Πρόταση ψηφίσματος - B8-0836/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0836/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

7.9.2015 - (2015/2685(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Arne Gericke εξ ονόματος της ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0836/2015

Διαδικασία : 2015/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0836/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0836/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0836/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

(2015/2685(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μέση Ανατολή,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, της 17ης Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, της 22ας Ιουλίου  2014,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1701,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισραηλοπαλαιστινιακή διένεξη θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο της ισραηλο-αραβικής διένεξης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο status quo που αφορά την ισραηλοπαλαιστινιακή διένεξη θα μπορούσε να έχει αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα·

1.      επιδοκιμάζει το διορισμό του κ. Fernando Gentilini στη θέση του νέου Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (ΕΕΕΕ ΕΔΜΑ) και στηρίζει τις προσπάθειες του ΕΕΕΕ ΕΔΜΑ για να ξαναξεκινήσει η ΕΔΜΑ σε συνεργασία με την Τετραμερή Διάσκεψη, την Παλαιστινιακή Αρχή και την Ισραηλινή Κυβέρνηση·

2.      επαναλαμβάνει πως στηρίζει αδιάκοπα την κατόπιν διαπραγμάτευσης λύση των δύο κρατών για δυο λαούς με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· επιδοκιμάζει ως εκ τούτου την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία και το νέο πρότυπο για την ισραηλοπαλαιστινιακή πολιτική διαδικασία ως βάση για την εξεύρεση μόνιμης λύσης στην ισραηλοπαλαιστινιακή διένεξη, και στηρίζει την επιστροφή στις άμεσες διαπραγματεύσεις ειρήνευσης χωρίς καθυστέρηση·

3.      επιδοκιμάζει το θετικό ρόλο και την αναγκαία στήριξη που επιθυμεί η ΕΕ να παράσχει για τη διευκόλυνση της επίλυσης της ισραηλοπαλαιστινιακής διένεξης καθώς και της ευρύτερης ισραηλοαραβικής διένεξης με ειρηνικά και εποικοδομητικά μέσα, τα οποία να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ΕΕ για ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία στη Μέση Ανατολή· καλεί την ΕΕ να εκπονήσει μια δέσμη με θετικά κίνητρα τόσο για τους Παλαιστίνιους όσο και τους Ισραηλινούς, τα οποία να εφαρμοσθούν από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και τοπικών παραγόντων όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος, στην αρχή των διαπραγματεύσεων, ως μόνου μέσου για να δημιουργηθεί επιτυχώς η απαιτούμενη θετική ατμόσφαιρα εντός της οποίας μπορεί να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής και να υπάρξει εμπιστοσύνη· για το λόγο αυτό, παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις εμπορικές, πολιτιστικές, επιστημονικές, ενεργειακές, υδάτινες και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και των γειτόνων του στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και τριμερών εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στα κράτη μέλη, το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή·

4.      επισημαίνει ότι τα πρόσφατα γεγονότα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή απειλούν σοβαρά την ΕΕ και τους άμεσους γείτονές της· επαναλαμβάνει τη βασική δέσμευση της ΕΕ για την ασφάλεια του Ισραήλ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, του Λίβανου, της Συρίας, της Υεμένης, του Ιράκ, της Λιβύης, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου (ΣΣΠΚ) και άλλων χωρών στη Μέση Ανατολή, ακόμα και σε σχέση με τις τρέχουσες και ανακύπτουσες απειλές στην περιοχή· επισημαίνει ειδικότερα τη σοβαρή απειλή που αποτελούν το ISIS καθώς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις για τους πολίτες της Μέσης Ανατολής και καλεί τους σχετικούς τοπικούς παράγοντες να σταματήσουν τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών ομάδων που προβαίνουν σε αποτρόπαιες πράξεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.      υπογραμμίζει πως η ΕΕ χρειάζεται οπωσδήποτε να συνεργασθεί με το Ισραήλ, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Αίγυπτο και την Ιορδανία με σκοπό να εμποδιστεί ο εκ νέου εξοπλισμός των τρομοκρατικών ομάδων στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, και το εκ μέρους τους λαθρεμπόριο όπλων, η κατασκευή ρουκετών και οικοδόμηση τούνελ· τονίζει για άλλη μια φορά την αδήριτη ανάγκη να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα και να τεθεί τέλος στον εξοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με τα πορίσματα του Συμβουλίων Υπουργών Εξωτερικών του Ιουλίου 2014· καλεί όλες τις τρομοκρατικές ομάδες να σταματήσουν πάραυτα τις δραστηριότητές τους και να αποκηρύξουν την βία προκειμένου να υλοποιηθεί η από καιρού αναμενόμενη ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία τόσο στο Ισραήλ όσο και στο μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος·

6.      αποκηρύσσει τη χρήση λόγου και υποδαύλισης μίσους στο δημόσιο χώρο, καθώς αυτά λειτουργούν σε βάρος της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και στις αξίες της ΕΕ που ευνοούν ένα πνεύμα ειρήνης· καλεί την Παλαιστινιακή Αρχή να αναγνωρίσει το νόμιμο δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει ως πατρίδα του εβραϊκού λαού· καλεί την Παλαιστινιακή Αρχή να υποστηρίξει τη μη βία, να τηρήσει προηγούμενες συμφωνίες και να διευκολύνει τη συνεργασία για την ανασυγκρότηση της Γάζας· επαναλαμβάνει την έκκληση προς την παλαιστινιακή ηγεσία να χρησιμοποιεί εποικοδομητικά το καθεστώς που έχει στον ΟΗΕ και να μην προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες που μπορούν να απομακρύνουν ακόμη περισσότερο την προοπτική επίλυσης του ζητήματος μέσω διαπραγματεύσεων·

7.      τονίζει πως χρειάζεται να ανοίξουν σημεία διέλευσης για τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας και την κυκλοφορία αγαθών και προσώπων προς και από τη Λωρίδα της Γάζας, και πως χρειάζεται να διατεθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ σε συγκεκριμένα και σαφώς καθορισμένα έργα στη Γάζα, σύμφωνα μόνο με τον τριμερή μηχανισμό για την οικονομική στήριξη, αλλά και να εξασφαλισθεί πως αυτή θα φτάσει στους πολίτες για τους οποίους προορίζεται· επαναλαμβάνει πως χρειάζεται να αναλάβει τη Λωρίδα της Γάζας η ίδια η Παλαιστινιακή Αρχή·

8.      ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να παρέχουν χρηματοδότηση σε ΜΚΟ της περιοχής των οποίων οι πολιτικοί στόχοι συμφωνούν με τους γενικούς στόχους για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή·

9.      επιδοκιμάζει τη δημιουργία της Ευρωμεσογειακής πλατφόρμας για το πετρέλαιο· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει αυτή η πρωτοβουλία στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των χωρών της Βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης μέσω της συνεργασίας στα θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια·

10.    τονίζει ότι ο ενισχυμένος διάλογος επί θεμάτων που σχετίζονται με την ενέργεια στη Μεσόγειο θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, να προωθήσει την περιφερειακή σταθερότητα και να εξασφαλίσει την ακεραιότητα του περιβάλλοντος· συνεπώς, προτείνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στη διπλωματία του τομέα της ενέργειας στις χώρες ΜΑΒΑ, όπως σκιαγραφείται στην Ενεργειακή Ένωση·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στην κυβέρνηση της Αιγύπτου, στην κυβέρνηση της Ιορδανίας, στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και στα μέλη του Αραβικού Συνδέσμου.