Menettely : 2015/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0836/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0836/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0318

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 134kWORD 66k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.804v01-00
 
B8-0836/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP))  
B8‑0836/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idästä,

–       ottaa huomioon 17. marraskuuta 2014 annetut ulkoasioiden neuvoston päätelmät Lähi‑idän rauhanprosessista,

–       ottaa huomioon 22. heinäkuuta 2014 annetut ulkoasioiden neuvoston päätelmät Lähi‑idän rauhanprosessista,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1701,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     katsoo, että Israelin ja Palestiinan välinen konflikti on nähtävä osana laajempaa Israelin ja arabien välistä konfliktia;

B.     toteaa, että kaikki Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin vaikuttavat nykyisen tilanteen muutokset voisivat heikentää alueen vakautta;

1.      pitää myönteisenä Fernando Gentilinin nimittämistä EU:n erityisedustajaksi Lähi-idän rauhanprosessissa ja tukee Gentiliniä tämän pyrkimyksissä aloittaa uudelleen Lähi-idän rauhanprosessi yhdessä kvartetin, palestiinalaishallinnon ja Israelin hallituksen kanssa;

2.      toteaa kannattavansa edelleen asianomaisiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin perustuvaa neuvotteluratkaisua, jossa kahdelle kansalle luodaan kaksi valtiota; pitää siksi arabien rauhanaloitetta ja uutta Israelin ja Palestiinan välisen poliittisen prosessin mallia myönteisinä ja katsoo niiden olevan perusta Israelin ja arabien välisen konfliktin kestävälle ratkaisulle; kannattaa lisäksi suorien rauhanneuvottelujen välitöntä jatkamista;

3.      on ilahtunut siitä, että EU haluaa näyttää myönteistä esimerkkiä ja antaa tarvittavaa tukea ja siten helpottaa Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin sekä Israelin ja arabimaiden välisen laajemman konfliktin ratkaisemista rauhanomaisin ja rakentavin keinoin, mikä edistää EU:n pyrkimyksiä lisätä turvallisuutta, vakautta ja vaurautta Lähi‑idässä; kehottaa EU:ta laatimaan palestiinalaisille ja israelilaisille ”myönteisten aloitteiden paketin”, joka kaikkien osapuolten, Arabiliiton kaltaiset alueelliset toimijat mukaan luettuina, on pantava täytäntöön neuvottelujen alkaessa, koska se on ainoa tapa, jolla onnistutaan luomaan tarvittava myönteinen ilmapiiri, jossa Israelin ja palestiinalaishallinnon välinen rauhanprosessi voidaan aloittaa uudelleen ja rakentaa jälleen luottamusta osapuolten välille; kehottaa siksi päättäväisesti kaikkia EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään Israelin ja sen naapurimaiden välisiä suhteita kaupan, kulttuurin, energian, vesihuollon ja talouden alalla, mukaan luettuina jäsenvaltioiden, Israelin ja palestiinalaishallinnon kahdenväliset suhteet;

4.      toteaa, että viimeaikaiset tapahtumat laajemmalla Lähi-idän alueella merkitsevät vakavaa uhkaa EU:lle ja myös sen lähinaapureille; muistuttaa EU:n perusluonteisesta sitoutumisesta Israelin, Jordanian, Egyptin, Libanonin, Syyrian, Jemenin, Irakin, Libyan, Persianlahden yhteistyöneuvoston ja kaikkien muiden Lähi-idän maiden turvallisuuteen, mukaan luettuina alueen nykyiset ja uudet uhkat; panee siksi erityisesti merkille IS-terroristien ja muiden terroristijärjestöjen aiheuttaman vakavan uhkan Lähi‑idän asukkaille ja kehottaa asianomaisia alueellisia toimijoita lopettamaan näiden hirveisiin julmuuksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyvien terroristiryhmien rahoittamisen;

5.      korostaa, että EU:n on tehtävä yhteistyötä Israelin, palestiinalaishallinnon, Egyptin ja Jordanian kanssa Gazan alueella ja Länsirannalla toimivien terroristiryhmien aseistamisen sekä niiden harjoittaman aseiden salakuljettamisen, rakettien valmistamisen ja tunnelien rakentamisen estämiseksi; painottaa jälleen kerran, että on ensisijaisen tärkeää demilitarisoida Gazan alue ja pysäyttää Hamasin aseistautuminen ulkoasiain neuvoston heinäkuussa 2014 antamien päätelmien mukaisesti; kehottaa kaikkia terroristijärjestöjä lopettamaan heti toimintansa ja luopumaan väkivallasta, jotta sekä Israeliin että tulevaan palestiinalaisvaltioon saadaan kauan kaivattu rauha ja jotta niistä tulee vakaita ja vauraita;

6.      tuomitsee vihapuheen käytön ja vihaan kiihottamisen julkisilla foorumeilla, koska ne ovat ristiriidassa Lähi-idän rauhanprosessin sekä kulttuurin ja rauhan edistämiseen pyrkivien EU:n perusarvojen kanssa; kehottaa palestiinalaishallintoa tunnustamaan Israelin laillisen oikeuden olla olemassa juutalaisten kotimaana, vaalimaan väkivallattomuuden kulttuuria sekä kunnioittamaan aikaisempia sopimuksia ja helpottamaan yhteistyötä Gazan alueen jälleenrakentamiseksi; kehottaa jälleen palestiinalaishallintoa käyttämään rakentavasti YK:n sille myöntämää asemaa eikä ryhtymään yksipuolisiin toimiin, jotka etäännyttäisivät osapuolia neuvotteluratkaisusta;

7.      korostaa, että on avattava käytäviä humanitaarisen avun ja hyödykkeiden toimittamiseksi sekä henkilöiden liikkuvuuden mahdollistamiseksi Gazan alueelle ja Gazan alueelta; korostaa lisäksi, että EU:n rahoitus on kohdennettava erityisiin tarkasti määriteltyihin Gazan alueella toteutettaviin hankkeisiin rahoitustukea koskevan kolmenvälisen mallin mukaisesti ja että on varmistettava, että se päätyy niille henkilöille, joille se on tarkoitettu; muistuttaa, että palestiinalaishallinnon on otettava vastuu Gazan alueesta;

8.      kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa myöntämään rahoitusta sellaisille alueella toimiville valtioista riippumattomille järjestöille, joiden tavoitteet ovat Lähi‑idän rauhanprosessin yleistavoitteiden mukaisia;

9.      pitää myönteisenä Euroopan ja Välimeren alueen välisen kaasufoorumin perustamista; korostaa tämän aloitteen potentiaalista merkitystä alueellisen yhteistyön edistämisessä sekä Euroopan ja Pohjois-Afrikan maiden lähentämisessä toisiinsa energiakysymyksissä tehtävän yhteistyön avulla;

10.    painottaa, että tehostettu energiavuoropuhelu Välimeren alueella voi auttaa vauhdittamaan alueellista yhteistyötä, edistämään alueen vakautta ja varmistamaan ympäristötavoitteiden loukkaamattomuuden; ehdottaa siksi, että EU sitoutuu entistä voimakkaammin energiadiplomatiaan MENA-alueella, kuten energiaunionin yhteydessä on esitetty;

11.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle, Egyptin parlamentille ja hallitukselle, Jordanian parlamentille ja hallitukselle, Persianlahden yhteistyöneuvostolle ja Arabiliiton jäsenille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö