja pidemmän aikavälin painotuksia muuttoliikeasioissa;

29.    kehottaa kutsumaan pikaisesti kokoon eurooppalaisen huippukokouksen, jossa käsiteltäisiin tarvittavaa muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan perinpohjaista muuttamista;

30.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0176.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0105.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö