Menetlus : 2015/2685(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0836/2015

Esitatud tekstid :

B8-0836/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0318

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 131kWORD 66k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.804v01-00
 
B8-0836/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP))  
B8‑0836/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 17. novembri 2014. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 22. juuli 2014. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1701,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Iisraeli ja Palestiina konflikti tuleb käsitleda laiemas Iisraeli ja Araabia konflikti kontekstis;

B.     arvestades, et Iisraeli ja Palestiina konflikti mõjutava praeguse olukorra muutusel võib olla destabiliseeriv mõju;

1.      tunneb heameelt Fernando Gentilini nimetamise üle ELi eriesindajaks Lähis-Ida rahuprotsessi jaoks ja toetab eriesindajat tema jõupingutustes käivitada koostöös Lähis-Ida neliku, Palestiina omavalitsuse ja Iisraeli valitsusega uuesti Lähis-Ida rahuprotsess;

2.      kinnitab veel kord oma jätkuvat toetust kahele rahvale kahe riigi lahendust, mis põhineb läbirääkimistel ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidel; peab seepärast tervitatavaks Araabia rahualgatust ning Iisraeli ja Palestiina poliitilise protsessi uut paradigmat kui Iisraeli ja Araabia konflikti püsiva lahenduse alust ning toetab viivitamata pöördumist otseste rahukõneluste juurde;

3.      tunneb heameelt asjaolu pärast, et EL soovib täita positiivset rolli ja anda vajalikku toetust, aidates kaasa Iisraeli-Palestiina ning laiema Iisraeli-Araabia konflikti rahumeelsele ja konstruktiivsele lahendamisele, mis teenib ELi huve julgeoleku, stabiilsuse ja jõukuse tagamisel Lähis-Idas; palub ELil kavandada palestiinlaste ja iisraellaste jaoks toetavate stiimulite paketid, mida kõneluste alates rakendavad kõik pooled, sealhulgas piirkondlikud osalejad, nagu Araabia Riikide Liiga, ainsa vahendina, et edukalt kujundada vajalikku soodsat õhkkonda, milles uuesti alustada rahuprotsessi Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel ja taastada usaldus; nõuab, et kõik ELi institutsioonid ja liikmesriigid ergutaksid kaubandus-, kultuuri-, teadus-, energeetika-, veevaldkonna ja majandussuhteid Iisraeli ja tema naabrite vahel piirkonnas, sealhulgas kolmepoolset kaubandust liikmesriikide, Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel;

4.      märgib, et hiljutised sündmused laiemas Lähis-Ida piirkonnas kujutavad ELile ja selle lähinaabritele tõsist ohtu; kinnitab uuesti ELi kindlat pühendumust Iisraeli, Jordaania, Egiptuse, Liibanoni, Süüria, Jeemeni, Iraagi, Liibüa, Pärsia lahe koostöönõukogu ja kõigi teiste Lähis-Ida riikide julgeoleku tagamisel, sealhulgas seoses praeguste ja esilekerkivate ohtudega piirkonnas; märgib seepärast konkreetsemalt tõsist ohtu, mida kujutavad ISIS ja teised terroriorganisatsioonid, ning nõuab asjaomastelt piirkondlikelt osalejatelt, et nad lõpetaksid jõhkraid rünnakuid ja inimõiguste rikkumisi toimepanevate terrorirühmituste rahastamise;

5.      rõhutab, et ELil on kindlasti vaja teha koostööd Iisraeli, Palestiina omavalitsuse, Egiptuse ja Jordaaniaga, et hoida ära Gazas ja Läänekaldal terrorirühmituste taasrelvastumist, relvade salakaubavedu, rakettide tootmist ja tunnelite rajamist; rõhutab veel kord vältimatut vajadust demilitariseerida Gaza ja peatada Hamasi relvastumine kooskõlas välisasjade nõukogu 20. juuli 2014. aasta järeldustega; nõuab, et kõik terrorirühmitused lõpetaksid viivitamata oma tegevuse ja loobuksid vägivallast, et saaks tegelikkuseks ammu oodatud rahu, stabiilsus ja jõukus nii Iisraelis kui ka tulevases Palestiina riigis;

6.      mõistab hukka vihkamist õhutavad avaldused ja avaliku kihutustöö, sest see töötab vastu Lähis-Ida rahuprotsessile ja on vastuolus ELi väärtustega rahukultuuri edendamisel; nõuab, et Palestiina omavalitsus tunnustaks Iisraeli seaduspärast õigust olla juudi rahvale kodumaaks; nõuab Palestiina omavalitsuselt vägivallatuse toetamist, varasemate kokkulepete täitmist ja koostöö soodustamist Gaza ülesehitamisel; kordab oma üleskutset Palestiina juhtidele kasutada konstruktiivselt oma ÜRO staatust ja mitte astuda läbiräägitud lahendusest eemale viivaid ühepoolseid samme;

7.      rõhutab, et vaja on avada piiriületuspunktid humanitaarabi, kaupade ja isikute liikumiseks Gaza sektorisse ja sellest välja ning vaja on ELi rahastamist, mis läheks konkreetsetele, täpselt kindlaks määratud projektidele Gazas kooskõlas üksnes rahalise toetuse andmise kolmepoolse mehhanismiga, tagades samas, et abi läheks ettenähtud tsiviilisikutele; kordab, et Palestiina omavalitsusel tuleb võtta vastutus Gaza sektori eest;

8.      nõuab, et komisjon ja Euroopa välisteenistus eraldaks rahalisi vahendeid piirkonna nendele valitsusvälistele organisatsioonidele, mille poliitilised eesmärgid on kooskõlas Lähis-Ida rahuprotsessi üldiste eesmärkidega;

9.      peab tervitatavaks Euroopa-Vahemere gaasiplatvormi rajamist; rõhutab, et kõnealusel algatusel võib olla oluline roll koostöö edendamisel piirkonnas ning energiaalase koostöö kaudu Põhja-Aafrika ja Euroopa riikide üksteisele lähendamisel;

10.    rõhutab, et energiaküsimuste alane süvendatud dialoog Vahemere piirkonnas võib aidata hoogustada piirkondlikku koostööd, edendada piirkonna stabiilsust ja tagada keskkonna kaitse; soovitab seetõttu ELil viia Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida piirkonnas jõulisemalt ellu energiadiplomaatiat energialiidus sätestatud viisil;

11.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessi jaoks, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule, Egiptuse parlamendile ja valitsusele, Jordaania Kuningriigi parlamendile ja valitsusele, Pärsia lahe koostöönõukogule ja Araabia Liiga liikmetele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika